αἷμα
Englishman's Concordance
αἷμα (haima) — 44 Occurrences

Matthew 16:17 N-NNS
GRK: σὰρξ καὶ αἷμα οὐκ ἀπεκάλυψέν
NAS: flesh and blood did not reveal
KJV: flesh and blood hath not
INT: flesh and blood not revealed [it]

Matthew 23:35 N-NNS
GRK: ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυννόμενον
NAS: the righteous blood shed
KJV: all the righteous blood shed upon
INT: you all [the] blood righteous poured out

Matthew 26:28 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς
NAS: for this is My blood of the covenant,
KJV: is my blood of the new testament,
INT: is the blood of me of the

Matthew 27:4 N-ANS
GRK: Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον οἱ
NAS: innocent blood. But they said,
KJV: the innocent blood. And
INT: I sinned having betrayed blood innocent

Matthew 27:25 N-NNS
GRK: εἶπεν Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ'
NAS: said, His blood shall be on us and on our children!
KJV: and said, His blood [be] on us,
INT: said the blood of him [be] on

Matthew 27:49 N-NNS
GRK: ὕδωρ καὶ αἷμα
INT: water and blood]]

Mark 14:24 N-NNS
GRK: ἐστιν τὸ αἷμά μου τῆς
NAS: to them, This is My blood of the covenant,
KJV: is my blood of the new testament,
INT: is the blood of me of the

Luke 11:50 N-NNS
GRK: ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν
NAS: so that the blood of all the prophets,
KJV: That the blood of all the prophets,
INT: might be required the blood of all the

Luke 13:1 N-ANS
GRK: ὧν τὸ αἷμα Πιλᾶτος ἔμιξεν
NAS: whose blood Pilate
KJV: whose blood Pilate
INT: of whom the blood Pilate mingled

John 6:53 N-ANS
GRK: αὐτοῦ τὸ αἷμα οὐκ ἔχετε
NAS: and drink His blood, you have
KJV: drink his blood, ye have no
INT: of him the blood not you have

John 6:54 N-ANS
GRK: μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν
NAS: and drinks My blood has
KJV: drinketh my blood, hath eternal
INT: of me the blood has life

John 6:55 N-NNS
GRK: καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθής
NAS: food, and My blood is true
KJV: and my blood is drink
INT: and the blood of me truly

John 6:56 N-ANS
GRK: μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ
NAS: and drinks My blood abides
KJV: drinketh my blood, dwelleth in
INT: of me the blood in me

John 19:34 N-NNS
GRK: ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα καὶ ὕδωρ
NAS: and immediately blood and water
KJV: came there out blood and
INT: came out immediately blood and water

Acts 2:19 N-ANS
GRK: γῆς κάτω αἷμα καὶ πῦρ
NAS: BELOW, BLOOD, AND FIRE,
KJV: the earth beneath; blood, and fire,
INT: earth below blood and fire

Acts 2:20 N-ANS
GRK: σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν
NAS: AND THE MOON INTO BLOOD, BEFORE
KJV: the moon into blood, before that great
INT: moon into blood before come

Acts 5:28 N-ANS
GRK: ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου
NAS: this man's blood upon us.
KJV: this man's blood upon us.
INT: us the blood the man

Acts 18:6 N-NNS
GRK: αὐτούς Τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ
NAS: and said to them, Your blood [be] on your own heads!
KJV: them, Your blood [be] upon your
INT: them the blood of you [be] upon

Acts 21:25 N-ANS
GRK: εἰδωλόθυτον καὶ αἷμα καὶ πνικτὸν
NAS: sacrificed to idols and from blood and from what is strangled
KJV: and from blood, and
INT: offered to idols and blood and what is strangled

Acts 22:20 N-NNS
GRK: ἐξεχύννετο τὸ αἷμα Στεφάνου τοῦ
NAS: And when the blood of Your witness
KJV: And when the blood of thy martyr
INT: was poured out the blood of Stephen the

Romans 3:15 N-ANS
GRK: αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα
NAS: ARE SWIFT TO SHED BLOOD,
KJV: [are] swift to shed blood:
INT: of them to shed blood

1 Corinthians 15:50 N-NNS
GRK: σὰρξ καὶ αἷμα βασιλείαν θεοῦ
NAS: that flesh and blood cannot
KJV: flesh and blood cannot inherit
INT: flesh and blood [the] kingdom of God

