4043. περιπατέω (peripateó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4043. περιπατέω (peripateó) — 96 Occurrences

Matthew 4:18 V-PPA-NMS
GRK: Περιπατῶν δὲ παρὰ
NAS: Now as Jesus was walking by the Sea
KJV: And Jesus, walking by the sea
INT: walking moreover by

Matthew 9:5 V-PMA-2S
GRK: Ἔγειρε καὶ περιπάτει
NAS: to say, 'Get up, and walk'?
KJV: Arise, and walk?
INT: Arise and walk

Matthew 11:5 V-PIA-3P
GRK: καὶ χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται
NAS: and [the] lame walk, [the] lepers
KJV: the lame walk, the lepers
INT: and lame walk lepers are cleansed

Matthew 14:25 V-PPA-NMS
GRK: πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τὴν
NAS: He came to them, walking on the sea.
KJV: unto them, walking on the sea.
INT: to them walking on the

Matthew 14:26 V-PPA-AMS
GRK: τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἐταράχθησαν λέγοντες
NAS: saw Him walking on the sea,
KJV: saw him walking on the sea,
INT: the sea walking were troubled saying

Matthew 14:29 V-AIA-3S
GRK: ὁ Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ
NAS: out of the boat, and walked on the water
KJV: the ship, he walked on
INT: Peter walked upon the

Matthew 15:31 V-PPA-AMP
GRK: καὶ χωλοὺς περιπατοῦντας καὶ τυφλοὺς
NAS: and the lame walking, and the blind
KJV: the lame to walk, and
INT: and lame walking and blind

Mark 2:9 V-PMA-2S
GRK: σου καὶ περιπάτει
NAS: up, and pick up your pallet and walk'?
KJV: bed, and walk?
INT: of you and walk

Mark 5:42 V-IIA-3S
GRK: κοράσιον καὶ περιεπάτει ἦν γὰρ
NAS: got up and [began] to walk, for she was twelve
KJV: arose, and walked; for she was
INT: girl and walked she was indeed

Mark 6:48 V-PPA-NMS
GRK: πρὸς αὐτοὺς περιπατῶν ἐπὶ τῆς
NAS: He came to them, walking on the sea;
KJV: unto them, walking upon the sea,
INT: to them walking on the

Mark 6:49 V-PPA-AMS
GRK: τῆς θαλάσσης περιπατοῦντα ἔδοξαν ὅτι
NAS: But when they saw Him walking on the sea,
KJV: him walking upon
INT: the sea walking they thought that

Mark 7:5 V-PIA-3P
GRK: τί οὐ περιπατοῦσιν οἱ μαθηταί
NAS: do Your disciples not walk according
KJV: him, Why walk not thy
INT: why not walk the disciples

Mark 8:24 V-PPA-AMP
GRK: δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας
NAS: [them] like trees, walking around.
KJV: as trees, walking.
INT: trees I see [them] walking

Mark 11:27 V-PPA-GMS
GRK: τῷ ἱερῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρχονται
NAS: to Jerusalem. And as He was walking in the temple,
KJV: and as he was walking in the temple,
INT: the temple as he is walking of him come

Mark 12:38 V-PNA
GRK: ἐν στολαῖς περιπατεῖν καὶ ἀσπασμοὺς
NAS: who like to walk around in long robes,
KJV: which love to go in long clothing,
INT: in robes to walk about and greetings

Mark 16:12 V-PPA-DMP
GRK: ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν ἐφανερώθη ἐν
NAS: to two of them while they were walking along on their way
KJV: of them, as they walked, and went into
INT: of them as they walked he appeared in

Luke 5:23 V-PMA-2S
GRK: Ἔγειρε καὶ περιπάτει
NAS: to say, 'Get up and walk'?
KJV: Rise up and walk?
INT: Arise and walk

Luke 7:22 V-PIA-3P
GRK: ἀναβλέπουσιν χωλοὶ περιπατοῦσιν λεπροὶ καθαρίζονται
NAS: [the] lame walk, [the] lepers
KJV: the lame walk, the lepers
INT: receive sight lame walk lepers are cleansed

Luke 11:44 V-PPA-NMP
GRK: ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ
NAS: and the people who walk over
KJV: and the men that walk over [them] are
INT: men who walk over [them] not

Luke 20:46 V-PNA
GRK: τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς
NAS: who like to walk around in long robes,
KJV: which desire to walk in long robes,
INT: who like to walk in long robes

