129. αἷμα (haima)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 129. αἷμα (haima) — 98 Occurrences

Matthew 16:17 N-NNS
GRK: σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν
NAS: flesh and blood did not reveal
KJV: flesh and blood hath not
INT: flesh and blood not revealed [it]

Matthew 23:30 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν
NAS: partners with them in [shedding] the blood of the prophets.'
KJV: in the blood of the prophets.
INT: in the blood of the prophets

Matthew 23:35 N-NNS
GRK: ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον
NAS: the righteous blood shed
KJV: all the righteous blood shed upon
INT: you all [the] blood righteous poured out

Matthew 23:35 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ αἵματος Ἅβελ τοῦ
NAS: on earth, from the blood of righteous
KJV: from the blood of righteous
INT: from the blood of Abel the

Matthew 23:35 N-GNS
GRK: ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου υἱοῦ
NAS: Abel to the blood of Zechariah,
KJV: Abel unto the blood of Zacharias son
INT: to the blood of Zechariah son

Matthew 26:28 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς
NAS: for this is My blood of the covenant,
KJV: is my blood of the new testament,
INT: is the blood of me of the

Matthew 27:4 N-ANS
GRK: Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον οἱ
NAS: innocent blood. But they said,
KJV: the innocent blood. And
INT: I sinned having betrayed blood innocent

Matthew 27:6 N-GNS
GRK: ἐπεὶ τιμὴ αἵματός ἐστιν
NAS: since it is the price of blood.
KJV: it is the price of blood.
INT: since [the] price of blood it is

Matthew 27:8 N-GNS
GRK: ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος ἕως τῆς
NAS: the Field of Blood to this day.
KJV: The field of blood, unto
INT: that Field of blood to

Matthew 27:24 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ αἵματος τούτου ὑμεῖς
NAS: of this Man's blood; see
KJV: of the blood of this
INT: of the blood of this you

Matthew 27:25 N-NNS
GRK: εἶπεν Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ'
NAS: said, His blood shall be on us and on our children!
KJV: and said, His blood [be] on us,
INT: said the blood of him [be] on

Matthew 27:49 N-NNS
GRK: ὕδωρ καὶ αἷμα
INT: water and blood]]

Mark 5:25 N-GNS
GRK: ἐν ῥύσει αἵματος δώδεκα ἔτη
KJV: issue of blood twelve
INT: with a flux of blood twelve years

Mark 5:29 N-GNS
GRK: πηγὴ τοῦ αἵματος αὐτῆς καὶ
NAS: the flow of her blood was dried
KJV: of her blood was dried up;
INT: flow of the blood of her and

Mark 14:24 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς
NAS: to them, This is My blood of the covenant,
KJV: is my blood of the new testament,
INT: is the blood of me of the

Luke 8:43 N-GNS
GRK: ἐν ῥύσει αἵματος ἀπὸ ἐτῶν
KJV: having an issue of blood twelve years,
INT: with a flux of blood for years

Luke 8:44 N-GNS
GRK: ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς
KJV: her issue of blood stanched.
INT: flux of the blood of her

Luke 11:50 N-NNS
GRK: ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν
NAS: so that the blood of all the prophets,
KJV: That the blood of all the prophets,
INT: might be required the blood of all the

Luke 11:51 N-GNS
GRK: ἀπὸ αἵματος Ἅβελ ἕως
NAS: from the blood of Abel to the blood
KJV: From the blood of Abel unto
INT: from the blood of Abel to

Luke 11:51 N-GNS
GRK: Ἅβελ ἕως αἵματος Ζαχαρίου τοῦ
NAS: of Abel to the blood of Zechariah,
KJV: unto the blood of Zacharias,
INT: of Abel to the blood of Zechariah the [one]

Luke 13:1 N-ANS
GRK: ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξεν
NAS: whose blood Pilate
KJV: whose blood Pilate
INT: of whom the blood Pilate mingled

Luke 22:20 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματί μου τὸ
NAS: covenant in My blood.
KJV: in my blood, which is shed
INT: in the blood of me which

Luke 22:44 N-GNS
GRK: ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος καταβαίνοντες ἐπὶ
NAS: drops of blood, falling down
KJV: great drops of blood falling down
INT: as great drops of blood falling down to

John 1:13 N-GNP
GRK: οὐκ ἐξ αἱμάτων οὐδὲ ἐκ
NAS: were born, not of blood nor
KJV: not of blood, nor of
INT: not of bloods nor of

John 6:53 N-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ αἷμα οὐκ ἔχετε
NAS: and drink His blood, you have
KJV: drink his blood, ye have no
INT: of him the blood not you have

