ἐμοὺς
Englishman's Concordance
ἐμοὺς (emous) — 3 Occurrences

Mark 8:38 PPro-AM1P
GRK: καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν
KJV: of me and of my words in
INT: and my words in

Luke 9:26 PPro-AM1P
GRK: καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους τοῦτον
KJV: of me and of my words, of him
INT: and my words him

Revelation 2:20 PPro-AM1P
GRK: πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι
KJV: to seduce my servants
INT: to mislead my servants to commit sexual immorality

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page