Ephesians 6:12 N-ANS
GRK: πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα
NAS: flesh and blood, but against
KJV: flesh and blood, but against
INT: wrestling against blood and flesh

Hebrews 9:13 N-NNS
GRK: γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ
NAS: For if the blood of goats and bulls
KJV: For if the blood of bulls and
INT: indeed the blood of goats and

Hebrews 9:14 N-NNS
GRK: μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ χριστοῦ
NAS: more will the blood of Christ,
KJV: more shall the blood of Christ, who
INT: rather the blood of Christ

Hebrews 9:19 N-ANS
GRK: λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων
NAS: he took the blood of the calves
KJV: he took the blood of calves
INT: having taken the blood of calves

Hebrews 9:20 N-NNS
GRK: Τοῦτο τὸ αἷμα τῆς διαθήκης
NAS: THIS IS THE BLOOD OF THE COVENANT
KJV: This [is] the blood of the testament
INT: This [is] the blood of the covenant

Hebrews 10:4 N-NNS
GRK: ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ
NAS: For it is impossible for the blood of bulls
KJV: [it is] not possible that the blood of bulls
INT: Impossible [it is] for [for the] blood of bulls and

Hebrews 10:29 N-ANS
GRK: καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης
NAS: as unclean the blood of the covenant
KJV: hath counted the blood of the covenant,
INT: and the blood of the covenant

Hebrews 13:11 N-NNS
GRK: ζῴων τὸ αἷμα περὶ ἁμαρτίας
NAS: whose blood is brought
KJV: beasts, whose blood is brought into
INT: of animals the blood [as sacrifices] for sin

1 John 1:7 N-NNS
GRK: καὶ τὸ αἷμα Ἰησοῦ τοῦ
NAS: with one another, and the blood of Jesus
KJV: and the blood of Jesus
INT: and the blood of Jesus the

1 John 5:8 N-NNS
GRK: καὶ τὸ αἷμα καὶ οἱ
NAS: and the water and the blood; and the three
KJV: and the blood: and
INT: and the blood also these

Revelation 6:10 N-ANS
GRK: ἐκδικεῖς τὸ αἷμα ἡμῶν ἐκ
NAS: and avenging our blood on those
KJV: avenge our blood on them that dwell
INT: avenge the blood of us on

Revelation 6:12 N-ANS
GRK: ἐγένετο ὡς αἷμα
NAS: became like blood;
KJV: became as blood;
INT: became as blood

Revelation 8:8 N-NNS
GRK: τῆς θαλάσσης αἷμα
NAS: of the sea became blood,
KJV: of the sea became blood;
INT: of the sea blood

Revelation 11:6 N-ANS
GRK: αὐτὰ εἰς αἷμα καὶ πατάξαι
NAS: to turn them into blood, and to strike
KJV: them to blood, and to smite
INT: them into blood and to strike

Revelation 12:11 N-ANS
GRK: διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου
NAS: him because of the blood of the Lamb
KJV: him by the blood of the Lamb, and
INT: by reason of the blood of the Lamb

Revelation 14:20 N-NNS
GRK: καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ τῆς
NAS: the city, and blood came
KJV: the city, and blood came out of
INT: and came forth blood out of the

Revelation 16:3 N-NNS
GRK: καὶ ἐγένετο αἷμα ὡς νεκροῦ
NAS: and it became blood like
KJV: as the blood of a dead
INT: and it became blood as of [one] dead

Revelation 16:4 N-NNS
GRK: καὶ ἐγένετο αἷμα
NAS: of waters; and they became blood.
KJV: and they became blood.
INT: and they became blood

Revelation 16:6 N-ANS
GRK: ὅτι αἷμα ἁγίων καὶ
NAS: for they poured out the blood of saints
KJV: they have shed the blood of saints
INT: because [the] blood of saints and

Revelation 16:6 N-ANS
GRK: ἐξέχεαν καὶ αἷμα αὐτοῖς δέδωκας
NAS: and You have given them blood to drink.
KJV: them blood to drink;
INT: they poured out and blood to them you did give

Revelation 18:24 N-NNS
GRK: ἐν αὐτῇ αἷμα προφητῶν καὶ
NAS: And in her was found the blood of prophets
KJV: was found the blood of prophets,
INT: in her [the] blood of prophets and

Revelation 19:2 N-ANS
GRK: ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων
NAS: and HE HAS AVENGED THE BLOOD OF HIS BOND-SERVANTS
KJV: hath avenged the blood of his
INT: he did avenge the blood the servants

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page