μέσον
Englishman's Concordance
μέσον (meson) — 16 Occurrences

Matthew 13:25 Adj-ANS
GRK: ζιζάνια ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου
INT: weeds in [the] midst of the wheat

Mark 3:3 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ μέσον
INT: into the midst

Mark 7:31 Adj-ANS
GRK: Γαλιλαίας ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων
KJV: through the midst of the coasts
INT: of Galilee through [the] midst of the region

Mark 14:60 Adj-ANS
GRK: ἀρχιερεὺς εἰς μέσον ἐπηρώτησεν τὸν
KJV: in the midst, and asked
INT: high priest in the midst questioned

Luke 4:35 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ'
NAS: had thrown him down in the midst [of the people], he came
KJV: him in the midst, he came out of
INT: into the midst came out from

Luke 5:19 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ μέσον ἔμπροσθεν τοῦ
NAS: with his stretcher, into the middle [of the crowd], in front
KJV: into the midst before
INT: into the midst before

Luke 6:8 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ μέσον καὶ ἀναστὰς
KJV: stand forth in the midst. And he arose
INT: in the midst And he having risen up

Luke 17:11 Adj-ANS
GRK: διήρχετο διὰ μέσον Σαμαρείας καὶ
KJV: through the midst of Samaria
INT: passed through [the] midst of Samaria and

Luke 23:45 Adj-ANS
GRK: τοῦ ναοῦ μέσον
NAS: of the temple was torn in two.
KJV: of the temple was rent in the midst.
INT: of the temple in [the] middle

John 19:18 Adj-ANS
GRK: καὶ ἐντεῦθεν μέσον δὲ τὸν
NAS: side, and Jesus in between.
KJV: and Jesus in the midst.
INT: and on that side [one] between moreover

John 20:19 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ μέσον καὶ λέγει
NAS: and stood in their midst and said
KJV: stood in the midst, and saith
INT: in the midst and says

John 20:26 Adj-ANS
GRK: εἰς τὸ μέσον καὶ εἶπεν
NAS: and stood in their midst and said,
KJV: stood in the midst, and said,
INT: in the midst and said

Acts 27:27 Adj-ANS
GRK: Ἁδρίᾳ κατὰ μέσον τῆς νυκτὸς
NAS: Sea, about midnight the sailors
KJV: about midnight the shipmen
INT: Adriatic toward [the] middle of the night

1 Corinthians 6:5 Adj-ANS
GRK: διακρῖναι ἀνὰ μέσον τοῦ ἀδελφοῦ
INT: to decide in between the brother

Philippians 2:15 Adj-ANS
GRK: θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς
NAS: above reproach in the midst of a crooked
KJV: in the midst of a crooked
INT: of God unblamable in [the] midst of a generation crooked

Revelation 7:17 Adj-ANS
GRK: τὸ ἀνὰ μέσον τοῦ θρόνου
NAS: for the Lamb in the center of the throne
INT: which [is] in [the] center of the throne

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page