Τάδε
Englishman's Concordance
Τάδε (Tade) — 8 Occurrences

Acts 21:11 DPro-ANP
GRK: χεῖρας εἶπεν Τάδε λέγει τὸ
NAS: and said, This is what the Holy
KJV: feet, and said, Thus saith the Holy
INT: hands said Thus says the

Revelation 2:1 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: lampstands, says this:
KJV: write; These things saith
INT: church write These things says he who

Revelation 2:8 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: and has come to life, says this:
KJV: write; These things saith
INT: the church write These things says the

Revelation 2:12 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: sword says this:
KJV: write; These things saith
INT: church write These things says he who

Revelation 2:18 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: burnished bronze, says this:
KJV: write; These things saith
INT: church write These things says the

Revelation 3:1 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: stars, says this: I know your deeds,
KJV: write; These things saith
INT: church write These things says he who

Revelation 3:7 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: opens, says this:
KJV: write; These things saith
INT: church write These things says the

Revelation 3:14 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: of God, says this:
KJV: write; These things saith
INT: church write These things says the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page