Luke 24:17 V-PPA-NMP
GRK: πρὸς ἀλλήλους περιπατοῦντες καὶ ἐστάθησαν
NAS: with one another as you are walking? And they stood still,
KJV: one to another, as ye walk, and are
INT: with one another as you walk and they are standing

John 1:36 V-PPA-DMS
GRK: τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει Ἴδε
NAS: at Jesus as He walked, and said,
KJV: Jesus as he walked, he saith,
INT: Jesus walking he says Behold

John 5:8 V-PMA-2S
GRK: σου καὶ περιπάτει
NAS: up, pick up your pallet and walk.
KJV: bed, and walk.
INT: of you and walk

John 5:9 V-IIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ περιεπάτει Ἦν δὲ
NAS: up his pallet and [began] to walk. Now
KJV: bed, and walked: and on
INT: of him and walked it was moreover

John 5:11 V-PMA-2S
GRK: σου καὶ περιπάτει
NAS: up your pallet and walk.'
KJV: bed, and walk.
INT: of you and walk

John 5:12 V-PMA-2S
GRK: Ἆρον καὶ περιπάτει
NAS: to you, 'Pick up [your pallet] and walk'?
KJV: bed, and walk?
INT: Take up and walk

John 6:19 V-PPA-AMS
GRK: τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς
NAS: Jesus walking on the sea
KJV: they see Jesus walking on the sea,
INT: Jesus walking on the

John 6:66 V-IIA-3P
GRK: μετ' αὐτοῦ περιεπάτουν
NAS: withdrew and were not walking with Him anymore.
KJV: back, and walked no more with
INT: with him walked

John 7:1 V-IIA-3S
GRK: ΜΕΤΑ ΤΑΥΤΑ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus was walking in Galilee,
KJV: these things Jesus walked in Galilee:
INT: after these things was walking Jesus

John 7:1 V-PNA
GRK: τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν ὅτι ἐζήτουν
NAS: for He was unwilling to walk in Judea
KJV: he would not walk in Jewry,
INT: Judea to walk because were seeking

John 8:12 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ
NAS: he who follows Me will not walk in the darkness,
KJV: shall not walk in darkness,
INT: no not shall walk in the

John 10:23 V-IIA-3S
GRK: καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς
NAS: and Jesus was walking in the temple
KJV: And Jesus walked in the temple
INT: And was walking Jesus

John 11:9 V-PSA-3S
GRK: ἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ
NAS: anyone walks in the day,
KJV: If any man walk in the day,
INT: If anyone walk in the

John 11:10 V-PSA-3S
GRK: δέ τις περιπατῇ ἐν τῇ
NAS: anyone walks in the night,
KJV: if a man walk in the night,
INT: however anyone walk in the

John 11:54 V-IIA-3S
GRK: οὐκέτι παρρησίᾳ περιεπάτει ἐν τοῖς
NAS: no longer continued to walk publicly
KJV: Jesus therefore walked no more openly
INT: no longer publicly walked among the

John 12:35 V-PMA-2P
GRK: ὑμῖν ἐστίν περιπατεῖτε ὡς τὸ
NAS: is among you. Walk while
KJV: with you. Walk while ye have
INT: you is Walk while the

John 12:35 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ
NAS: will not overtake you; he who walks in the darkness
KJV: you: for he that walketh in darkness
INT: And he who walks in the

John 21:18 V-IIA-2S
GRK: σεαυτὸν καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες
NAS: yourself and walk wherever
KJV: and walkedst whither
INT: yourself and walked where you did desire

Acts 3:6 V-PMA-2S
GRK: ἔγειρε καὶ περιπάτει
NAS: Christ the Nazarene-- walk!
KJV: rise up and walk.
INT: rise up and walk

Acts 3:8 V-IIA-3S
GRK: ἔστη καὶ περιεπάτει καὶ εἰσῆλθεν
NAS: he stood upright and [began] to walk; and he entered
KJV: stood, and walked, and entered
INT: he stood and walked and entered

Acts 3:8 V-PPA-NMS
GRK: τὸ ἱερὸν περιπατῶν καὶ ἁλλόμενος
NAS: the temple with them, walking and leaping
KJV: into the temple, walking, and leaping,
INT: the temple walking and leaping

