ἐμοὶ
Englishman's Concordance
ἐμοὶ (emoi) — 3 Occurrences

John 13:35 PPro-D1S
GRK: πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε
KJV: that ye are my disciples, if
INT: all that to me disciples you are

John 15:8 PPro-D1S
GRK: καὶ γένησθε ἐμοὶ μαθηταί
KJV: so shall ye be my disciples.
INT: and you shall be to me disciples

John 18:36 PPro-D1S
GRK: ὑπηρέται οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο ἄν
KJV: world, then would my servants fight,
INT: attendants my would fight anyhow

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page