1 Timothy 3
Interlinear Bible
Qualifications for Overseers
1   4103 [e]
1   Pistos
1   Πιστὸς
1   Trustworthy [is]
1   Adj-NMS
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
3056 [e]
logos
λόγος  :
saying
N-NMS
1487 [e]
ei
εἴ
If
Conj
5100 [e]
tis
τις
anyone
IPro-NMS
1984 [e]
episkopēs
ἐπισκοπῆς
overseership
N-GFS
3713 [e]
oregetai
ὀρέγεται  ,
aspires to
V-PIM-3S
2570 [e]
kalou
καλοῦ
of good
Adj-GNS
2041 [e]
ergou
ἔργου
a work
N-GNS
1937 [e]
epithymei
ἐπιθυμεῖ  .
he is desirous
V-PIA-3S
2   1163 [e]
2   dei
2   δεῖ
2   It behooves
2   V-PIA-3S
3767 [e]
oun
οὖν
therefore
Conj
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
1985 [e]
episkopon
ἐπίσκοπον
overseer
N-AMS
423 [e]
anepilēmpton
ἀνεπίλημπτον
above reproach
Adj-AMS
1510 [e]
einai
εἶναι  ,
to be
V-PNA
1520 [e]
mias
μιᾶς
of one
Adj-GFS
1135 [e]
gynaikos
γυναικὸς
wife
N-GFS
435 [e]
andra
ἄνδρα  ,
[the] husband
N-AMS
3524 [e]
nēphalion
νηφάλιον  ,
sober
Adj-AMS
4998 [e]
sōphrona
σώφρονα  ,
self-controlled
Adj-AMS
2887 [e]
kosmion
κόσμιον  ,
respectable
Adj-AMS
5382 [e]
philoxenon
φιλόξενον  ,
hospitable
Adj-AMS
1317 [e]
didaktikon
διδακτικόν  ,
able to teach
Adj-AMS
3   3361 [e]
3   
3   μὴ
3   not
3   Adv
3943 [e]
paroinon
πάροινον  ,
given to wine
Adj-AMS
3361 [e]

μὴ
not
Adv
4131 [e]
plēktēn
πλήκτην  ,
a striker
N-AMS
235 [e]
alla
ἀλλὰ
but
Conj
1933 [e]
epieikē
ἐπιεικῆ  ,
gentle
Adj-AMS
269 [e]
amachon
ἄμαχον  ,
peaceable
Adj-AMS
866 [e]
aphilargyron
ἀφιλάργυρον  ,
not loving money
Adj-AMS
4   3588 [e]
4   tou
4   τοῦ
4   the
4   Art-GMS
2398 [e]
idiou
ἰδίου
own
Adj-GMS
3624 [e]
oikou
οἴκου
house
N-GMS
2573 [e]
kalōs
καλῶς
well
Adv
4291 [e]
proistamenon
προϊστάμενον  ,
managing
V-PPM-AMS
5043 [e]
tekna
τέκνα
children
N-ANP
2192 [e]
echonta
ἔχοντα
having
V-PPA-AMS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
5292 [e]
hypotagē
ὑποταγῇ  ,
submission
N-DFS
3326 [e]
meta
μετὰ
with
Prep
3956 [e]
pasēs
πάσης
all
Adj-GFS
4587 [e]
semnotētos
σεμνότητος   —
dignity
N-GFS
5   1487 [e]
5   ei
5   εἰ
5   if
5   Conj
1161 [e]
de
δέ
but
Conj
5100 [e]
tis
τις
one
IPro-NMS
3588 [e]
tou
τοῦ
the
Art-GMS
2398 [e]
idiou
ἰδίου
own
Adj-GMS
3624 [e]
oikou
οἴκου
household
N-GMS
4291 [e]
prostēnai
προστῆναι
to manage
V-ANA
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1492 [e]
oiden
οἶδεν  ,
knows
V-RIA-3S
4459 [e]
pōs
πῶς
how
Adv
1577 [e]
ekklēsias
ἐκκλησίας
[the] church
N-GFS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
1959 [e]
epimelēsetai
ἐπιμελήσεται  ? —
[how] will he care for
V-FIP-3S
6   3361 [e]
6   
6   μὴ
6   not
6   Adv
3504 [e]
neophyton
νεόφυτον  ,
a novice
Adj-AMS
2443 [e]
hina
ἵνα
that
Conj
3361 [e]

