2 Corinthians 7:14
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3754 [e]ὅτι
hoti
ForConj
1487 [e]εἴ
ei
ifConj
5100 [e]τι
ti
anythingIPro-ANS
846 [e]αὐτῷ
autō
to himPPro-DM3S
5228 [e]ὑπὲρ
hyper
aboutPrep
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
youPPro-G2P
2744 [e]κεκαύχημαι,
kekauchēmai
I have boasted,V-RIM/P-1S
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
2617 [e]κατῃσχύνθην,
katēschynthēn
I was put to shame;V-AIP-1S
235 [e]ἀλλ’
all’
butConj
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
3956 [e]πάντα
panta
all thingsAdj-ANP
1722 [e]ἐν
en
inPrep
225 [e]ἀληθείᾳ
alētheia
truthN-DFS
2980 [e]ἐλαλήσαμεν
elalēsamen
we have spokenV-AIA-1P
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
3779 [e]οὕτως
houtōs
soAdv
2532 [e]καὶ
kai
alsoConj
3588 [e]
theArt-NFS
2746 [e]καύχησις
kauchēsis
boastingN-NFS
1473 [e]ἡμῶν
hēmōn
of usPPro-G1P
3588 [e]‹ἡ›
- Art-NFS
1909 [e]ἐπὶ
epi
toPrep
5103 [e]Τίτου
Titou
Titus,N-GMS
225 [e]ἀλήθεια
alētheia
truthN-NFS
1096 [e]ἐγενήθη.
egenēthē
became.V-AIP-3S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:14 Greek NT: Nestle 1904
ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι, οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ’ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτως καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:14 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι, οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ' ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτως καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:14 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι, οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ' ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτως καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν [ἡ] ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:14 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι, οὐ κατῃσχύνθην· ἀλλ’ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτως καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ Tίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:14 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι, οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ’ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτω καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:14 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι οὐ κατῃσχύνθην, ἀλλ’ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτως καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:14 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι οὐ κατῃσχύνθην· ἀλλ’ ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν, οὕτω καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 7:14 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὅτι εἴ τι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι οὐ κατῃσχύνθην ἀλλ' ὡς πάντα ἐν ἀληθείᾳ ἐλαλήσαμεν ὑμῖν οὕτως καὶ ἡ καύχησις ἡμῶν ἡ ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη

2 Corinthians 7:14 Hebrew Bible
כי במה שהתהללתי לפניו בכם לא נכלמתי כי כמו שדברנו הכל אליכם באמת כן גם תהלתנו אל טיטוס היתה אמת׃

2 Corinthians 7:14 Aramaic NT: Peshitta
ܕܒܡܕܡ ܕܐܫܬܒܗܪܬ ܠܗ ܥܠ ܐܦܝܟܘܢ ܠܐ ܒܗܬܬ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܟܠ ܡܕܡ ܩܘܫܬܐ ܡܠܠܢ ܥܡܟܘܢ ܗܟܢܐ ܐܦ ܫܘܒܗܪܢ ܕܠܘܬ ܛܛܘܤ ܒܩܘܫܬܐ ܐܫܬܟܚ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For if in anything I have boasted to him about you, I was not put to shame; but as we spoke all things to you in truth, so also our boasting before Titus proved to be the truth.

King James Bible
For if I have boasted any thing to him of you, I am not ashamed; but as we spake all things to you in truth, even so our boasting, which I made before Titus, is found a truth.

Holman Christian Standard Bible
For if I have made any boast to him about you, I have not been embarrassed; but as I have spoken everything to you in truth, so our boasting to Titus has also turned out to be the truth.
Treasury of Scripture Knowledge

if.

2 Corinthians 7:4 Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying of …

2 Corinthians 8:24 Why show you to them, and before the churches, the proof of your …

2 Corinthians 9:2-4 For I know the forwardness of your mind, for which I boast of you …

we.

2 Corinthians 1:18-20 But as God is true, our word toward you was not yes and no…

Links
2 Corinthians 7:142 Corinthians 7:14 NIV2 Corinthians 7:14 NLT2 Corinthians 7:14 ESV2 Corinthians 7:14 NASB2 Corinthians 7:14 KJV2 Corinthians 7:14 Bible Apps2 Corinthians 7:14 Biblia Paralela2 Corinthians 7:14 Chinese Bible2 Corinthians 7:14 French Bible2 Corinthians 7:14 German BibleBible Hub
2 Corinthians 7:13
Top of Page
Top of Page