John 6:54 N-ANS
GRK: μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν
NAS: and drinks My blood has
KJV: drinketh my blood, hath eternal
INT: of me the blood has life

John 6:55 N-NNS
GRK: καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής
NAS: food, and My blood is TRUE
KJV: and my blood is drink
INT: and the blood of me truly

John 6:56 N-ANS
GRK: μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ
NAS: and drinks My blood abides
KJV: drinketh my blood, dwelleth in
INT: of me the blood in me

John 19:34 N-NNS
GRK: ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ
NAS: and immediately blood and water
KJV: came there out blood and
INT: came out immediately blood and water

Acts 1:19 N-GNS
GRK: ἔστιν Χωρίον Αἵματος
NAS: Hakeldama, that is, Field of Blood.)
KJV: that is to say, The field of blood.
INT: is field of blood

Acts 2:19 N-ANS
GRK: γῆς κάτω αἷμα καὶ πῦρ
NAS: BELOW, BLOOD, AND FIRE,
KJV: the earth beneath; blood, and fire,
INT: earth below blood and fire

Acts 2:20 N-ANS
GRK: σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν
NAS: AND THE MOON INTO BLOOD, BEFORE
KJV: the moon into blood, before that great
INT: moon into blood before come

Acts 5:28 N-ANS
GRK: ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου
NAS: this man's blood upon us.
KJV: this man's blood upon us.
INT: us the blood the man

Acts 15:20 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ αἵματος
NAS: and from what is strangled and from blood.
KJV: and [from] blood.
INT: and from blood

Acts 15:29 N-GNS
GRK: εἰδωλοθύτων καὶ αἵματος καὶ πνικτῶν
NAS: from things sacrificed to idols and from blood and from things strangled
KJV: and from blood, and
INT: from things sacrificed to idols and from blood and from what is strangled

Acts 18:6 N-NNS
GRK: αὐτούς Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ
NAS: and said to them, Your blood [be] on your own heads!
KJV: them, Your blood [be] upon your
INT: them the blood of you [be] upon

Acts 20:26 N-GNS
GRK: ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων
NAS: innocent of the blood of all men.
KJV: [am] pure from the blood of all [men].
INT: from the blood of all

Acts 20:28 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου
NAS: He purchased with His own blood.
KJV: with his own blood.
INT: with blood the own

Acts 21:25 N-ANS
GRK: εἰδωλόθυτον καὶ αἷμα καὶ πνικτὸν
NAS: sacrificed to idols and from blood and from what is strangled
KJV: and from blood, and
INT: offered to idols and blood and what is strangled

Acts 22:20 N-NNS
GRK: ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ
NAS: And when the blood of Your witness
KJV: And when the blood of thy martyr
INT: was poured out the blood of Stephen the

Romans 3:15 N-ANS
GRK: αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα
NAS: ARE SWIFT TO SHED BLOOD,
KJV: [are] swift to shed blood:
INT: of them to shed blood

Romans 3:25 N-DNS
GRK: τῷ αὐτοῦ αἵματι εἰς ἔνδειξιν
NAS: as a propitiation in His blood through
KJV: in his blood, to declare
INT: the of him blood for a showing forth

Romans 5:9 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ σωθησόμεθα
NAS: been justified by His blood, we shall be saved
KJV: by his blood, we shall be saved from
INT: by the blood of him we will be saved

1 Corinthians 10:16 N-GNS
GRK: ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ χριστοῦ
NAS: a sharing in the blood of Christ?
KJV: the communion of the blood of Christ?
INT: is it of the blood of Christ

1 Corinthians 11:25 N-DNS
GRK: τῷ ἐμῷ αἵματι τοῦτο ποιεῖτε
NAS: covenant in My blood; do
KJV: in my blood: this do ye,
INT: my blood this do

1 Corinthians 11:27 N-GNS
GRK: καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου
NAS: of the body and the blood of the Lord.
KJV: of the body and blood of the Lord.
INT: and of the blood of the Lord

1 Corinthians 15:50 N-NNS
GRK: σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ
NAS: that flesh and blood cannot
KJV: flesh and blood cannot inherit
INT: flesh and blood [the] kingdom of God

Galatians 1:16 N-DNS
GRK: σαρκὶ καὶ αἵματι
NAS: consult with flesh and blood,
KJV: with flesh and blood:
INT: with flesh and blood

Ephesians 1:7 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ αἵματος αὐτοῦ τὴν
NAS: through His blood, the forgiveness
KJV: his blood, the forgiveness
INT: through the blood of him the

Ephesians 2:13 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι τοῦ χριστοῦ
NAS: near by the blood of Christ.
KJV: nigh by the blood of Christ.
INT: by the blood of Christ

