225. ἀλήθεια (alétheia)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 225. ἀλήθεια (alétheia) — 109 Occurrences

Matthew 22:16 N-DFS
GRK: θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις καὶ
NAS: of God in truth, and defer
KJV: of God in truth, neither
INT: of God in truth teach and

Mark 5:33 N-AFS
GRK: πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν
NAS: Him and told Him the whole truth.
KJV: him all the truth.
INT: all the truth

Mark 12:14 N-GFS
GRK: ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν
NAS: of God in truth. Is it lawful
KJV: of God in truth: Is it lawful to give
INT: but with truth the way

Mark 12:32 N-GFS
GRK: διδάσκαλε ἐπ' ἀληθείας εἶπες ὅτι
KJV: thou hast said the truth: for there is
INT: teacher according to truth you have said that

Luke 4:25 N-GFS
GRK: ἐπ' ἀληθείας δὲ λέγω
NAS: But I say to you in truth, there were many
KJV: you of a truth, many widows
INT: over in truth moreover I say

Luke 20:21 N-GFS
GRK: ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας τὴν ὁδὸν
NAS: the way of God in truth.
KJV: the way of God truly:
INT: but with truth the way

Luke 22:59 N-GFS
GRK: λέγων Ἐπ' ἀληθείας καὶ οὗτος
KJV: saying, Of a truth this [fellow] also
INT: saying In truth also this one

John 1:14 N-GFS
GRK: χάριτος καὶ ἀληθείας
NAS: full of grace and truth.
KJV: of grace and truth.
INT: of grace and truth

John 1:17 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀλήθεια διὰ Ἰησοῦ
NAS: grace and truth were realized
KJV: [but] grace and truth came by
INT: and truth through Jesus

John 3:21 N-AFS
GRK: ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς
NAS: But he who practices the truth comes
KJV: But he that doeth truth cometh to
INT: practices the truth comes to

John 4:23 N-DFS
GRK: πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ καὶ γὰρ
NAS: in spirit and truth; for such people
KJV: spirit and in truth: for the Father
INT: spirit and truth also indeed

John 4:24 N-DFS
GRK: πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ δεῖ προσκυνεῖν
NAS: worship in spirit and truth.
KJV: spirit and in truth.
INT: spirit and truth must worship

John 5:33 N-DFS
GRK: μεμαρτύρηκεν τῇ ἀληθείᾳ
NAS: and he has testified to the truth.
KJV: and he bare witness unto the truth.
INT: he has borne witness to the truth

John 8:32 N-AFS
GRK: γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν καὶ ἡ
NAS: and you will know the truth, and the truth
KJV: ye shall know the truth, and
INT: you will know the truth and the

John 8:32 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς
NAS: the truth, and the truth will make you free.
KJV: and the truth shall make
INT: and the truth will set free you

John 8:40 N-AFS
GRK: ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα
NAS: has told you the truth, which
KJV: you the truth, which
INT: who the truth to you has spoken

John 8:44 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐκ ἔστηκεν
NAS: and does not stand in the truth because
KJV: not in the truth, because there is
INT: in the truth not has stood

John 8:44 N-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ
NAS: there is no truth in him. Whenever
KJV: there is no truth in him.
INT: not there is truth in him

John 8:45 N-AFS
GRK: ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω οὐ
NAS: I speak the truth, you do not believe
KJV: I tell [you] the truth, ye believe me
INT: because the truth speak not

John 8:46 N-AFS
GRK: ἁμαρτίας εἰ ἀλήθειαν λέγω διὰ
NAS: I speak truth, why
KJV: if I say the truth, why do
INT: sin if truth I speak because of

John 14:6 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ
NAS: the way, and the truth, and the life;
KJV: the way, the truth, and the life:
INT: and the truth and the

John 14:17 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ ὁ
NAS: [that is] the Spirit of truth, whom
KJV: [Even] the Spirit of truth; whom
INT: Spirit of truth whom the

John 15:26 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ
NAS: [that is] the Spirit of truth who
KJV: [even] the Spirit of truth, which
INT: Spirit of truth who from

John 16:7 N-AFS
GRK: ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν
NAS: But I tell you the truth, it is to your advantage
KJV: you the truth; It is expedient
INT: I the truth say to you