Acts 3:9 V-PPA-AMS
GRK: λαὸς αὐτὸν περιπατοῦντα καὶ αἰνοῦντα
NAS: saw him walking and praising
KJV: saw him walking and praising
INT: people him walking and praising

Acts 3:12 V-PNA
GRK: πεποιηκόσιν τοῦ περιπατεῖν αὐτόν
NAS: piety we had made him walk?
KJV: we had made this man to walk?
INT: [we] had made to walk him

Acts 14:8 V-AIA-3S
GRK: ὃς οὐδέποτε περιεπάτησεν
NAS: who had never walked.
KJV: who never had walked:
INT: who never had walked

Acts 14:10 V-IIA-3S
GRK: ἥλατο καὶ περιεπάτει
NAS: And he leaped up and [began] to walk.
KJV: he leaped and walked.
INT: he sprang up and walked

Acts 21:21 V-PNA
GRK: τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν
NAS: nor to walk according to the customs.
KJV: neither to walk after the customs.
INT: in the customs to walk

Romans 6:4 V-ASA-1P
GRK: καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν
NAS: we too might walk in newness
KJV: we also should walk in newness
INT: newness of life should walk

Romans 8:1 V-PPA-DMP
GRK: κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ
KJV: Jesus, who walk not
INT: according to flesh who walk but according to

Romans 8:4 V-PPA-DMP
GRK: κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ
NAS: might be fulfilled in us, who do not walk according
KJV: in us, who walk not after
INT: according to flesh walk but according to

Romans 13:13 V-ASA-1P
GRK: ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν μὴ κώμοις
NAS: Let us behave properly as in the day,
KJV: Let us walk honestly, as
INT: day properly we should walk not in reveling

Romans 14:15 V-PIA-2S
GRK: κατὰ ἀγάπην περιπατεῖς μὴ τῷ
NAS: you are no longer walking according
KJV: now walkest thou not
INT: according to love you walk Not with the

1 Corinthians 3:3 V-PIA-2P
GRK: κατὰ ἄνθρωπον περιπατεῖτε
NAS: you, are you not fleshly, and are you not walking like
KJV: carnal, and walk as men?
INT: according to man walk

1 Corinthians 7:17 V-PMA-3S
GRK: θεός οὕτως περιπατείτω καὶ οὕτως
NAS: manner let him walk. And so
KJV: every one, so let him walk. And so
INT: God so let him walk and thus

2 Corinthians 4:2 V-PPA-NMP
GRK: αἰσχύνης μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ
NAS: because of shame, not walking in craftiness
KJV: not walking in
INT: of shame not walking in craftiness

2 Corinthians 5:7 V-PIA-1P
GRK: πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν οὐ διὰ
NAS: for we walk by faith, not by sight--
KJV: (For we walk by faith,
INT: faith indeed we walk not by

2 Corinthians 10:2 V-PPA-AMP
GRK: κατὰ σάρκα περιπατοῦντας
NAS: us as if we walked according
KJV: as if we walked according
INT: according to flesh walking

2 Corinthians 10:3 V-PPA-NMP
GRK: σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες οὐ κατὰ
NAS: For though we walk in the flesh,
KJV: For though we walk in the flesh,
INT: flesh indeed walking not according to

2 Corinthians 12:18 V-AIA-1P
GRK: αὐτῷ πνεύματι περιεπατήσαμεν οὐ τοῖς
NAS: did not take any advantage of you, did he? Did we not conduct ourselves in the same
KJV: of you? walked we not
INT: same spirit walked we Not in the

Galatians 5:16 V-PMA-2P
GRK: δέ πνεύματι περιπατεῖτε καὶ ἐπιθυμίαν
NAS: But I say, walk by the Spirit,
KJV: then, Walk in the Spirit,
INT: moreover By [the] Spirit walk you and desire

Ephesians 2:2 V-AIA-2P
GRK: αἷς ποτὲ περιεπατήσατε κατὰ τὸν
NAS: you formerly walked according
KJV: in time past ye walked according to
INT: which once you walked according to the

Ephesians 2:10 V-ASA-1P
GRK: ἐν αὐτοῖς περιπατήσωμεν
NAS: so that we would walk in them.
KJV: that we should walk in
INT: in them we should walk

Ephesians 4:1 V-ANA
GRK: κυρίῳ ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως
NAS: implore you to walk in a manner worthy
KJV: you that ye walk worthy
INT: [the] Lord worthily to walk of the calling

