ποτήριον
Englishman's Concordance
ποτήριον (potērion) — 24 Occurrences

Matthew 10:42 N-ANS
GRK: μικρῶν τούτων ποτήριον ψυχροῦ μόνον
NAS: even a cup of cold
KJV: little ones a cup of cold
INT: little ones of these a cup of cold [water] only

Matthew 20:22 N-ANS
GRK: πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ
NAS: to drink the cup that I am about
KJV: Are ye able to drink of the cup that I
INT: to drink the cup which I

Matthew 20:23 N-ANS
GRK: Τὸ μὲν ποτήριόν μου πίεσθε
NAS: He said to them, My cup you shall drink;
KJV: indeed of my cup, and be baptized
INT: Indeed [the] cup of me you will drink

Matthew 26:27 N-ANS
GRK: καὶ λαβὼν ποτήριον καὶ εὐχαριστήσας
NAS: And when He had taken a cup and given
KJV: And he took the cup, and gave thanks,
INT: And having taken a cup and having given thanks

Matthew 26:39 N-ANS
GRK: ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο πλὴν
NAS: let this cup pass
KJV: let this cup pass from
INT: me the cup this nevertheless

Mark 9:41 N-ANS
GRK: ποτίσῃ ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν
NAS: gives you a cup of water
KJV: shall give you a cup of water to drink
INT: might give to drink you a cup of water in

Mark 10:38 N-ANS
GRK: πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ
NAS: to drink the cup that I drink,
KJV: can ye drink of the cup that I
INT: to drink the cup which I

Mark 10:39 N-ANS
GRK: αὐτοῖς Τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ
NAS: said to them, The cup that I drink
KJV: indeed drink of the cup that I
INT: to them The cup which I

Mark 14:23 N-ANS
GRK: καὶ λαβὼν ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν
NAS: And when He had taken a cup [and] given thanks,
KJV: he took the cup, and when he had given thanks,
INT: And having taken the cup having given thanks he gave

Mark 14:36 N-ANS
GRK: παρένεγκε τὸ ποτήριον τοῦτο ἀπ'
NAS: this cup from Me; yet
KJV: take away this cup from me:
INT: take away the cup this from

Luke 22:17 N-ANS
GRK: καὶ δεξάμενος ποτήριον εὐχαριστήσας εἶπεν
NAS: And when He had taken a cup [and] given thanks,
KJV: he took the cup, and gave thanks,
INT: And having received a cup having given thanks he said

Luke 22:20 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ
NAS: And in the same way [He took] the cup after
KJV: Likewise also the cup after supper,
INT: also the cup In like manner after

Luke 22:20 N-NNS
GRK: Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ
NAS: This cup which is poured
KJV: This cup [is] the new
INT: This cup [is] the new

Luke 22:42 N-ANS
GRK: τοῦτο τὸ ποτήριον ἀπ' ἐμοῦ
NAS: this cup from Me; yet
KJV: remove this cup from me:
INT: this cup from me

John 18:11 N-ANS
GRK: θήκην τὸ ποτήριον ὃ δέδωκέν
NAS: into the sheath; the cup which
KJV: the sheath: the cup which
INT: sheath the cup which has given

1 Corinthians 10:16 N-NNS
GRK: Τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας
NAS: Is not the cup of blessing which
KJV: The cup of blessing which
INT: The cup of blessing

1 Corinthians 10:21 N-ANS
GRK: οὐ δύνασθε ποτήριον Κυρίου πίνειν
NAS: drink the cup of the Lord
KJV: drink the cup of the Lord,
INT: not you are able [the] cup of [the] Lord to drink

1 Corinthians 10:21 N-ANS
GRK: πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων οὐ
NAS: of the Lord and the cup of demons;
KJV: and the cup of devils:
INT: to drink and [the] cup of demons not

1 Corinthians 11:25 N-NNS
GRK: καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ
NAS: In the same way [He took] the cup also
KJV: also [he took] the cup, when
INT: also the cup after

1 Corinthians 11:25 N-NNS
GRK: Τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ
NAS: saying, This cup is the new covenant
KJV: saying, This cup is the new
INT: This cup the new

1 Corinthians 11:26 N-ANS
GRK: καὶ τὸ ποτήριον πίνητε τὸν
NAS: and drink the cup, you proclaim
KJV: drink this cup, ye do shew the Lord's
INT: and the cup might drink the

1 Corinthians 11:27 N-ANS
GRK: πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου
NAS: drinks the cup of the Lord
KJV: drink [this] cup of the Lord,
INT: should drink the cup of the Lord

Revelation 16:19 N-ANS
GRK: αὐτῇ τὸ ποτήριον τοῦ οἴνου
NAS: to give her the cup of the wine
KJV: unto her the cup of the wine
INT: her the cup of the wine

Revelation 17:4 N-ANS
GRK: μαργαρίταις ἔχουσα ποτήριον χρυσοῦν ἐν
NAS: a gold cup full
KJV: having a golden cup in her
INT: pearls having a cup golden in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page