John 16:13 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει ὑμᾶς
NAS: He, the Spirit of truth, comes,
KJV: the Spirit of truth, is come,
INT: Spirit of truth he will guide you

John 16:13 N-AFS
GRK: ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ οὐ
NAS: you into all the truth; for He will not speak
KJV: into all truth: for he shall
INT: into the truth all not

John 17:17 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀληθείᾳ ὁ λόγος
NAS: Sanctify them in the truth; Your word
KJV: through thy truth: thy word
INT: by the truth word

John 17:17 N-NFS
GRK: ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστιν
NAS: them in the truth; Your word is truth.
KJV: word is truth.
INT: your truth is

John 17:19 N-DFS
GRK: ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ
NAS: also may be sanctified in truth.
KJV: be sanctified through the truth.
INT: sanctified in truth

John 18:37 N-DFS
GRK: μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ πᾶς ὁ
NAS: to testify to the truth. Everyone
KJV: I should bear witness unto the truth. Every one
INT: I might bear witness to the truth Everyone who

John 18:37 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἀληθείας ἀκούει μου
NAS: Everyone who is of the truth hears
KJV: that is of the truth heareth my
INT: of the truth hears of me

John 18:38 N-NFS
GRK: Τί ἐστιν ἀλήθεια Καὶ τοῦτο
NAS: to Him, What is truth? And when he had said
KJV: What is truth? And when he had said
INT: What is truth And this

Acts 4:27 N-GFS
GRK: γὰρ ἐπ' ἀληθείας ἐν τῇ
KJV: For of a truth against thy
INT: indeed truly of a truth in the

Acts 10:34 N-GFS
GRK: εἶπεν Ἐπ' ἀληθείας καταλαμβάνομαι ὅτι
NAS: said: I most certainly
KJV: and said, Of a truth I perceive that
INT: said certainly truth I understand that

Acts 26:25 N-GFS
GRK: Φῆστε ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης
NAS: words of sober truth.
KJV: the words of truth and
INT: Festus but truth and rational

Romans 1:18 N-AFS
GRK: τῶν τὴν ἀλήθειαν ἐν ἀδικίᾳ
NAS: who suppress the truth in unrighteousness,
KJV: who hold the truth in
INT: who the truth by unrighteousness

Romans 1:25 N-AFS
GRK: μετήλλαξαν τὴν ἀλήθειαν τοῦ θεοῦ
NAS: For they exchanged the truth of God
KJV: Who changed the truth of God into
INT: changed the truth of God

Romans 2:2 N-AFS
GRK: ἐστὶν κατὰ ἀλήθειαν ἐπὶ τοὺς
KJV: according to truth against
INT: is according to truth upon those that

Romans 2:8 N-DFS
GRK: ἀπειθοῦσι τῇ ἀληθείᾳ πειθομένοις δὲ
NAS: and do not obey the truth, but obey
KJV: and do not obey the truth, but obey
INT: who disobey the truth being persuaded about however

Romans 2:20 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ἀληθείας ἐν τῷ
NAS: of knowledge and of the truth,
KJV: and of the truth in
INT: and of the truth in the

Romans 3:7 N-NFS
GRK: δὲ ἡ ἀλήθεια τοῦ θεοῦ
NAS: my lie the truth of God
KJV: if the truth of God
INT: moreover the truth of God

Romans 9:1 N-AFS
GRK: Ἀλήθειαν λέγω ἐν
NAS: I am telling the truth in Christ,
KJV: I say the truth in Christ,
INT: Truth I speak in

Romans 15:8 N-GFS
GRK: περιτομῆς ὑπὲρ ἀληθείας θεοῦ εἰς
NAS: on behalf of the truth of God
KJV: for the truth of God,
INT: of [the] circumcision for [the] truth of God in order

1 Corinthians 5:8 N-GFS
GRK: εἰλικρινείας καὶ ἀληθείας
NAS: bread of sincerity and truth.
KJV: [bread] of sincerity and truth.
INT: of sincerity and of truth

1 Corinthians 13:6 N-DFS
GRK: δὲ τῇ ἀληθείᾳ
NAS: but rejoices with the truth;
KJV: but rejoiceth in the truth;
INT: however the truth

