1 Corinthians 11:25
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
5615 [e]ὡσαύτως
hōsautōs
LikewiseAdv
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]τὸ
to
theArt-ANS
4221 [e]ποτήριον
potērion
cup,N-ANS
3326 [e]μετὰ
meta
afterPrep
3588 [e]τὸ
to
- Art-ANS
1172 [e]δειπνῆσαι,
deipnēsai
having supped,V-ANA
3004 [e]λέγων
legōn
saying,V-PPA-NMS
3778 [e]Τοῦτο
Touto
ThisDPro-NNS
3588 [e]τὸ
to
- Art-NNS
4221 [e]ποτήριον
potērion
cupN-NNS
3588 [e]
theArt-NFS
2537 [e]καινὴ
kainē
newAdj-NFS
1242 [e]διαθήκη
diathēkē
covenantN-NFS
1510 [e]ἐστὶν
estin
isV-PIA-3S
1722 [e]ἐν
en
inPrep
3588 [e]τῷ
- Art-DNS
1699 [e]ἐμῷ
emō
MyPPro-DN1S
129 [e]αἵματι·
haimati
blood;N-DNS
3778 [e]τοῦτο
touto
thisDPro-ANS
4160 [e]ποιεῖτε,
poieite
do,V-PMA-2P
3740 [e]ὁσάκις
hosakis
as often asConj
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
4095 [e]πίνητε,
pinēte
you might drink [it],V-PSA-2P
1519 [e]εἰς
eis
inPrep
3588 [e]τὴν
tēn
- Art-AFS
1699 [e]ἐμὴν
emēn
of MePPro-AF1S
364 [e]ἀνάμνησιν.
anamnēsin
remembrance.N-AFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:25 Greek NT: Nestle 1904
ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:25 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:25 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:25 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον, μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Tοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:25 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων· τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:25 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:25 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον, μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἂν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:25 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι λέγων, Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῷ ἐμῷ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε ὁσάκις ἂν πίνητε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν

1 Corinthians 11:25 Hebrew Bible
וכן גם את הכוס אחר הסעודה ויאמר הכוס הזאת היא הברית החדשה בדמי עשו זאת לזכרוני בכל עת שתשתו׃

1 Corinthians 11:25 Aramaic NT: Peshitta
ܗܟܢܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܐܚܫܡܘ ܐܦ ܟܤܐ ܝܗܒ ܘܐܡܪ ܗܢܐ ܟܤܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܬܩܐ ܚܕܬܐ ܒܕܡܝ ܗܟܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܒܕܝܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܬܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܕܘܟܪܢܝ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
In the same way He took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in My blood; do this, as often as you drink it, in remembrance of Me."

King James Bible
After the same manner also he took the cup, when he had supped, saying, This cup is the new testament in my blood: this do ye, as oft as ye drink it, in remembrance of me.

Holman Christian Standard Bible
In the same way, after supper He also took the cup and said, "This cup is the new covenant established by My blood. Do this, as often as you drink it, in remembrance of Me."
Treasury of Scripture Knowledge

This.

1 Corinthians 11:27,28 Why whoever shall eat this bread, and drink this cup of the Lord, …

the new.

Luke 22:20 Likewise also the cup after supper, saying, This cup is the new testament …

2 Corinthians 3:6,14 Who also has made us able ministers of the new testament; not of …

Hebrews 9:15-20 And for this cause he is the mediator of the new testament, that …

Hebrews 13:20 Now the God of peace, that brought again from the dead our Lord Jesus, …

Links
1 Corinthians 11:251 Corinthians 11:25 NIV1 Corinthians 11:25 NLT1 Corinthians 11:25 ESV1 Corinthians 11:25 NASB1 Corinthians 11:25 KJV1 Corinthians 11:25 Bible Apps1 Corinthians 11:25 Biblia Paralela1 Corinthians 11:25 Chinese Bible1 Corinthians 11:25 French Bible1 Corinthians 11:25 German BibleBible Hub
1 Corinthians 11:24
Top of Page
Top of Page