Ephesians 6:12 N-ANS
GRK: πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα
NAS: flesh and blood, but against
KJV: flesh and blood, but against
INT: wrestling against blood and flesh

Colossians 1:20 N-GNS
GRK: διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ
NAS: through the blood of His cross;
KJV: through the blood of his
INT: by the blood of the cross

Hebrews 2:14 N-GNS
GRK: παιδία κεκοινώνηκεν αἵματος καὶ σαρκός
NAS: in flesh and blood, He Himself
KJV: of flesh and blood, he also
INT: children have partaken of blood and of flesh

Hebrews 9:7 N-GNS
GRK: οὐ χωρὶς αἵματος ὃ προσφέρει
NAS: not without [taking] blood, which
KJV: not without blood, which he offered
INT: not without blood which he offers

Hebrews 9:12 N-GNS
GRK: οὐδὲ δι' αἵματος τράγων καὶ
NAS: and not through the blood of goats
KJV: Neither by the blood of goats and
INT: nor by blood of goats and

Hebrews 9:12 N-GNS
GRK: τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ
NAS: His own blood, He entered
KJV: by his own blood he entered in once
INT: the own blood he entered once for all

Hebrews 9:13 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ
NAS: For if the blood of goats and bulls
KJV: For if the blood of bulls and
INT: indeed the blood of goats and

Hebrews 9:14 N-NNS
GRK: μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ χριστοῦ
NAS: more will the blood of Christ,
KJV: more shall the blood of Christ, who
INT: rather the blood of Christ

Hebrews 9:18 N-GNS
GRK: πρώτη χωρὶς αἵματος ἐνκεκαίνισται
NAS: without blood.
KJV: without blood.
INT: first apart from blood has been inaugurated

Hebrews 9:19 N-ANS
GRK: λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων
NAS: he took the blood of the calves
KJV: he took the blood of calves
INT: having taken the blood of calves

Hebrews 9:20 N-NNS
GRK: Τοῦτο τὸ αἷμα τῆς διαθήκης
NAS: THIS IS THE BLOOD OF THE COVENANT
KJV: This [is] the blood of the testament
INT: This [is] the blood of the covenant

Hebrews 9:21 N-DNS
GRK: λειτουργίας τῷ αἵματι ὁμοίως ἐράντισεν
NAS: of the ministry with the blood.
KJV: he sprinkled with blood both
INT: ministry with blood likewise he sprinkled

Hebrews 9:22 N-DNS
GRK: σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται
NAS: are cleansed with blood, and without
KJV: purged with blood; and without
INT: almost with blood all things are purified

Hebrews 9:25 N-DNS
GRK: ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ
NAS: year by year with blood that is not his own.
KJV: year with blood of others;
INT: year with blood of another

Hebrews 10:4 N-NNS
GRK: ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ
NAS: For it is impossible for the blood of bulls
KJV: [it is] not possible that the blood of bulls
INT: Impossible [it is] for [for the] blood of bulls and

Hebrews 10:19 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι Ἰησοῦ
NAS: the holy place by the blood of Jesus,
KJV: by the blood of Jesus,
INT: by the blood of Jesus

Hebrews 10:29 N-ANS
GRK: καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης
NAS: as unclean the blood of the covenant
KJV: hath counted the blood of the covenant,
INT: and the blood of the covenant

Hebrews 11:28 N-GNS
GRK: πρόσχυσιν τοῦ αἵματος ἵνα μὴ
NAS: and the sprinkling of the blood, so
KJV: the sprinkling of blood, lest
INT: sprinkling of the blood that not

Hebrews 12:4 N-GNS
GRK: Οὔπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς
NAS: to the point of shedding blood in your striving
KJV: resisted unto blood, striving against
INT: Not yet unto blood resisted you against

Hebrews 12:24 N-DNS
GRK: Ἰησοῦ καὶ αἵματι ῥαντισμοῦ κρεῖττον
NAS: and to the sprinkled blood, which speaks
KJV: and to the blood of sprinkling,
INT: to Jesus and to [the] blood of sprinkling better things

Hebrews 13:11 N-NNS
GRK: ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας
NAS: whose blood is brought
KJV: beasts, whose blood is brought into
INT: of animals the blood [as sacrifices] for sin

Hebrews 13:12 N-GNS
GRK: τοῦ ἰδίου αἵματος τὸν λαόν
NAS: His own blood, suffered
KJV: with his own blood, suffered without
INT: the own blood the people

Hebrews 13:20 N-DNS
GRK: μέγαν ἐν αἵματι διαθήκης αἰωνίου
NAS: through the blood of the eternal
KJV: through the blood of the everlasting
INT: great by [the] blood of [the] covenant eternal

