γεγραμμένον
Englishman's Concordance
γεγραμμένον (gegrammenon) — 17 Occurrences

Luke 4:17 V-RPM/P-NNS
GRK: οὗ ἦν γεγραμμένον
NAS: the place where it was written,
KJV: where it was written,
INT: where it was written

Luke 20:17 V-RPM/P-NNS
GRK: ἐστὶν τὸ γεγραμμένον τοῦτο Λίθον
NAS: is this that is written: THE STONE
KJV: then that is written, The stone
INT: is that has been written this [The] stone

Luke 22:37 V-RPM/P-ANS
GRK: τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι
NAS: you that this which is written must
KJV: that this that is written must yet
INT: this which has been written must be accomplished

John 2:17 V-RPM/P-NNS
GRK: αὐτοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν Ὁ
NAS: remembered that it was written, ZEAL
KJV: that it was written, The zeal of thine
INT: of him that written it is The

John 6:31 V-RPM/P-NNS
GRK: καθώς ἐστιν γεγραμμένον Ἄρτον ἐκ
NAS: in the wilderness; as it is written, HE GAVE
KJV: as it is written, He gave them
INT: as it is written Bread out of

John 6:45 V-RPM/P-NNS
GRK: ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς
NAS: It is written in the prophets,
KJV: It is written in the prophets,
INT: It is written in the

John 10:34 V-RPM/P-NNS
GRK: Οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῷ
NAS: them, Has it not been written in your Law,
KJV: Is it not written in your
INT: not Is it written in the

John 12:14 V-RPM/P-NNS
GRK: καθώς ἐστιν γεγραμμένον
NAS: sat on it; as it is written,
KJV: as it is written,
INT: as it is written

John 19:19 V-RPM/P-NNS
GRK: ἦν δὲ γεγραμμένον ΙΗΣΟΥΣ Ο
NAS: it on the cross. It was written, JESUS
KJV: the cross. And the writing was, JESUS
INT: it was moreover written Jesus of

John 19:20 V-RPM/P-NNS
GRK: καὶ ἦν γεγραμμένον Ἐβραϊστί Ῥωμαϊστί
NAS: the city; and it was written in Hebrew,
KJV: it was written in Hebrew,
INT: and it was written in Aramaic in Latin

2 Corinthians 4:13 V-RPM/P-ANS
GRK: κατὰ τὸ γεγραμμένον Ἐπίστευσα διὸ
NAS: according to what is written, I BELIEVED,
KJV: according as it is written, I believed,
INT: according to what has been written I believed therefore

Revelation 2:17 V-RPM/P-NNS
GRK: ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς
NAS: name written on the stone
KJV: a new name written, which no man
INT: a name new written which no one

Revelation 5:1 V-RPM/P-ANS
GRK: θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ
NAS: a book written inside
KJV: the throne a book written within and
INT: throne a book written inside and

Revelation 14:1 V-RPM/P-ANS
GRK: πατρὸς αὐτοῦ γεγραμμένον ἐπὶ τῶν
NAS: of His Father written on their foreheads.
KJV: Father's name written in their
INT: Father of him written on the

Revelation 17:5 V-RPM/P-NNS
GRK: αὐτῆς ὄνομα γεγραμμένον μυστήριον ΒΑΒΥΛΩΝ
NAS: a name [was] written, a mystery,
KJV: [was] a name written, MYSTERY,
INT: of her a name written Mystery Babylon

Revelation 19:12 V-RPM/P-ANS
GRK: ἔχων ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς
NAS: a name written [on Him] which
KJV: and he had a name written, that no man
INT: having a name written which no one

Revelation 19:16 V-RPM/P-ANS
GRK: αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ
NAS: He has a name written, KING OF KINGS,
KJV: thigh a name written, KING OF KINGS,
INT: of him a name written King of kings

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1125
192 Occurrences


ἐγράφη — 4 Occ.
ἔγραφεν — 1 Occ.
ἔγραψα — 19 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένον — 17 Occ.
γεγραμμένος — 3 Occ.
γέγραφα — 2 Occ.
γέγραπται — 67 Occ.
γράφε — 1 Occ.
γράφηται — 1 Occ.
γράφει — 1 Occ.
γράφειν — 7 Occ.
γράφεσθαι — 1 Occ.
γράφω — 13 Occ.
γράφων — 1 Occ.
γράφομεν — 2 Occ.
γραφόμενα — 1 Occ.
γράψαι — 5 Occ.
γράψαντες — 1 Occ.
γράψας — 3 Occ.
γράψῃς — 1 Occ.
γράψω — 2 Occ.
γράψον — 14 Occ.
κατέγραφεν — 1 Occ.
Additional Entries
ἔγραψα — 19 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένος — 3 Occ.
γέγραφα — 2 Occ.
γέγραπται — 67 Occ.
γράφε — 1 Occ.
γράφηται — 1 Occ.
γράφει — 1 Occ.
γράφειν — 7 Occ.
γράφεσθαι — 1 Occ.
γράφω — 13 Occ.
γράφων — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page