Ephesians 4:17 V-PNA
GRK: μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ
NAS: with the Lord, that you walk no longer
KJV: that ye henceforth walk not as
INT: no longer [are] you to walk as also

Ephesians 4:17 V-PIA-3S
GRK: τὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι
NAS: also walk, in the futility
KJV: other Gentiles walk, in the vanity
INT: the [the] Gentiles are walking in [the] futility

Ephesians 5:2 V-PMA-2P
GRK: καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπῃ
NAS: and walk in love, just
KJV: And walk in love,
INT: and walk in love

Ephesians 5:8 V-PMA-2P
GRK: τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε
NAS: in the Lord; walk as children
KJV: in the Lord: walk as children
INT: children of light walk

Ephesians 5:15 V-PIA-2P
GRK: ἀκριβῶς πῶς περιπατεῖτε μὴ ὡς
NAS: how you walk, not as unwise men
KJV: then that ye walk circumspectly, not
INT: carefully how you walk not as

Philippians 3:17 V-PPA-AMP
GRK: τοὺς οὕτω περιπατοῦντας καθὼς ἔχετε
NAS: those who walk according
KJV: and mark them which walk so as
INT: those thus walking as you have [for]

Philippians 3:18 V-PIA-3P
GRK: πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν οὓς πολλάκις
NAS: For many walk, of whom I often
KJV: (For many walk, of whom I have told
INT: many indeed are walking [of] whom often

Colossians 1:10 V-ANA
GRK: περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ
NAS: so that you will walk in a manner worthy
KJV: That ye might walk worthy of the Lord
INT: to walk worthily of the

Colossians 2:6 V-PMA-2P
GRK: ἐν αὐτῷ περιπατεῖτε
NAS: Jesus the Lord, [so] walk in Him,
KJV: Jesus the Lord, [so] walk ye in him:
INT: in him walk

Colossians 3:7 V-AIA-2P
GRK: καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε ὅτε
NAS: once walked, when
KJV: ye also walked some time, when
INT: also you walked once when

Colossians 4:5 V-PMA-2P
GRK: Ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς
NAS: Conduct yourselves with wisdom toward
KJV: Walk in wisdom
INT: In wisdom walk toward those

1 Thessalonians 2:12 V-PNA
GRK: εἰς τὸ περιπατεῖν ὑμᾶς ἀξίως
NAS: so that you would walk in a manner worthy
KJV: That ye would walk worthy of God,
INT: for to have walked you worthily

1 Thessalonians 4:1 V-PNA
GRK: δεῖ ὑμᾶς περιπατεῖν καὶ ἀρέσκειν
NAS: you ought to walk and please
KJV: ye ought to walk and to please
INT: it behoves you to walk and to please

1 Thessalonians 4:1 V-PIA-2P
GRK: καθὼς καὶ περιπατεῖτε ἵνα περισσεύητε
NAS: as you actually do walk), that you excel
INT: just as moreover you walk [now] so you should abound

1 Thessalonians 4:12 V-PSA-2P
GRK: ἵνα περιπατῆτε εὐσχημόνως πρὸς
NAS: so that you will behave properly
KJV: That ye may walk honestly toward
INT: that you might walk properly toward

2 Thessalonians 3:6 V-PPA-GMS
GRK: ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος καὶ μὴ
NAS: brother who leads an unruly
KJV: brother that walketh disorderly,
INT: brother idly walking and not

2 Thessalonians 3:11 V-PPA-AMP
GRK: γάρ τινας περιπατοῦντας ἐν ὑμῖν
NAS: among you are leading an undisciplined
KJV: that there are some which walk among
INT: indeed some are walking among you

Hebrews 13:9 V-PPA-NMP
GRK: ὠφελήθησαν οἱ περιπατοῦντες
NAS: those who were so occupied were not benefited.
KJV: profited them that have been occupied therein.
INT: were profited those who walked [therein]

1 Peter 5:8 V-PIA-3S
GRK: λέων ὠρυόμενος περιπατεῖ ζητῶν τινα
NAS: the devil, prowls around like
KJV: lion, walketh about, seeking
INT: a lion roaring goes about seeking whom

1 John 1:6 V-PSA-1P
GRK: τῷ σκότει περιπατῶμεν ψευδόμεθα καὶ
NAS: fellowship with Him and [yet] walk in the darkness,
KJV: him, and walk in darkness,
INT: the darkness should walk we lie and

