3 John 1
Interlinear Bible
Greeting to Gaius from the Elder
1   3588 [e]
1   Ho
1   
1   The
1   Art-NMS
4245 [e]
presbyteros
πρεσβύτερος  ,
elder
Adj-NMS
1050 [e]
Gaiō
Γαΐῳ
To Gaius
N-DMS
3588 [e]

τῷ
the
Art-DMS
27 [e]
agapētō
ἀγαπητῷ  ,
beloved
Adj-DMS
3739 [e]
hon
ὃν
whom
RelPro-AMS
1473 [e]
egō
ἐγὼ
I
PPro-N1S
25 [e]
agapō
ἀγαπῶ
love
V-PIA-1S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
225 [e]
alētheia
ἀληθείᾳ  .
truth
N-DFS
2   27 [e]
2   Agapēte
2   Ἀγαπητέ  ,
2   Beloved
2   Adj-VMS
4012 [e]
peri
περὶ
concerning
Prep
3956 [e]
pantōn
πάντων
all things
Adj-GNP
2172 [e]
euchomai
εὔχομαί
I pray
V-PIM/P-1S
4771 [e]
se
σε
you
PPro-A2S
2137 [e]
euodousthai
εὐοδοῦσθαι
to prosper
V-PNM/P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5198 [e]
hygiainein
ὑγιαίνειν  ,
to be in good health
V-PNA
2531 [e]
kathōs
καθὼς
just as
Adv
2137 [e]
euodoutai
εὐοδοῦταί
prospers
V-PIM/P-3S
4771 [e]
sou
σου
your
PPro-G2S
3588 [e]


 - 
Art-NFS
5590 [e]
psychē
ψυχή  .
soul
N-NFS
3   5463 [e]
3   echarēn
3   ἐχάρην
3   I rejoiced
3   V-AIP-1S
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3029 [e]
lian
λίαν
exceedingly
Adv
2064 [e]
erchomenōn
ἐρχομένων
coming
V-PPM/P-GMP
80 [e]
adelphōn
ἀδελφῶν
of [the] brothers
N-GMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3140 [e]
martyrountōn
μαρτυρούντων
bearing witness
V-PPA-GMP
4771 [e]
sou
σου
of your
PPro-G2S
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
225 [e]
alētheia
ἀληθείᾳ  ,
truth
N-DFS
2531 [e]
kathōs
καθὼς
just as
Adv
4771 [e]
sy
σὺ
you
PPro-N2S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
225 [e]
alētheia
ἀληθείᾳ
truth
N-DFS
4043 [e]
peripateis
περιπατεῖς  .
are walking
V-PIA-2S
4   3173 [e]
4   meizoteran
4   μειζοτέραν
4   Greater
4   Adj-AFS-C
3778 [e]
toutōn
τούτων
than these things
DPro-GNP
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
2192 [e]
echō
ἔχω
I have
V-PIA-1S
5479 [e]
charan
χαράν  ,
joy
N-AFS
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
191 [e]
akouō
ἀκούω
I should hear of
V-PSA-1S
3588 [e]
ta
τὰ
 - 
Art-ANP
1699 [e]
ema
ἐμὰ
my
PPro-AN1P
5043 [e]
tekna
τέκνα
children
N-ANP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
225 [e]
alētheia
ἀληθείᾳ
truth
N-DFS
4043 [e]
peripatounta
περιπατοῦντα  .
walking
V-PPA-ANP
Gaius' Example of Hospitality
5   27 [e]
5   Agapēte
5   Ἀγαπητέ  ,
5   Beloved
5   Adj-VMS
4103 [e]
piston
πιστὸν
faithfully
Adj-ANS
4160 [e]
poieis
ποιεῖς
you are doing
V-PIA-2S
3739 [e]
ho

whatever
RelPro-ANS
1437 [e]
ean
ἐὰν
if
Conj
2038 [e]
ergasē
ἐργάσῃ
you might have done
V-ASM-2S
1519 [e]
eis
εἰς
toward
Prep
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
80 [e]
adelphous
ἀδελφοὺς  ,
brothers
N-AMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3778 [e]
touto
τοῦτο
they are
DPro-ANS
3581 [e]
xenous
ξένους  ,
strangers
Adj-AMP
6   3739 [e]
6   hoi
6   οἳ
6   who
6   RelPro-NMP
3140 [e]
emartyrēsan
ἐμαρτύρησάν
testified
V-AIA-3P
4771 [e]
sou
σου
of your
PPro-G2S
3588 [e]

