γράψον
Englishman's Concordance
γράψον (grapson) — 14 Occurrences

Luke 16:6 V-AMA-2S
GRK: καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα
NAS: and sit down quickly and write fifty.'
KJV: sit down quickly, and write fifty.
INT: having sat down quickly write fifty

Luke 16:7 V-AMA-2S
GRK: γράμματα καὶ γράψον ὀγδοήκοντα
NAS: your bill, and write eighty.'
KJV: bill, and write fourscore.
INT: bill and write eighty

Revelation 1:11 V-AMA-2S
GRK: Ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον
NAS: saying, Write in a book what
KJV: What thou seest, write in a book,
INT: What you see write in a book

Revelation 1:19 V-AMA-2S
GRK: γράψον οὖν ἃ
NAS: Therefore write the things which
KJV: Write the things which thou hast seen,
INT: Write therefore the things which

Revelation 2:1 V-AMA-2S
GRK: Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Ephesus write: The One who holds
KJV: of Ephesus write; These things
INT: Ephesus church write These things says

Revelation 2:8 V-AMA-2S
GRK: Σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Smyrna write: The first
KJV: in Smyrna write; These things
INT: Smyrna the church write These things says

Revelation 2:12 V-AMA-2S
GRK: Περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Pergamum write: The One who has
KJV: in Pergamos write; These things saith
INT: Pergamum church write These things says

Revelation 2:18 V-AMA-2S
GRK: Θυατείροις ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Thyatira write: The Son
KJV: in Thyatira write; These things saith
INT: Thyatira church write These things says

Revelation 3:1 V-AMA-2S
GRK: Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Sardis write: He who has
KJV: in Sardis write; These things saith
INT: Sardis church write These things says

Revelation 3:7 V-AMA-2S
GRK: Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Philadelphia write: He who is holy,
KJV: Philadelphia write; These things
INT: Philadelphia church write These things says

Revelation 3:14 V-AMA-2S
GRK: Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει
NAS: in Laodicea write: The Amen,
KJV: of the Laodiceans write; These things
INT: Laodicea church write These things says

Revelation 14:13 V-AMA-2S
GRK: οὐρανοῦ λεγούσης Γράψον Μακάριοι οἱ
NAS: saying, Write, Blessed
KJV: unto me, Write, Blessed
INT: heaven saying Write Blessed [are] the

Revelation 19:9 V-AMA-2S
GRK: λέγει μοι Γράψον Μακάριοι οἱ
NAS: he said to me, Write, Blessed
KJV: unto me, Write, Blessed
INT: he says to me Write Blessed [are] they who

Revelation 21:5 V-AMA-2S
GRK: καὶ λέγει Γράψον ὅτι οὗτοι
NAS: And He said, Write, for these
KJV: he said unto me, Write: for these
INT: And he says Write because these

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1125
192 Occurrences


ἐγράφη — 4 Occ.
ἔγραφεν — 1 Occ.
ἔγραψα — 19 Occ.
ἔγραψαν — 1 Occ.
ἐγράψατε — 1 Occ.
ἔγραψεν — 8 Occ.
γεγραμμένα — 7 Occ.
γεγραμμένας — 1 Occ.
γεγραμμένην — 1 Occ.
γεγραμμένων — 2 Occ.
γεγραμμένοι — 1 Occ.
γεγραμμένοις — 2 Occ.
γεγραμμένον — 17 Occ.
γεγραμμένος — 3 Occ.
γέγραφα — 2 Occ.
γέγραπται — 67 Occ.
γράφε — 1 Occ.
γράφηται — 1 Occ.
γράφει — 1 Occ.
γράφειν — 7 Occ.
γράφεσθαι — 1 Occ.
γράφω — 13 Occ.
γράφων — 1 Occ.
γράφομεν — 2 Occ.
γραφόμενα — 1 Occ.
γράψαι — 5 Occ.
γράψαντες — 1 Occ.
γράψας — 3 Occ.
γράψῃς — 1 Occ.
γράψω — 2 Occ.
γράψον — 14 Occ.
κατέγραφεν — 1 Occ.
Additional Entries
γράφεσθαι — 1 Occ.
γράφω — 13 Occ.
γράφων — 1 Occ.
γράφομεν — 2 Occ.
γραφόμενα — 1 Occ.
γράψαι — 5 Occ.
γράψαντες — 1 Occ.
γράψας — 3 Occ.
γράψῃς — 1 Occ.
γράψω — 2 Occ.
κατέγραφεν — 1 Occ.
γραώδεις — 1 Occ.
ἐγρηγόρησεν — 2 Occ.
γρηγορῇ — 1 Occ.
γρηγορῆσαι — 2 Occ.
γρηγορήσατε — 1 Occ.
γρηγορήσῃς — 1 Occ.
γρηγορεῖτε — 10 Occ.
γρηγορῶμεν — 2 Occ.
γρηγορῶν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page