5103. Τίτος (Titos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5103. Τίτος (Titos) — 14 Occurrences

Acts 18:7 N-GMS
GRK: τινὸς ὀνόματι Τιτίου Ἰούστου σεβομένου
INT: of a certain one by name Titius Justus who worshipped

2 Corinthians 2:13 N-AMS
GRK: εὑρεῖν με Τίτον τὸν ἀδελφόν
NAS: not finding Titus my brother;
KJV: found not Titus my brother:
INT: finding I Titus the brother

2 Corinthians 7:6 N-GMS
GRK: τῇ παρουσίᾳ Τίτου
NAS: comforted us by the coming of Titus;
KJV: by the coming of Titus;
INT: the coming of Titus

2 Corinthians 7:13 N-GMS
GRK: τῇ χαρᾷ Τίτου ὅτι ἀναπέπαυται
NAS: for the joy of Titus, because
KJV: for the joy of Titus, because his
INT: the joy of Titus because has been refreshed

2 Corinthians 7:14 N-GMS
GRK: ἡ ἐπὶ Τίτου ἀλήθεια ἐγενήθη
NAS: before Titus proved
KJV: [I made] before Titus, is found
INT: which to Titus truth became

2 Corinthians 8:6 N-AMS
GRK: παρακαλέσαι ἡμᾶς Τίτον ἵνα καθὼς
NAS: we urged Titus that as he had previously made a beginning,
KJV: that we desired Titus, that as
INT: exhort we Titus that as

2 Corinthians 8:16 N-GMS
GRK: τῇ καρδίᾳ Τίτου
NAS: on your behalf in the heart of Titus.
KJV: into the heart of Titus for you.
INT: the heart of Titus

2 Corinthians 8:23 N-GMS
GRK: εἴτε ὑπὲρ Τίτου κοινωνὸς ἐμὸς
NAS: As for Titus, [he is] my partner
KJV: [any do enquire] of Titus, [he is] my
INT: Whether as regards Titus [he is] partner my

2 Corinthians 12:18 N-AMS
GRK: παρεκάλεσα Τίτον καὶ συναπέστειλα
NAS: I urged Titus [to go], and I sent
KJV: I desired Titus, and with [him] I sent
INT: I urged Titus and sent with [him]

2 Corinthians 12:18 N-NMS
GRK: ἐπλεονέκτησεν ὑμᾶς Τίτος οὐ τῷ
NAS: the brother with him. Titus did not take any advantage
KJV: Did Titus make a gain
INT: did exploit you Titus Not in the

Galatians 2:1 N-AMS
GRK: συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον
NAS: taking Titus along
KJV: and took Titus with [me]
INT: having taken with [me] also Titus

Galatians 2:3 N-NMS
GRK: ἀλλ' οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν
NAS: But not even Titus, who
KJV: But neither Titus, who was with
INT: but not even Titus who [was] with

2 Timothy 4:10 N-NMS
GRK: εἰς Γαλατίαν Τίτος εἰς Δαλματίαν
NAS: [has gone] to Galatia, Titus to Dalmatia.
KJV: to Galatia, Titus unto Dalmatia.
INT: to Galatia Titus to Dalmatia

Titus 1:4 N-DMS
GRK: Τίτῳ γνησίῳ τέκνῳ
NAS: To Titus, my TRUE child
KJV: To Titus, [mine] own son
INT: to Titus [my] true child

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page