ἐμοῦ
Englishman's Concordance
ἐμοῦ (emou) — 4 Occurrences

John 16:14 PPro-G1S
GRK: ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ
KJV: of mine, and
INT: of that which [is] mine he will take and

John 16:15 PPro-G1S
GRK: ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ
KJV: he shall take of mine, and shall shew
INT: of that which [is] mine he will take and

1 Corinthians 5:4 PPro-G1S
GRK: καὶ τοῦ ἐμοῦ πνεύματος σὺν
KJV: and my spirit,
INT: and my spirit with

Philemon 1:10 PPro-G1S
GRK: περὶ τοῦ ἐμοῦ τέκνου ὃν
KJV: thee for my son Onesimus,
INT: for my child whom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page