τῇ
 - 
Art-DFS
26 [e]
agapē
ἀγάπῃ
love
N-DFS
1799 [e]
enōpion
ἐνώπιον
before
Prep
1577 [e]
ekklēsias
ἐκκλησίας  ,
[the] church
N-GFS
3739 [e]
hous
οὓς
whom
RelPro-AMP
2573 [e]
kalōs
καλῶς
well
Adv
4160 [e]
poiēseis
ποιήσεις  ,
you will do
V-FIA-2S
4311 [e]
propempsas
προπέμψας
having set forward
V-APA-NMS
516 [e]
axiōs
ἀξίως
worthily
Adv
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ  .
of God
N-GMS
7   5228 [e]
7   hyper
7   ὑπὲρ
7   On behalf
7   Prep
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GNS
3686 [e]
Onomatos
Ὀνόματος
name
N-GNS
1831 [e]
exēlthon
ἐξῆλθον*  ,
they went forth
V-AIA-3P
3367 [e]
mēden
μηδὲν
nothing
Adj-ANS
2983 [e]
lambanontes
λαμβάνοντες
accepting
V-PPA-NMP
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GMP
1482 [e]
ethnikōn
ἐθνικῶν  .
Gentiles
Adj-GMP
8   1473 [e]
8   hēmeis
8   ἡμεῖς
8   We
8   PPro-N1P
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
3784 [e]
opheilomen
ὀφείλομεν
ought
V-PIA-1P
5274 [e]
hypolambanein
ὑπολαμβάνειν
to receive
V-PNA
3588 [e]
tous
τοὺς
 - 
Art-AMP
5108 [e]
toioutous
τοιούτους  ,
such [men]
DPro-AMP
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
4904 [e]
synergoi
συνεργοὶ
fellow workers
Adj-NMP
1096 [e]
ginōmetha
γινώμεθα
we may be
V-PSM/P-1P
3588 [e]

τῇ
in the
Art-DFS
225 [e]
alētheia
ἀληθείᾳ  .
truth
N-DFS
Diotrephes and Demetrius
9   1125 [e]
9   Egrapsa
9   Ἔγραψά
9   I have written
9   V-AIA-1S
5100 [e]
ti
τι
something
IPro-ANS
3588 [e]

τῇ
to the
Art-DFS
1577 [e]
ekklēsia
ἐκκλησίᾳ  ;
church
N-DFS
235 [e]
all’
ἀλλ’
but
Conj
3588 [e]
ho

the [one]
Art-NMS
5383 [e]
philoprōteuōn
φιλοπρωτεύων
loving to be first
V-PPA-NMS
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
among them
PPro-GM3P
1361 [e]
Diotrephēs
Διοτρεφὴς  ,
Diotrephes
N-NMS
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1926 [e]
epidechetai
ἐπιδέχεται
welcomes
V-PIM/P-3S
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς  .
us
PPro-A1P
10   1223 [e]
10   dia
10   διὰ
10   Because of
10   Prep
3778 [e]
touto
τοῦτο  ,
this
DPro-ANS
1437 [e]
ean
ἐὰν
if
Conj
2064 [e]
elthō
ἔλθω  ,
I might come
V-ASA-1S
5279 [e]
hypomnēsō
ὑπομνήσω
I will bring to remembrance
V-FIA-1S
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of him
PPro-GM3S
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
2041 [e]
erga
ἔργα
works
N-ANP
3739 [e]
ha

which
RelPro-ANP
4160 [e]
poiei
ποιεῖ  ,
he is doing
V-PIA-3S
3056 [e]
logois
λόγοις
with words
N-DMP
4190 [e]
ponērois
πονηροῖς
evil
Adj-DMP
5396 [e]
phlyarōn
φλυαρῶν
prating against
V-PPA-NMS
1473 [e]
hēmas
ἡμᾶς  ;
us
PPro-A1P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3361 [e]

μὴ
not
Adv
714 [e]
arkoumenos
ἀρκούμενος
being satisfied
V-PPM/P-NMS
1909 [e]
epi
ἐπὶ
with
Prep
3778 [e]
toutois
τούτοις  ,
these
DPro-DNP
3777 [e]
oute
οὔτε
neither
Conj
846 [e]
autos
αὐτὸς
himself
PPro-NM3S
1926 [e]
epidechetai
ἐπιδέχεται
he receives
V-PIM/P-3S
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
80 [e]
adelphous
ἀδελφοὺς  ,
brothers
N-AMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tous
τοὺς
those
Art-AMP
1014 [e]
boulomenous
βουλομένους  ,
purposing
V-PPM/P-AMP
2967 [e]
kōlyei
κωλύει  ,
he forbids
V-PIA-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1537 [e]
ek
ἐκ
from
Prep
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
1577 [e]
ekklēsias
ἐκκλησίας
church
N-GFS
1544 [e]
ekballei
ἐκβάλλει  .
he casts [them] out
V-PIA-3S
11   27 [e]
11   Agapēte
11   Ἀγαπητέ  ,
11   Beloved
11   Adj-VMS
3361 [e]