2 Corinthians 4:2 N-GFS
GRK: φανερώσει τῆς ἀληθείας συνιστάνοντες ἑαυτοὺς
NAS: but by the manifestation of truth commending
KJV: by manifestation of the truth commending
INT: by manifestation of the truth commending ourselves

2 Corinthians 6:7 N-GFS
GRK: ἐν λόγῳ ἀληθείας ἐν δυνάμει
NAS: in the word of truth, in the power
KJV: By the word of truth, by the power
INT: in [the] word of truth in [the] power

2 Corinthians 7:14 N-DFS
GRK: πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν
NAS: all things to you in truth, so
KJV: to you in truth, even so
INT: all things in truth we spoke to you

2 Corinthians 7:14 N-NFS
GRK: ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη
NAS: Titus proved to be [the] truth.
KJV: Titus, is found a truth.
INT: to Titus truth became

2 Corinthians 11:10 N-NFS
GRK: ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν
NAS: As the truth of Christ is in me, this
KJV: As the truth of Christ is
INT: Is [the] truth of Christ in

2 Corinthians 12:6 N-AFS
GRK: ἔσομαι ἄφρων ἀλήθειαν γὰρ ἐρῶ
NAS: for I will be speaking the truth; but I refrain
KJV: I will say the truth: but
INT: I will be a fool for truth indeed I will say

2 Corinthians 13:8 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς ἀληθείας ἀλλὰ ὑπὲρ
NAS: against the truth, but [only] for the truth.
KJV: nothing against the truth, but for
INT: against the truth but for

2 Corinthians 13:8 N-GFS
GRK: ὑπὲρ τῆς ἀληθείας
NAS: the truth, but [only] for the truth.
KJV: but for the truth.
INT: for the truth

Galatians 2:5 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου
NAS: so that the truth of the gospel
KJV: that the truth of the gospel
INT: that the truth of the gospel

Galatians 2:14 N-AFS
GRK: πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου
NAS: about the truth of the gospel,
KJV: according to the truth of the gospel,
INT: according to the truth of the gospel

Galatians 5:7 N-DFS
GRK: ἐνέκοψεν τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι
NAS: hindered you from obeying the truth?
KJV: not obey the truth?
INT: hindered the truth not to obey

Ephesians 1:13 N-GFS
GRK: λόγον τῆς ἀληθείας τὸ εὐαγγέλιον
NAS: to the message of truth, the gospel
KJV: the word of truth, the gospel
INT: word of truth the gospel

Ephesians 4:21 N-NFS
GRK: καθὼς ἔστιν ἀλήθεια ἐν τῷ
NAS: in Him, just as truth is in Jesus,
KJV: him, as the truth is in
INT: as is [the] truth in

Ephesians 4:24 N-GFS
GRK: ὁσιότητι τῆς ἀληθείας
NAS: and holiness of the truth.
KJV: righteousness and true holiness.
INT: holiness of truth

Ephesians 4:25 N-AFS
GRK: ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ
NAS: SPEAK TRUTH EACH ONE
KJV: speak every man truth with his
INT: falsehood speak truth each with

Ephesians 5:9 N-DFS
GRK: δικαιοσύνῃ καὶ ἀληθείᾳ
NAS: goodness and righteousness and truth),
KJV: righteousness and truth;)
INT: righteousness and truth

Ephesians 6:14 N-DFS
GRK: ὑμῶν ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐνδυσάμενοι
NAS: YOUR LOINS WITH TRUTH, and HAVING PUT
KJV: girt about with truth, and having on
INT: of you with truth and having put on

Philippians 1:18 N-DFS
GRK: προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ Χριστὸς καταγγέλλεται
NAS: or in truth, Christ
KJV: or in truth, Christ
INT: in pretext or in truth Christ is proclaimed

Colossians 1:5 N-GFS
GRK: λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου
NAS: in the word of truth, the gospel
KJV: the word of the truth of the gospel;
INT: word of the truth the gospel

Colossians 1:6 N-DFS
GRK: θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ
NAS: the grace of God in truth;
KJV: of God in truth:
INT: of God in truth

2 Thessalonians 2:10 N-GFS
GRK: ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο
NAS: the love of the truth so
KJV: not the love of the truth, that they
INT: love of the truth not they received

2 Thessalonians 2:12 N-DFS
GRK: πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ ἀλλὰ εὐδοκήσαντες
NAS: who did not believe the truth, but took pleasure
KJV: not the truth, but
INT: having believed the truth but having delighted

