ποτε
Englishman's Concordance
ποτε (pote) — 29 Occurrences

Luke 22:32 Prtcl
GRK: καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον
NAS: may not fail; and you, when once you have turned again,
KJV: not: and when thou art converted,
INT: and you when having turned back strengthen

John 9:13 Prtcl
GRK: Φαρισαίους τόν ποτε τυφλόν
NAS: to the Pharisees the man who was formerly blind.
KJV: him that aforetime was blind.
INT: Pharisees who once [was] blind

Romans 1:10 Prtcl
GRK: πως ἤδη ποτὲ εὐοδωθήσομαι ἐν
NAS: perhaps now at last by the will of God
KJV: now at length I might have a prosperous journey
INT: perhaps now at length I will be prospered by

Romans 7:9 Prtcl
GRK: χωρὶς νόμου ποτέ ἐλθούσης δὲ
NAS: I was once alive apart
KJV: the law once: but
INT: apart from law once having come however

Romans 11:30 Prtcl
GRK: γὰρ ὑμεῖς ποτὲ ἠπειθήσατε τῷ
NAS: For just as you once were disobedient
KJV: ye in times past have not believed
INT: indeed you once were disobedient

1 Corinthians 9:7 Prtcl
GRK: ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ τίς φυτεύει
NAS: Who at any time serves as a soldier
KJV: goeth a warfare any time at his own
INT: at his own expense at any time who plants

Galatians 1:13 Prtcl
GRK: ἐμὴν ἀναστροφήν ποτε ἐν τῷ
NAS: For you have heard of my former manner of life
KJV: conversation in time past in
INT: my way of life once in

Galatians 1:23 Prtcl
GRK: διώκων ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται
NAS: they kept hearing, He who once persecuted
KJV: us in times past now
INT: persecuted us once now preaches the gospel

Galatians 1:23 Prtcl
GRK: πίστιν ἥν ποτε ἐπόρθει
NAS: which he once tried to destroy.
KJV: the faith which once he destroyed.
INT: faith which once he destroyed

Galatians 2:6 Prtcl
GRK: τι ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν
INT: something what kind formerly they were not

Ephesians 2:2 Prtcl
GRK: ἐν αἷς ποτὲ περιεπατήσατε κατὰ
NAS: in which you formerly walked according
KJV: Wherein in time past ye walked
INT: in which once you walked according to

Ephesians 2:3 Prtcl
GRK: πάντες ἀνεστράφημέν ποτε ἐν ταῖς
NAS: all formerly lived
KJV: had our conversation in times past in
INT: all had our conduct once in the

Ephesians 2:11 Prtcl
GRK: μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ
NAS: remember that formerly you, the Gentiles
KJV: ye [being] in time past Gentiles
INT: remember that once you the

Ephesians 2:13 Prtcl
GRK: ὑμεῖς οἵ ποτε ὄντες μακρὰν
NAS: you who formerly were far off
KJV: ye who sometimes were far off
INT: you who once were afar off

Ephesians 5:8 Prtcl
GRK: ἦτε γάρ ποτε σκότος νῦν
NAS: for you were formerly darkness,
KJV: For ye were sometimes darkness, but
INT: you were indeed once darkness now

Ephesians 5:29 Prtcl
GRK: οὐδεὶς γάρ ποτε τὴν ἑαυτοῦ
NAS: for no one ever hated his own
KJV: For no man ever yet hated his own
INT: no one indeed at any time the of himself

Philippians 4:10 Prtcl
GRK: ὅτι ἤδη ποτὲ ἀνεθάλετε τὸ
NAS: that now at last you have revived
KJV: that now at the last your care of
INT: that already at last you revived [your]

Colossians 1:21 Prtcl
GRK: καὶ ὑμᾶς ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους
NAS: And although you were formerly alienated
KJV: you, that were sometime alienated and
INT: And you once being alienated

Colossians 3:7 Prtcl
GRK: ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε
NAS: and in them you also once walked, when
KJV: also walked some time, when ye lived
INT: you walked once when you were living

1 Thessalonians 2:5 Prtcl
GRK: οὔτε γάρ ποτε ἐν λόγῳ
KJV: neither at any time used we
INT: never indeed at any time with word

Titus 3:3 Prtcl
GRK: Ἦμεν γάρ ποτε καὶ ἡμεῖς
NAS: For we also once were foolish
KJV: were sometimes foolish,
INT: were indeed once also we

Philemon 1:11 Prtcl
GRK: τόν ποτέ σοι ἄχρηστον
NAS: who formerly was useless
KJV: Which in time past was to thee
INT: once to you useless

Hebrews 1:5 Prtcl
GRK: γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων
NAS: of the angels did He ever say,
KJV: said he at any time, Thou
INT: indeed said he ever of the angels

Hebrews 1:13 Prtcl
GRK: ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε Κάθου ἐκ
NAS: of the angels has He ever said,
KJV: said he at any time, Sit
INT: angels said he ever Sit at

1 Peter 2:10 Prtcl
GRK: οἵ ποτε οὐ λαὸς
NAS: for you once were NOT A PEOPLE,
KJV: Which in time past [were] not
INT: who once [were] not a people

1 Peter 3:5 Prtcl
GRK: οὕτως γάρ ποτε καὶ αἱ
NAS: For in this way in former times the holy
KJV: after this manner in the old time the holy
INT: thus indeed formerly also the

1 Peter 3:20 Prtcl
GRK: ἀπειθήσασίν ποτε ὅτε ἀπεξεδέχετο
NAS: who once were disobedient, when
KJV: Which sometime were disobedient, when
INT: having disobeyed sometime when was waiting

2 Peter 1:10 Prtcl
GRK: μὴ πταίσητέ ποτε
KJV: these things, ye shall never
INT: not shall you stumble at any time

2 Peter 1:21 Prtcl
GRK: ἠνέχθη προφητεία ποτέ ἀλλὰ ὑπὸ
NAS: prophecy was ever made
KJV: not in old time by the will
INT: was brought prophecy at any time but by

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page