μέσῳ
Englishman's Concordance
μέσῳ (mesō) — 29 Occurrences

Matthew 10:16 Adj-DNS
GRK: πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων γίνεσθε
NAS: you out as sheep in the midst of wolves;
KJV: sheep in the midst of wolves: be ye
INT: sheep in [the] midst of wolves be you

Matthew 14:6 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ μέσῳ καὶ ἤρεσεν
INT: in the midst and pleased

Matthew 18:2 Adj-DNS
GRK: αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν
KJV: him in the midst of them,
INT: it in midst of them

Matthew 18:20 Adj-DNS
GRK: εἰμὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν
NAS: I am there in their midst.
KJV: am I in the midst of them.
INT: am I in [the] midst of them

Mark 6:47 Adj-DNS
GRK: πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης
NAS: the boat was in the middle of the sea,
KJV: was in the midst of the sea, and
INT: boat in the midst of the sea

Mark 9:36 Adj-DNS
GRK: αὐτὸ ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ
KJV: him in the midst of them: and
INT: it in midst of them and

Luke 2:46 Adj-DNS
GRK: καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων
NAS: sitting in the midst of the teachers,
KJV: in the midst of the doctors,
INT: sitting in [the] midst of the teachers

Luke 8:7 Adj-DNS
GRK: ἔπεσεν ἐν μέσῳ τῶν ἀκανθῶν
INT: fell in [the] midst of the thorns

Luke 10:3 Adj-DNS
GRK: ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων
NAS: you out as lambs in the midst of wolves.
INT: lambs in [the] midst of wolves

Luke 21:21 Adj-DNS
GRK: οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν
NAS: who are in the midst of the city
KJV: which are in the midst of it
INT: those in midst of her let them depart out

Luke 22:27 Adj-DNS
GRK: δὲ ἐν μέσῳ ὑμῶν εἰμὶ
INT: however in [the] midst of you am

Luke 22:55 Adj-DNS
GRK: πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς
NAS: a fire in the middle of the courtyard
KJV: a fire in the midst of the hall, and
INT: a fire in [the] midst of the court

Luke 24:36 Adj-DNS
GRK: ἔστη ἐν μέσῳ αὐτῶν καὶ
NAS: stood in their midst and said
KJV: stood in the midst of them, and
INT: he stood in midst of them and

John 8:3 Adj-DNS
GRK: αὐτὴν ἐν μέσῳ
NAS: and having set her in the center [of the court],
KJV: her in the midst,
INT: her in [the] midst

John 8:9 Adj-DNS
GRK: γυνὴ ἐν μέσῳ οὖσα
NAS: and the woman, where she was, in the center [of the court].
KJV: standing in the midst.
INT: woman in [the] midst standing

Acts 1:15 Adj-DNS
GRK: Πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν
NAS: stood up in the midst of the brethren
KJV: in the midst of the disciples,
INT: Peter in [the] midst of the brothers

Acts 2:22 Adj-DNS
GRK: θεὸς ἐν μέσῳ ὑμῶν καθὼς
NAS: through Him in your midst, just
KJV: him in the midst of you, as
INT: God in the midst of you as

Acts 4:7 Adj-DNS
GRK: ἐν τῷ μέσῳ ἐπυνθάνοντο Ἐν
NAS: When they had placed them in the center, they [began to] inquire,
KJV: them in the midst, they asked, By
INT: in the midst they inquired In

Acts 17:22 Adj-DNS
GRK: Παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ Ἀρείου
NAS: stood in the midst of the Areopagus
KJV: in the midst of Mars' hill,
INT: Paul in [the] midst of the Ares

Acts 27:21 Adj-DNS
GRK: Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν
NAS: stood up in their midst and said,
KJV: in the midst of them,
INT: Paul in midst of them said

1 Thessalonians 2:7 Adj-DNS
GRK: νήπιοι ἐν μέσῳ ὑμῶν ὡς
INT: gentle in [the] midst of you as

Hebrews 2:12 Adj-DNS
GRK: μου ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω
NAS: TO MY BRETHREN, IN THE MIDST OF THE CONGREGATION
KJV: in the midst of the church
INT: of me in [the] midst of [the] congregation I will sing praise

Revelation 1:13 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν
NAS: and in the middle of the lampstands
KJV: in the midst of the seven
INT: and in [the] midst of the lampstands

Revelation 2:1 Adj-DNS
GRK: περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ
KJV: in the midst of the seven
INT: walks in [the] midst of the seven

Revelation 4:6 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου
NAS: crystal; and in the center and around
KJV: and in the midst of the throne, and
INT: And in [the] midst of the throne

Revelation 5:6 Adj-DNS
GRK: εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου
KJV: lo, in the midst of the throne and
INT: I saw in [the] midst of the throne

Revelation 5:6 Adj-DNS
GRK: καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων
KJV: and in the midst of the elders, stood
INT: and in [the] midst of the elders

Revelation 6:6 Adj-DNS
GRK: φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων
NAS: a voice in the center of the four
KJV: in the midst of the four
INT: a voice in [the] midst of the four

Revelation 22:2 Adj-DNS
GRK: ἐν μέσῳ τῆς πλατείας
NAS: in the middle of its street.
KJV: In the midst of the street of it,
INT: In the midst of the street

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page