μὴ
not
Adv
3401 [e]
mimou
μιμοῦ
do imitate
V-PMM/P-2S
3588 [e]
to
τὸ
what [is]
Art-ANS
2556 [e]
kakon
κακὸν  ,
evil
Adj-ANS
235 [e]
alla
ἀλλὰ
but
Conj
3588 [e]
to
τὸ
what [is]
Art-ANS
18 [e]
agathon
ἀγαθόν  .
good
Adj-ANS
3588 [e]
ho

The [one]
Art-NMS
15 [e]
agathopoiōn
ἀγαθοποιῶν  ,
doing good
V-PPA-NMS
1537 [e]
ek
ἐκ
of
Prep
3588 [e]
tou
τοῦ
 - 
Art-GMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
God
N-GMS
1510 [e]
estin
ἐστιν  ;
is
V-PIA-3S
3588 [e]
ho

the [one]
Art-NMS
2554 [e]
kakopoiōn
κακοποιῶν  ,
doing evil
V-PPA-NMS
3756 [e]
ouch
οὐχ
not
Adv
3708 [e]
heōraken
ἑώρακεν
has seen
V-RIA-3S
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
2316 [e]
Theon
Θεόν  .
God
N-AMS
12   1216 [e]
12   Dēmētriō
12   Δημητρίῳ
12   To Demetrius
12   N-DMS
3140 [e]
memartyrētai
μεμαρτύρηται
witness has been given
V-RIM/P-3S
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
by
Prep
3956 [e]
pantōn
πάντων  ,
all
Adj-GMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
5259 [e]
hypo
ὑπὸ
by
Prep
846 [e]
autēs
αὐτῆς
itself
PPro-GF3S
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
225 [e]
alētheias
ἀληθείας  ;
truth
N-GFS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1473 [e]
hēmeis
ἡμεῖς
we
PPro-N1P
1161 [e]
de
δὲ
also
Conj
3140 [e]
martyroumen
μαρτυροῦμεν  ,
bear witness
V-PIA-1P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1492 [e]
oidas
οἶδας
you know
V-RIA-2S
3754 [e]
hoti
ὅτι
that
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
3141 [e]
martyria
μαρτυρία
testimony
N-NFS
1473 [e]
hēmōn
ἡμῶν
of us
PPro-G1P
227 [e]
alēthēs
ἀληθής
TRUE
Adj-NFS
1510 [e]
estin
ἐστιν  .
is
V-PIA-3S
Conclusion
13   4183 [e]
13   Polla
13   Πολλὰ
13   Many things
13   Adj-ANP
2192 [e]
eichon
εἶχον
I had
V-IIA-1S
1125 [e]
grapsai
γράψαι
to write
V-ANA
4771 [e]
soi
σοι  ,
to you
PPro-D2S
235 [e]
all’
ἀλλ’
but
Conj
3756 [e]
ou
οὐ
not
Adv
2309 [e]
thelō
θέλω
I desire
V-PIA-1S
1223 [e]
dia
διὰ
with
Prep
3188 [e]
melanos
μέλανος
ink
N-GNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2563 [e]
kalamou
καλάμου
pen
N-GMS
4771 [e]
soi
σοι
to you
PPro-D2S
1125 [e]
graphein
γράφειν  .
to write
V-PNA
14   1679 [e]
14   elpizō
14   ἐλπίζω
14   I hope
14   V-PIA-1S
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
2112 [e]
eutheōs
εὐθέως  ,
soon
Adv
4771 [e]
se
σε
you
PPro-A2S
3708 [e]
idein
ἰδεῖν  ,
to see
V-ANA
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4750 [e]
stoma
στόμα
mouth
N-ANS
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
4750 [e]
stoma
στόμα
mouth
N-ANS
2980 [e]
lalēsomen
λαλήσομεν  .
we will speak
V-FIA-1P
1515 [e]
Eirēnē
Εἰρήνη
Peace
N-NFS
4771 [e]
soi
σοι  .
to you
PPro-D2S
782 [e]
Aspazontai
Ἀσπάζονταί
Greet
V-PIM/P-3P
4771 [e]
se
σε  ,
you
PPro-A2S
3588 [e]
hoi
οἱ
the
Art-NMP
5384 [e]
philoi
φίλοι  .
friends
Adj-NMP
782 [e]
Aspazou
Ἀσπάζου
Greet
V-PMM/P-2S
3588 [e]
tous
τοὺς
the
Art-AMP
5384 [e]
philous
φίλους
friends
Adj-AMP
2596 [e]
kat’
κατ’
by
Prep
3686 [e]
onoma
ὄνομα  .
name
N-ANS
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
2 John 1
Top of Page
Top of Page