1 John 1:7 V-PSA-1P
GRK: τῷ φωτὶ περιπατῶμεν ὡς αὐτὸς
NAS: but if we walk in the Light
KJV: But if we walk in the light,
INT: the light we should walk as he

1 John 2:6 V-AIA-3S
GRK: καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ αὐτὸς
NAS: himself to walk in the same manner
KJV: also so to walk, even as he
INT: even as he walked also himself

1 John 2:6 V-PNA
GRK: αὐτὸς οὕτως περιπατεῖν
NAS: in the same manner as He walked.
KJV: even as he walked.
INT: himself so to walk

1 John 2:11 V-PIA-3S
GRK: τῇ σκοτίᾳ περιπατεῖ καὶ οὐκ
NAS: is in the darkness and walks in the darkness,
KJV: darkness, and walketh in darkness,
INT: the darkness walks and not

2 John 1:4 V-PPA-AMP
GRK: τέκνων σου περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ
NAS: [some] of your children walking in truth,
KJV: thy children walking in truth,
INT: children of you walking in truth

2 John 1:6 V-PSA-1P
GRK: ἀγάπη ἵνα περιπατῶμεν κατὰ τὰς
NAS: is love, that we walk according
KJV: love, that we walk after his
INT: love that we should walk according to the

2 John 1:6 V-PSA-2P
GRK: ἐν αὐτῇ περιπατῆτε
NAS: from the beginning, that you should walk in it.
KJV: the beginning, ye should walk in
INT: in it you might walk

3 John 1:3 V-PIA-2S
GRK: ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς
NAS: [that is], how you are walking in truth.
KJV: even as thou walkest in the truth.
INT: in truth walk

3 John 1:4 V-PPA-AMS
GRK: τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα
NAS: of my children walking in the truth.
KJV: that my children walk in truth.
INT: the truth walking

Revelation 2:1 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῦ ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ
NAS: in His right hand, the One who walks among
KJV: right hand, who walketh in the midst
INT: of him who walks in [the] midst

Revelation 3:4 V-FIA-3P
GRK: αὐτῶν καὶ περιπατήσουσιν μετ' ἐμοῦ
NAS: their garments; and they will walk with Me in white,
KJV: garments; and they shall walk with me
INT: of them and they will walk with me

Revelation 9:20 V-PNA
GRK: ἀκούειν οὔτε περιπατεῖν
NAS: hear nor walk;
KJV: hear, nor walk:
INT: to hear nor to walk

Revelation 16:15 V-PSA-3S
GRK: μὴ γυμνὸς περιπατῇ καὶ βλέπωσιν
NAS: so that he will not walk about naked
KJV: garments, lest he walk naked, and
INT: not naked he might walk and they see

Revelation 21:24 V-FIA-3P
GRK: καὶ περιπατήσουσιν τὰ ἔθνη
NAS: The nations will walk by its light,
KJV: of them which are saved shall walk in
INT: And will walk the nations

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 4043

περιεπατήσαμεν — 1 Occ.
περιεπατήσατε — 2 Occ.
περιεπάτησεν — 3 Occ.
περιεπάτει — 7 Occ.
περιεπάτεις — 1 Occ.
περιεπάτουν — 1 Occ.
περιπατῇ — 3 Occ.
περιπατῆσαι — 2 Occ.
περιπατήσῃ — 1 Occ.
περιπατήσωμεν — 3 Occ.
περιπατήσουσιν — 2 Occ.
περιπατῆτε — 2 Occ.
περιπάτει — 10 Occ.
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντι — 1 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
Additional Entries
περιπατεῖν — 10 Occ.
περιπατεῖς — 2 Occ.
περιπατεῖτε — 9 Occ.
περιπατείτω — 1 Occ.
περιπατῶμεν — 3 Occ.
Περιπατῶν — 6 Occ.
περιπατοῦμεν — 1 Occ.
περιπατοῦντα — 5 Occ.
περιπατοῦντας — 6 Occ.
περιπατοῦντες — 5 Occ.
περιπατοῦντος — 2 Occ.
περιπατοῦσιν — 7 Occ.
περιέπειραν — 1 Occ.
περιέπεσεν — 1 Occ.
περιπέσητε — 1 Occ.
περιπεσόντες — 1 Occ.
περιεποιήσατο — 1 Occ.
περιποιήσασθαι — 1 Occ.
περιποιοῦνται — 1 Occ.
περιποιήσεως — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page