μὴ
not
Adv
5187 [e]
typhōtheis
τυφωθεὶς  ,
having been puffed up
V-APP-NMS
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
2917 [e]
krima
κρίμα
[the] judgment
N-ANS
1706 [e]
empesē
ἐμπέσῃ
he might fall
V-ASA-3S
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
1228 [e]
diabolou
διαβόλου  .
devil
Adj-GMS
7   1163 [e]
7   dei
7   δεῖ
7   It behooves [him]
7   V-PIA-3S
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3141 [e]
martyrian
μαρτυρίαν
a testimony
N-AFS
2570 [e]
kalēn
καλὴν
good
Adj-AFS
2192 [e]
echein
ἔχειν
to have
V-PNA
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3588 [e]
tōn
τῶν
those
Art-GMP
1855 [e]
exōthen
ἔξωθεν  ,
outside
Adv
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
3361 [e]

μὴ
not
Adv
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3680 [e]
oneidismon
ὀνειδισμὸν
reproach
N-AMS
1706 [e]
empesē
ἐμπέσῃ  ,
he might fall
V-ASA-3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3803 [e]
pagida
παγίδα
[the] snare
N-AFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
1228 [e]
diabolou
διαβόλου  .
devil
Adj-GMS
Qualifications for Deacons
8   1249 [e]
8   Diakonous
8   Διακόνους
8   Deacons
8   N-AMP
5615 [e]
hōsautōs
ὡσαύτως
likewise
Adv
4586 [e]
semnous
σεμνούς  ,
[must be] dignified
Adj-AMP
3361 [e]

μὴ
not
Adv
1351 [e]
dilogous
διλόγους  ,
double-tongued
Adj-AMP
3361 [e]

μὴ
not
Adv
3631 [e]
oinō
οἴνῳ
to wine
N-DMS
4183 [e]
pollō
πολλῷ
much
Adj-DMS
4337 [e]
prosechontas
προσέχοντας  ,
being given
V-PPA-AMP
3361 [e]

μὴ
not
Adv
146 [e]
aischrokerdeis
αἰσχροκερδεῖς  ,
greedy of dishonest gain
Adj-AMP
9   2192 [e]
9   echontas
9   ἔχοντας
9   holding
9   V-PPA-AMP
3588 [e]
to
τὸ
to the
Art-ANS
3466 [e]
mystērion
μυστήριον
mystery
N-ANS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
4102 [e]
pisteōs
πίστεως
faith
N-GFS
1722 [e]
en
ἐν
with
Prep
2513 [e]
kathara
καθαρᾷ
clear
Adj-DFS
4893 [e]
syneidēsei
συνειδήσει  .
a conscience
N-DFS
10   2532 [e]
10   kai
10   καὶ
10   Also
10   Conj
3778 [e]
houtoi
οὗτοι
these
DPro-NMP
1161 [e]
de
δὲ  ,
now
Conj
1381 [e]
dokimazesthōsan
δοκιμαζέσθωσαν
let them be tested
V-PMM/P-3P
4412 [e]
prōton
πρῶτον  ;
first
Adv-S
1534 [e]
eita
εἶτα
then
Adv
1247 [e]
diakoneitōsan
διακονείτωσαν  ,
let them serve
V-PMA-3P
410 [e]
anenklētoi
ἀνέγκλητοι
blameless
Adj-NMP
1510 [e]
ontes
ὄντες  .
being
V-PPA-NMP
11   1135 [e]
11   Gynaikas
11   Γυναῖκας
11   Women
11   N-AFP
5615 [e]
hōsautōs
ὡσαύτως
likewise
Adv
4586 [e]
semnas
σεμνάς  ,
[must be] dignified
Adj-AFP
3361 [e]

μὴ
not
Adv
1228 [e]
diabolous
διαβόλους  ,
slanderers
Adj-AFP
3524 [e]
nēphalious
νηφαλίους  ,
clear-minded
Adj-AFP
4103 [e]
pistas
πιστὰς
faithful
Adj-AFP
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3956 [e]
pasin
πᾶσιν  .
all things
Adj-DNP
12   1249 [e]
12   Diakonoi
12   Διάκονοι
12   Deacons
12   N-NMP
1510 [e]
estōsan
ἔστωσαν
let be
V-PMA-3P
1520 [e]
mias
μιᾶς
of one
Adj-GFS
1135 [e]
gynaikos
γυναικὸς
wife
N-GFS
435 [e]
andres
ἄνδρες  ,
husbands
N-NMP
5043 [e]
teknōn
τέκνων
[their] children
N-GNP
2573 [e]
kalōs
καλῶς
well
Adv
4291 [e]
proistamenoi
προϊστάμενοι
managing
V-PPM-NMP
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GMP
2398 [e]
idiōn
ἰδίων
own
Adj-GMP
3624 [e]
oikōn
οἴκων  .
households
N-GMP
13   3588 [e]
13   hoi
13   οἱ
13   Those
13   Art-NMP
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
2573 [e]
kalōs
καλῶς
well
Adv
1247 [e]
diakonēsantes
διακονήσαντες  ,
having served
V-APA-NMP
898 [e]
bathmon
βαθμὸν
a standing
N-AMS
1438 [e]
heautois
ἑαυτοῖς
for themselves
RefPro-DM3P
2570 [e]
kalon
καλὸν
good
Adj-AMS
4046 [e]
peripoiountai
περιποιοῦνται  ,
acquire
V-PIM-3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4183 [e]
pollēn
πολλὴν
great
Adj-AFS
3954 [e]
parrēsian
παρρησίαν
confidence
N-AFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4102 [e]
pistei
πίστει
[the] faith
N-DFS
3588 [e]

