Revelation 2:1
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]Τῷ
To theArt-DMS
32 [e]ἀγγέλῳ
angelō
messengerN-DMS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
2181 [e]Ἐφέσῳ
Ephesō
EphesusN-DFS
1577 [e]ἐκκλησίας
ekklēsias
churchN-GFS
1125 [e]γράψον
grapson
write:V-AMA-2S
3592 [e]Τάδε
Tade
These thingsDPro-ANP
3004 [e]λέγει
legei
saysV-PIA-3S
3588 [e]
ho
the [One]Art-NMS
2902 [e]κρατῶν
kratōn
holdingV-PPA-NMS
3588 [e]τοὺς
tous
theArt-AMP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-AMP
792 [e]ἀστέρας
asteras
starsN-AMP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῇ
theArt-DFS
1188 [e]δεξιᾷ
dexia
right handAdj-DFS
846 [e]αὐτοῦ,
autou
of Him,PPro-GM3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
4043 [e]περιπατῶν
peripatōn
walkingV-PPA-NMS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3319 [e]μέσῳ
mesō
[the] midstAdj-DNS
3588 [e]τῶν
tōn
of theArt-GFP
2033 [e]ἑπτὰ
hepta
sevenAdj-GFP
3087 [e]λυχνιῶν
lychniōn
lampstandsN-GFP
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GFP
5552 [e]χρυσῶν
chrysōn
golden.Adj-GFP

Greek Texts
ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:1 Greek NT: Nestle 1904
Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:1 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Τῷ ἀγγέλῳ τῷ ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:1 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Τῷ ἀγγέλῳ τῷ / τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν,

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:1 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Tῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον, Tάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:1 Greek NT: Greek Orthodox Church
Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:1 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ ἄγγελος ὁ ἐν Ἔφεσος ἐκκλησία γράφω ὅδε λέγω ὁ κρατέω ὁ ἑπτά ἀστήρ ἐν ὁ δεξιός αὐτός ὁ περιπατέω ἐν μέσος ὁ ἑπτά λυχνία ὁ χρύσεος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:1 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ἐφέσίνης ἐκκλησίας γράψον, Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΩΑΝΝΟΥ 2:1 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Τῷ ἀγγέλῳ τῆς Ἐφέσίνης ἐκκλησίας γράψον· Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·

Revelation 2:1 Hebrew Bible
אל מלאך קהל אפסוס כתב כה אמר האחז בימינו שבעת הכוכבים המתהלך בתוך שבע מנרות הזהב׃

Revelation 2:1 Aramaic NT: Peshitta
ܘܠܡܠܐܟܐ ܕܒܥܕܬܐ ܕܐܦܤܘܤ ܟܬܘܒ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܗܘ ܕܐܚܝܕ ܫܒܥܐ ܟܘܟܒܝܢ ܒܐܝܕܗ ܗܘ ܕܡܗܠܟ ܒܝܢܬ ܡܢܪܬܐ ܕܕܗܒܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
"To the angel of the church in Ephesus write: The One who holds the seven stars in His right hand, the One who walks among the seven golden lampstands, says this:

King James Bible
Unto the angel of the church of Ephesus write; These things saith he that holdeth the seven stars in his right hand, who walketh in the midst of the seven golden candlesticks;

Holman Christian Standard Bible
"Write to the angel of the church in Ephesus: "The One who holds the seven stars in His right hand and who walks among the seven gold lampstands says:
Treasury of Scripture Knowledge

the angel.

Revelation 2:8,12,18 And to the angel of the church in Smyrna write; These things said …

Revelation 3:1,7,14 And to the angel of the church in Sardis write; These things said …

church. See on ch.

Revelation 1:11 Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What you …

holdeth.

Revelation 1:16,20 And he had in his right hand seven stars: and out of his mouth went …

Revelation 8:10-12 And the third angel sounded, and there fell a great star from heaven, …

Revelation 12:1 And there appeared a great wonder in heaven; a woman clothed with …

John 5:35 He was a burning and a shining light: and you were willing for a …

walketh. See on ch.

Revelation 1:12,13 And I turned to see the voice that spoke with me. And being turned, …

Ezekiel 28:13,14 You have been in Eden the garden of God; every precious stone was …

Matthew 18:20 For where two or three are gathered together in my name, there am …

Matthew 28:20 Teaching them to observe all things whatever I have commanded you: …

Links
Revelation 2:1Revelation 2:1 NIVRevelation 2:1 NLTRevelation 2:1 ESVRevelation 2:1 NASBRevelation 2:1 KJVRevelation 2:1 Bible AppsRevelation 2:1 Biblia ParalelaRevelation 2:1 Chinese BibleRevelation 2:1 French BibleRevelation 2:1 German BibleBible Hub
Revelation 1:20
Top of Page
Top of Page