Ephesians 2:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1352 [e]Διὸ
Dio
ThereforeConj
3421 [e]μνημονεύετε
mnēmoneuete
rememberV-PMA-2P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
4218 [e]ποτὲ
pote
formerlyAdv
4771 [e]ὑμεῖς
hymeis
youPPro-N2P
3588 [e]τὰ
ta
theArt-NNP
1484 [e]ἔθνη
ethnē
GentilesN-NNP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4561 [e]σαρκί,
sarki
[the] flesh,N-DFS
3588 [e]οἱ
hoi
the onesArt-NMP
3004 [e]λεγόμενοι
legomenoi
being calledV-PPM/P-NMP
203 [e]ἀκροβυστία
akrobystia
[the] uncircumcisionN-NFS
5259 [e]ὑπὸ
hypo
byPrep
3588 [e]τῆς
tēs
thatArt-GFS
3004 [e]λεγομένης
legomenēs
being calledV-PPM/P-GFS
4061 [e]περιτομῆς
peritomēs
[the] circumcision,N-GFS
1722 [e]ἐν
en
inPrep
4561 [e]σαρκὶ
sarki
[the] fleshN-DFS
5499 [e]χειροποιήτου,
cheiropoiētou
made by hands—Adj-GFS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:11 Greek NT: Nestle 1904
Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου,

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου, --

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Διὸ μνημονεύετε ὅτι ποτὲ ὑμεῖς τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Διὸ μνημονεύετε ὅτι ὑμεῖς ποτὲ τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου,

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
Διὸ μνημονεύετε ὅτι ὑμεῖς ποτε τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου,

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
διό μνημονεύω ὅτι ποτέ ὑμεῖς ὁ ἔθνος ἐν σάρξ ὁ λέγω ἀκροβυστία ὑπό ὁ λέγω περιτομή ἐν σάρξ χειροποίητος

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Διὸ μνημονεύετε ὅτι ὑμεῖς ποτὲ τὰ ἔθνη ἐν σαρκί, οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου,

ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ 2:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Διὸ μνημονεύετε ὅτι ὑμεῖς ποτὲ τὰ ἔθνη ἐν σαρκί οἱ λεγόμενοι ἀκροβυστία ὑπὸ τῆς λεγομένης περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου

Ephesians 2:11 Hebrew Bible
על כן זכרו כי אתם הגוים בבשר הנקראים ערלים בפי הנקראים בני המילה שהיא מעשה ידים בבשר׃

Ephesians 2:11 Aramaic NT: Peshitta
ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘܝܬܘܢ ܥܗܕܝܢ ܕܐܢܬܘܢ ܥܡܡܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܒܤܪ ܗܘܝܬܘܢ ܘܡܬܩܪܝܢ ܗܘܝܬܘܢ ܥܘܪܠܘܬܐ ܡܢ ܗܝ ܕܡܬܩܪܝܐ ܓܙܘܪܬܐ ܘܐܝܬܝܗ ܥܒܕ ܐܝܕܝܐ ܒܒܤܪܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Therefore remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, who are called "Uncircumcision " by the so-called "Circumcision," which is performed in the flesh by human hands--

King James Bible
Wherefore remember, that ye being in time past Gentiles in the flesh, who are called Uncircumcision by that which is called the Circumcision in the flesh made by hands;

Holman Christian Standard Bible
So then, remember that at one time you were Gentiles in the flesh--called "the uncircumcised" by those called "the circumcised," which is done in the flesh by human hands.
Treasury of Scripture Knowledge

remember.

Ephesians 5:8 For you were sometimes darkness, but now are you light in the Lord: …

Deuteronomy 5:15 And remember that you were a servant in the land of Egypt…

Deuteronomy 8:2 And you shall remember all the way which the LORD your God led you …

Deuteronomy 9:7 Remember, and forget not, how you provoked the LORD your God to wrath …

Deuteronomy 15:15 And you shall remember that you were a slave in the land of Egypt, …

Deuteronomy 16:12 And you shall remember that you were a slave in Egypt: and you shall …

Isaiah 51:1,2 Listen to me, you that follow after righteousness, you that seek …

Ezekiel 16:61-63 Then you shall remember your ways, and be ashamed, when you shall …

Ezekiel 20:43 And there shall you remember your ways, and all your doings, wherein …

Ezekiel 36:31 Then shall you remember your own evil ways, and your doings that …

1 Corinthians 6:11 And such were some of you: but you are washed, but you are sanctified, …

1 Corinthians 12:2 You know that you were Gentiles, carried away to these dumb idols, …

Galatians 4:8,9 However, then, when you knew not God, you did service to them which …

Gentiles.

Romans 2:29 But he is a Jew, which is one inwardly; and circumcision is that …

Galatians 2:15 We who are Jews by nature, and not sinners of the Gentiles,

Galatians 6:12 As many as desire to make a fair show in the flesh, they constrain …

Colossians 1:21 And you, that were sometime alienated and enemies in your mind by …

Colossians 2:13 And you, being dead in your sins and the uncircumcision of your …

Uncircumcision.

1 Samuel 17:26,36 And David spoke to the men that stood by him, saying, What shall …

Jeremiah 9:25,26 Behold, the days come, said the LORD, that I will punish all them …

Philippians 3:3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and …

Colossians 3:11 Where there is neither Greek nor Jew, circumcision nor uncircumcision, …

made.

Colossians 2:11 In whom also you are circumcised with the circumcision made without hands…

Links
Ephesians 2:11Ephesians 2:11 NIVEphesians 2:11 NLTEphesians 2:11 ESVEphesians 2:11 NASBEphesians 2:11 KJVEphesians 2:11 Bible AppsEphesians 2:11 Biblia ParalelaEphesians 2:11 Chinese BibleEphesians 2:11 French BibleEphesians 2:11 German BibleBible Hub
Ephesians 2:10
Top of Page
Top of Page