2 Thessalonians 2:13 N-GFS
GRK: καὶ πίστει ἀληθείας
NAS: by the Spirit and faith in the truth.
KJV: and belief of the truth:
INT: and belief of [the] truth

1 Timothy 2:4 N-GFS
GRK: εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν
NAS: to the knowledge of the truth.
KJV: unto the knowledge of the truth.
INT: to knowledge of [the] truth to come

1 Timothy 2:7 N-AFS
GRK: καὶ ἀπόστολος ἀλήθειαν λέγω οὐ
NAS: (I am telling the truth, I am not lying)
KJV: (I speak the truth in
INT: and apostle [the] truth I speak not

1 Timothy 2:7 N-DFS
GRK: πίστει καὶ ἀληθείᾳ
NAS: of the Gentiles in faith and truth.
KJV: faith and verity.
INT: faith and truth

1 Timothy 3:15 N-GFS
GRK: ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας
NAS: the pillar and support of the truth.
KJV: and ground of the truth.
INT: base of the truth

1 Timothy 4:3 N-AFS
GRK: ἐπεγνωκόσι τὴν ἀλήθειαν
NAS: who believe and know the truth.
KJV: and know the truth.
INT: [those] who know the truth

1 Timothy 6:5 N-GFS
GRK: ἀπεστερημένων τῆς ἀληθείας νομιζόντων πορισμὸν
NAS: and deprived of the truth, who suppose
KJV: destitute of the truth, supposing
INT: destitute of the truth holding gain

2 Timothy 2:15 N-GFS
GRK: λόγον τῆς ἀληθείας
NAS: accurately handling the word of truth.
KJV: rightly dividing the word of truth.
INT: word the of truth

2 Timothy 2:18 N-AFS
GRK: περὶ τὴν ἀλήθειαν ἠστόχησαν λέγοντες
NAS: have gone astray from the truth saying
KJV: concerning the truth have erred,
INT: concerning the truth missed the mark asserting

2 Timothy 2:25 N-GFS
GRK: εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας
NAS: leading to the knowledge of the truth,
KJV: to the acknowledging of the truth;
INT: to acknowledgment of [the] truth

2 Timothy 3:7 N-GFS
GRK: εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν δυνάμενα
NAS: to come to the knowledge of the truth.
KJV: to the knowledge of the truth.
INT: to [the] knowledge of [the] truth to come able

2 Timothy 3:8 N-DFS
GRK: ἀνθίστανται τῇ ἀληθείᾳ ἄνθρωποι κατεφθαρμένοι
NAS: oppose the truth, men
KJV: also resist the truth: men of corrupt
INT: oppose the truth men utterly corrupted

2 Timothy 4:4 N-GFS
GRK: μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν
NAS: their ears from the truth and will turn aside
KJV: from the truth, and
INT: indeed the truth the ear

Titus 1:1 N-GFS
GRK: καὶ ἐπίγνωσιν ἀληθείας τῆς κατ'
NAS: and the knowledge of the truth which is according
KJV: the acknowledging of the truth which
INT: and knowledge of [the] truth which [is] according to

Titus 1:14 N-AFS
GRK: ἀποστρεφομένων τὴν ἀλήθειαν
NAS: of men who turn away from the truth.
KJV: of men, that turn from the truth.
INT: turning away from the truth

Hebrews 10:26 N-GFS
GRK: ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας οὐκέτι περὶ
NAS: the knowledge of the truth, there no longer
KJV: the knowledge of the truth, there remaineth
INT: knowledge of the truth no longer for

James 1:18 N-GFS
GRK: ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας εἰς τὸ
NAS: by the word of truth, so
KJV: us with the word of truth, that we
INT: us by [the] word of truth for

James 3:14 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς ἀληθείας
NAS: and [so] lie against the truth.
KJV: lie not against the truth.
INT: against the truth

James 5:19 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ἀληθείας καὶ ἐπιστρέψῃ
NAS: you strays from the truth and one
KJV: do err from the truth, and one
INT: from the truth and bring back

1 Peter 1:22 N-GFS
GRK: ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν
NAS: Since you have in obedience to the truth purified
KJV: obeying the truth through
INT: obedience to the truth to brotherly love

