ὡσαύτως
Englishman's Concordance
ὡσαύτως (hōsautōs) — 17 Occurrences

Matthew 20:5 Adv
GRK: ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως
NAS: hour, and did the same thing.
KJV: hour, and did likewise.
INT: hour he did likewise

Matthew 21:30 Adv
GRK: ἑτέρῳ εἶπεν ὡσαύτως ὁ δὲ
NAS: and said the same thing; and he answered,
KJV: and said likewise. And
INT: second he said likewise and

Matthew 21:36 Adv
GRK: ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως
NAS: and they did the same thing to them.
KJV: they did unto them likewise.
INT: they did to them in like manner

Matthew 25:17 Adv
GRK: ὡσαύτως ὁ τὰ
NAS: In the same manner the one who [had received] the two
KJV: And likewise he that [had received]
INT: In like manner he with the

Mark 12:21 Adv
GRK: ὁ τρίτος ὡσαύτως
NAS: children; and the third likewise;
KJV: and the third likewise.
INT: the third likewise

Mark 14:31 Adv
GRK: σε ἀπαρνήσομαι ὡσαύτως δὲ καὶ
NAS: were saying the same thing also.
KJV: in any wise. Likewise also
INT: you will I deny likewise moreover also

Luke 13:5 Adv
GRK: μετανοῆτε πάντες ὡσαύτως ἀπολεῖσθε
NAS: you will all likewise perish.
INT: you repent all in like manner you will perish

Luke 20:31 Adv
GRK: ἔλαβεν αὐτήν ὡσαύτως δὲ καὶ
NAS: married her; and in the same way all
KJV: and in like manner the seven
INT: took her likewise moreover also

Luke 22:20 Adv
GRK: τὸ ποτήριον ὡσαύτως μετὰ τὸ
NAS: And in the same way [He took] the cup
KJV: Likewise also the cup
INT: the cup In like manner after which

Romans 8:26 Adv
GRK: Ὡσαύτως δὲ καὶ
NAS: In the same way the Spirit also
KJV: [it]. Likewise the Spirit also
INT: In like manner and also

1 Corinthians 11:25 Adv
GRK: ὡσαύτως καὶ τὸ
NAS: In the same way [He took] the cup also
KJV: After the same manner also
INT: In like manner also the

1 Timothy 2:9 Adv
GRK: Ὡσαύτως καὶ γυναῖκας
NAS: Likewise, [I want] women to adorn
KJV: In like manner also, that women
INT: in like manner also women

1 Timothy 3:8 Adv
GRK: Διακόνους ὡσαύτως σεμνούς μὴ
NAS: Deacons likewise [must be] men of dignity,
KJV: Likewise [must] the deacons
INT: Deacons in like manner dignified not

1 Timothy 3:11 Adv
GRK: γυναῖκας ὡσαύτως σεμνάς μὴ
NAS: Women [must] likewise [be] dignified,
KJV: Even so [must their] wives [be] grave,
INT: Women in like manner dignified not

1 Timothy 5:25 Adv
GRK: ὡσαύτως καὶ τὰ
NAS: Likewise also, deeds
KJV: Likewise also the good
INT: In like manner also the

Titus 2:3 Adv
GRK: πρεσβύτιδας ὡσαύτως ἐν καταστήματι
NAS: Older women likewise are to be reverent
KJV: The aged women likewise, that [they be] in
INT: [the] aged [women] in like manner in deportment

Titus 2:6 Adv
GRK: τοὺς νεωτέρους ὡσαύτως παρακάλει σωφρονεῖν
NAS: Likewise urge the young men
KJV: Young men likewise exhort
INT: The younger [men] in like manner exhort to be self-controlled

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page