ἐμὰ
Englishman's Concordance
ἐμὰ (ema) — 9 Occurrences

Luke 15:31 PPro-NN1P
GRK: πάντα τὰ ἐμὰ σά ἐστιν
NAS: with me, and all that is mine is yours.
KJV: and all that I have is thine.
INT: all that [is] mine your is

John 10:14 PPro-AN1P
GRK: γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί
NAS: and I know My own and My own
KJV: and know my [sheep], and am known
INT: I know those that [are] my and am known

John 10:14 PPro-AN1P
GRK: με τὰ ἐμά
NAS: and I know My own and My own know Me,
KJV: am known of mine.
INT: of those that [are] my

John 10:27 PPro-NN1P
GRK: πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς
KJV: My sheep hear
INT: Sheep my the voice

John 16:15 PPro-NN1P
GRK: ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν διὰ
NAS: has are Mine; therefore
KJV: hath are mine: therefore said I,
INT: the Father mine are because of

John 17:10 PPro-NN1P
GRK: καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά
NAS: and all things that are Mine are Yours,
KJV: And all mine are thine,
INT: and things my all yours

John 17:10 PPro-NN1P
GRK: τὰ σὰ ἐμά καὶ δεδόξασμαι
NAS: and Yours are Mine; and I have been glorified
KJV: and thine are mine; and I am glorified
INT: the your things mine and I have been glorified

Philemon 1:12 PPro-NN1P
GRK: ἔστιν τὰ ἐμὰ σπλάγχνα
KJV: him, that is, mine own bowels:
INT: is my very heart

3 John 1:4 PPro-AN1P
GRK: ἀκούω τὰ ἐμὰ τέκνα ἐν
KJV: than to hear that my children walk
INT: I should hear of my children in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page