ὁδηγήσει
Englishman's Concordance
ὁδηγήσει (hodēgēsei) — 3 Occurrences

John 16:13 V-FIA-3S
GRK: τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν
NAS: comes, He will guide you into all
KJV: is come, he will guide you
INT: of truth he will guide you into

Acts 8:31 V-FIA-3S
GRK: μή τις ὁδηγήσει με παρεκάλεσέν
NAS: someone guides me? And he invited
KJV: except some man should guide me? And
INT: not someone should guide me he invited

Revelation 7:17 V-FIA-3S
GRK: αὐτούς καὶ ὁδηγήσει αὐτοὺς ἐπὶ
NAS: will be their shepherd, and will guide them to springs
KJV: them, and shall lead them unto
INT: them and will lead them to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page