1 Peter 1:2 N-GNS
GRK: καὶ ῥαντισμὸν αἵματος Ἰησοῦ Χριστοῦ
NAS: and be sprinkled with His blood: May grace
KJV: sprinkling of the blood of Jesus
INT: and sprinkling of [the] blood of Jesus Christ

1 Peter 1:19 N-DNS
GRK: ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ
NAS: but with precious blood, as of a lamb
KJV: with the precious blood of Christ,
INT: but by precious blood as of a lamb

1 John 1:7 N-NNS
GRK: καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ
NAS: with one another, and the blood of Jesus
KJV: and the blood of Jesus
INT: and the blood of Jesus the

1 John 5:6 N-GNS
GRK: ὕδατος καὶ αἵματος Ἰησοῦς Χριστός
NAS: by water and blood, Jesus
KJV: water and blood, [even] Jesus Christ;
INT: water and blood Jesus Christ

1 John 5:6 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι καὶ τὸ
NAS: but with the water and with the blood. It is the Spirit
KJV: water and blood. And it is
INT: by blood And the

1 John 5:8 N-NNS
GRK: καὶ τὸ αἷμα καὶ οἱ
NAS: and the water and the blood; and the three
KJV: and the blood: and
INT: and the blood also these

Revelation 1:5 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ
NAS: us from our sins by His blood--
KJV: in his own blood,
INT: in the blood of him

Revelation 5:9 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ
NAS: for God with Your blood [men] from every
KJV: by thy blood out of every
INT: by the blood of you out of

Revelation 6:10 N-ANS
GRK: ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ
NAS: and avenging our blood on those
KJV: avenge our blood on them that dwell
INT: avenge the blood of us on

Revelation 6:12 N-ANS
GRK: ἐγένετο ὡς αἷμα
NAS: became like blood;
KJV: became as blood;
INT: became as blood

Revelation 7:14 N-DNS
GRK: ἐν τῷ αἵματι τοῦ ἀρνίου
NAS: and made them white in the blood of the Lamb.
KJV: white in the blood of the Lamb.
INT: in the blood of the Lamb

Revelation 8:7 N-DNS
GRK: μεμιγμένα ἐν αἵματι καὶ ἐβλήθη
NAS: mixed with blood, and they were thrown
KJV: mingled with blood, and
INT: mixed with blood and it was cast

Revelation 8:8 N-NNS
GRK: τῆς θαλάσσης αἷμα
NAS: of the sea became blood,
KJV: of the sea became blood;
INT: of the sea blood

Revelation 11:6 N-ANS
GRK: αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι
NAS: to turn them into blood, and to strike
KJV: them to blood, and to smite
INT: them into blood and to strike

Revelation 12:11 N-ANS
GRK: διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου
NAS: him because of the blood of the Lamb
KJV: him by the blood of the Lamb, and
INT: by reason of the blood of the Lamb

Revelation 14:20 N-NNS
GRK: καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς
NAS: the city, and blood came
KJV: the city, and blood came out of
INT: and came forth blood out of the

Revelation 16:3 N-NNS
GRK: καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ
NAS: and it became blood like
KJV: as the blood of a dead
INT: and it became blood as of [one] dead

Revelation 16:4 N-NNS
GRK: καὶ ἐγένετο αἷμα
NAS: of waters; and they became blood.
KJV: and they became blood.
INT: and they became blood

Revelation 16:6 N-ANS
GRK: ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ
NAS: for they poured out the blood of saints
KJV: they have shed the blood of saints
INT: because [the] blood of saints and

Revelation 16:6 N-ANS
GRK: ἐξέχεαν καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας
NAS: and You have given them blood to drink.
KJV: them blood to drink;
INT: they poured out and blood to them you did give

Revelation 17:6 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ αἵματος τῶν ἁγίων
NAS: drunk with the blood of the saints,
KJV: with the blood of the saints,
INT: with the blood of the saints

Revelation 17:6 N-GNS
GRK: ἐκ τοῦ αἵματος τῶν μαρτύρων
NAS: of the saints, and with the blood of the witnesses
KJV: with the blood of the martyrs
INT: with the blood of the witnesses

Revelation 18:24 N-NNS
GRK: ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ
NAS: And in her was found the blood of prophets
KJV: was found the blood of prophets,
INT: in her [the] blood of prophets and

Revelation 19:2 N-ANS
GRK: ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων
NAS: and HE HAS AVENGED THE BLOOD OF HIS BOND-SERVANTS
KJV: hath avenged the blood of his
INT: he did avenge the blood the servants

Revelation 19:13 N-DNS
GRK: ἱμάτιον βεβαμμένον αἵματι καὶ κέκληται
NAS: dipped in blood, and His name
KJV: dipped in blood: and
INT: a garment dipped in blood and is called

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page