τῇ
that [is]
Art-DFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
5547 [e]
Christō
Χριστῷ
Christ
N-DMS
2424 [e]
Iēsou
Ἰησοῦ  .
Jesus
N-DMS
The Mystery of Godliness
14   3778 [e]
14   Tauta
14   Ταῦτά
14   These things
14   DPro-ANP
4771 [e]
soi
σοι
to you
PPro-D2S
1125 [e]
graphō
γράφω  ,
I am writing
V-PIA-1S
1679 [e]
elpizōn
ἐλπίζων
hoping
V-PPA-NMS
2064 [e]
elthein
ἐλθεῖν
to come
V-ANA
4314 [e]
pros
πρὸς
to
Prep
4771 [e]
se
σὲ
you
PPro-A2S
1722 [e]
en
‹ἐν
in
Prep
5034 [e]
tachei
τάχει›  ,
a short time
N-DNS
15   1437 [e]
15   ean
15   ἐὰν
15   if
15   Conj
1161 [e]
de
δὲ
however
Conj
1019 [e]
bradynō
βραδύνω  ,
I should delay
V-PSA-1S
2443 [e]
hina
ἵνα
so that
Conj
1492 [e]
eidēs
εἰδῇς
you may know
V-RSA-2S
4459 [e]
pōs
πῶς
how
Adv
1163 [e]
dei
δεῖ
it behooves [one]
V-PIA-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3624 [e]
oikō
οἴκῳ
[the] household
N-DMS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
390 [e]
anastrephesthai
ἀναστρέφεσθαι  ,
to conduct oneself
V-PNM/P
3748 [e]
hētis
ἥτις
which
RelPro-NFS
1510 [e]
estin
ἐστὶν
is
V-PIA-3S
1577 [e]
ekklēsia
ἐκκλησία
[the] church
N-NFS
2316 [e]
Theou
Θεοῦ
of God
N-GMS
2198 [e]
zōntos
ζῶντος  ,
[the] living
V-PPA-GMS
4769 [e]
stylos
στῦλος
[the] pillar
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1477 [e]
hedraiōma
ἑδραίωμα
base
N-NNS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
225 [e]
alētheias
ἀληθείας  .
truth
N-GFS
16   2532 [e]
16   Kai
16   Καὶ
16   And
16   Conj
3672 [e]
homologoumenōs
ὁμολογουμένως  ,
confessedly
Adv
3173 [e]
mega
μέγα
great
Adj-NNS
1510 [e]
estin
ἐστὶν
is
V-PIA-3S
3588 [e]
to
τὸ
the
Art-NNS
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
2150 [e]
eusebeias
εὐσεβείας
of godliness
N-GFS
3466 [e]
mystērion
μυστήριον  :
mystery
N-NNS
3739 [e]
Hos
Ὃς
Who
RelPro-NMS
5319 [e]
ephanerōthē
ἐφανερώθη
was revealed
V-AIP-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4561 [e]
sarki
σαρκί  ,
[the] flesh
N-DFS
1344 [e]
edikaiōthē
ἐδικαιώθη
was justified
V-AIP-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
4151 [e]
pneumati
πνεύματι  ,
[the] Spirit
N-DNS
3708 [e]
ōphthē
ὤφθη
was seen
V-AIP-3S
32 [e]
angelois
ἀγγέλοις  ,
by angels
N-DMP
2784 [e]
ekērychthē
ἐκηρύχθη
was proclaimed
V-AIP-3S
1722 [e]
en
ἐν
among
Prep
1484 [e]
ethnesin
ἔθνεσιν  ,
[the] nations
N-DNP
4100 [e]
episteuthē
ἐπιστεύθη
was believed on
V-AIP-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2889 [e]
kosmō
κόσμῳ  ,
[the] world
N-DMS
353 [e]
anelēmphthē
ἀνελήμφθη
was taken up
V-AIP-3S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
1391 [e]
doxē
δόξῃ  .
glory
N-DFS
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
1 Timothy 2
Top of Page
Top of Page