ἐμὴν
Englishman's Concordance
ἐμὴν (emēn) — 13 Occurrences

Luke 22:19 PPro-AF1S
GRK: εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν
KJV: in remembrance of me.
INT: in the of me remembrance

John 8:43 PPro-AF1S
GRK: λαλιὰν τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε
KJV: understand my speech?
INT: speech my not do you know

John 8:56 PPro-AF1S
GRK: ἡμέραν τὴν ἐμήν καὶ εἶδεν
KJV: to see my day: and
INT: day my and he saw

John 14:27 PPro-AF1S
GRK: εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν
KJV: I leave with you, my peace I give
INT: peace my I give to you

John 17:13 PPro-AF1S
GRK: χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν
KJV: that they might have my joy fulfilled
INT: joy my fulfilled in

John 17:24 PPro-AF1S
GRK: δόξαν τὴν ἐμὴν ἣν δέδωκάς
KJV: that they may behold my glory, which
INT: glory my which you gave

1 Corinthians 7:40 PPro-AF1S
GRK: κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην δοκῶ
KJV: abide, after my judgment: and
INT: according to my judgment I think

1 Corinthians 11:24 PPro-AF1S
GRK: εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν
KJV: in remembrance of me.
INT: in of me remembrance

1 Corinthians 11:25 PPro-AF1S
GRK: εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν
KJV: [it], in remembrance of me.
INT: in the of me remembrance

2 Corinthians 1:23 PPro-AF1S
GRK: ἐπὶ τὴν ἐμὴν ψυχήν ὅτι
KJV: for a record upon my soul, that
INT: upon my soul that

Galatians 1:13 PPro-AF1S
GRK: γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε
KJV: ye have heard of my conversation
INT: indeed my way of life once

Philippians 3:9 PPro-AF1S
GRK: μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν
NAS: a righteousness of my own derived
KJV: having mine own righteousness,
INT: not having my own righteousness which [is]

2 Peter 1:15 PPro-AF1S
GRK: μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν
KJV: may be able after my decease to have
INT: after my departure

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page