3592. ὅδε, (hode, héde, tode)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3592. ὅδε, (hode, héde, tode) — 10 Occurrences

Luke 10:39 DPro-DFS
GRK: καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ
KJV: And she had a sister
INT: And to this she had a sister

Acts 21:11 DPro-ANP
GRK: χεῖρας εἶπεν Τάδε λέγει τὸ
NAS: and said, This is what the Holy
KJV: feet, and said, Thus saith the Holy
INT: hands said Thus says the

James 4:13 DPro-AFS
GRK: πορευσόμεθα εἰς τήνδε τὴν πόλιν
NAS: we will go to such and such a city,
KJV: we will go into such a city, and
INT: we may go into such city

Revelation 2:1 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: lampstands, says this:
KJV: write; These things saith
INT: church write These things says he who

Revelation 2:8 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: and has come to life, says this:
KJV: write; These things saith
INT: the church write These things says the

Revelation 2:12 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: sword says this:
KJV: write; These things saith
INT: church write These things says he who

Revelation 2:18 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: burnished bronze, says this:
KJV: write; These things saith
INT: church write These things says the

Revelation 3:1 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: stars, says this: I know your deeds,
KJV: write; These things saith
INT: church write These things says he who

Revelation 3:7 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: opens, says this:
KJV: write; These things saith
INT: church write These things says the

Revelation 3:14 DPro-ANP
GRK: ἐκκλησίας γράψον Τάδε λέγει ὁ
NAS: of God, says this:
KJV: write; These things saith
INT: church write These things says the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page