2 Peter 1:12 N-DFS
GRK: τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ
NAS: [them], and have been established in the truth which is present
KJV: in the present truth.
INT: the present truth

2 Peter 2:2 N-GFS
GRK: ὁδὸς τῆς ἀληθείας βλασφημηθήσεται
NAS: of them the way of the truth will be maligned;
KJV: the way of truth shall be evil spoken of.
INT: way of the truth will be evil spoken of

1 John 1:6 N-AFS
GRK: ποιοῦμεν τὴν ἀλήθειαν
NAS: we lie and do not practice the truth;
KJV: do not the truth:
INT: do practice the truth

1 John 1:8 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
NAS: ourselves and the truth is not in us.
KJV: ourselves, and the truth is not
INT: and the truth not is

1 John 2:4 N-NFS
GRK: τούτῳ ἡ ἀλήθεια οὐκ ἔστιν
NAS: is a liar, and the truth is not in him;
KJV: a liar, and the truth is not
INT: him the truth not is

1 John 2:21 N-AFS
GRK: οἴδατε τὴν ἀλήθειαν ἀλλ' ὅτι
NAS: you do not know the truth, but because
KJV: ye know not the truth, but because
INT: you know the truth but because

1 John 2:21 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἀληθείας οὐκ ἔστιν
NAS: no lie is of the truth.
KJV: is of the truth.
INT: of the truth not is

1 John 3:18 N-DFS
GRK: ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ
NAS: with tongue, but in deed and truth.
KJV: in deed and in truth.
INT: work and in truth

1 John 3:19 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς ἀληθείας ἐσμέν καὶ
NAS: by this that we are of the truth, and will assure
KJV: we are of the truth, and shall assure
INT: of the truth we are and

1 John 4:6 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς ἀληθείας καὶ τὸ
NAS: the spirit of truth and the spirit
KJV: the spirit of truth, and
INT: spirit of truth and the

1 John 5:6 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ἀλήθεια
NAS: because the Spirit is the truth.
KJV: the Spirit is truth.
INT: is the truth

2 John 1:1 N-DFS
GRK: ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ καὶ οὐκ
NAS: I love in truth; and not only
KJV: love in the truth; and not
INT: love in truth and not

2 John 1:1 N-AFS
GRK: ἐγνωκότες τὴν ἀλήθειαν
NAS: all who know the truth,
KJV: all they that have known the truth;
INT: have known the truth

2 John 1:2 N-AFS
GRK: διὰ τὴν ἀλήθειαν τὴν μένουσαν
NAS: for the sake of the truth which abides
KJV: For the truth's sake, which dwelleth
INT: for sake of the truth which abides

2 John 1:3 N-DFS
GRK: πατρός ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ
NAS: of the Father, in truth and love.
KJV: of the Father, in truth and love.
INT: Father in truth and love

2 John 1:4 N-DFS
GRK: περιπατοῦντας ἐν ἀληθείᾳ καθὼς ἐντολὴν
NAS: walking in truth, just
KJV: walking in truth, as we have received
INT: walking in truth as commandment

3 John 1:1 N-DFS
GRK: ἀγαπῶ ἐν ἀληθείᾳ
NAS: whom I love in truth.
KJV: love in the truth.
INT: love in truth

3 John 1:3 N-DFS
GRK: σου τῇ ἀληθείᾳ καθὼς σὺ
NAS: and testified to your truth, [that is], how
KJV: testified of the truth that is in thee,
INT: of your truth even as you

3 John 1:3 N-DFS
GRK: σὺ ἐν ἀληθείᾳ περιπατεῖς
NAS: you are walking in truth.
KJV: walkest in the truth.
INT: you in truth walk

3 John 1:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἀληθείᾳ περιπατοῦντα
NAS: of my children walking in the truth.
KJV: walk in truth.
INT: in the truth walking

3 John 1:8 N-DFS
GRK: γινώμεθα τῇ ἀληθείᾳ
NAS: that we may be fellow workers with the truth.
KJV: fellowhelpers to the truth.
INT: we might be with the truth

3 John 1:12 N-GFS
GRK: αὐτῆς τῆς ἀληθείας καὶ ἡμεῖς
NAS: from everyone, and from the truth itself;
KJV: [men], and of the truth itself: yea,
INT: itself the truth and we

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page