τίνα
Englishman's Concordance
τίνα (tina) — 25 Occurrences

Matthew 5:46 IPro-AMS
GRK: ἀγαπῶντας ὑμᾶς τίνα μισθὸν ἔχετε
NAS: those who love you, what reward do
KJV: love you, what reward have ye?
INT: love you what reward have you

Matthew 16:13 IPro-AMS
GRK: αὐτοῦ λέγων Τίνα λέγουσιν οἱ
NAS: His disciples, Who do people
KJV: disciples, saying, Whom do men say
INT: of him saying Whom do pronounce

Matthew 16:15 IPro-AMS
GRK: Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε
NAS: He said to them, But who do you say
KJV: unto them, But whom say ye
INT: you moreover whom me do you pronounce

Matthew 27:17 IPro-AMS
GRK: ὁ Πιλᾶτος Τίνα θέλετε ἀπολύσω
NAS: said to them, Whom do you want
KJV: unto them, Whom will ye
INT: Pilate Whom will you [that] I release

Matthew 27:21 IPro-AMS
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Τίνα θέλετε ἀπὸ
NAS: said to them, Which of the two
KJV: said unto them, Whether of the twain
INT: said to them Which will you of

Mark 8:27 IPro-AMS
GRK: λέγων αὐτοῖς Τίνα με λέγουσιν
NAS: saying to them, Who do people
KJV: saying unto them, Whom do men
INT: saying to them Whom me do pronounce

Mark 8:29 IPro-AMS
GRK: Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε
NAS: And He [continued] by questioning them, But who do you say
KJV: unto them, But whom say ye
INT: you however whom me do you pronounce

Luke 9:18 IPro-AMS
GRK: αὐτοὺς λέγων Τίνα με οἱ
NAS: them, saying, Who do the people
KJV: them, saying, Whom say the people
INT: them saying Whom me the

Luke 9:20 IPro-AMS
GRK: Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε
NAS: And He said to them, But who do you say
KJV: unto them, But whom say ye
INT: you however whom me do you pronounce

Luke 11:11 IPro-AMS
GRK: τίνα δὲ ἐξ
NAS: Now suppose one of you fathers
INT: which moreover of

Luke 12:5 IPro-AMS
GRK: δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε φοβήθητε
NAS: But I will warn you whom to fear:
KJV: you whom ye shall fear:
INT: moreover you whom you should fear Fear

John 6:68 IPro-AMS
GRK: Κύριε πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα ῥήματα
NAS: Him, Lord, to whom shall we go?
KJV: Lord, to whom shall we go? thou hast
INT: Lord to whom will we go [the] words

John 8:53 IPro-AMS
GRK: προφῆται ἀπέθανον τίνα σεαυτὸν ποιεῖς
NAS: died too; whom do You make Yourself
KJV: are dead: whom makest
INT: prophets died whom yourself make you

John 10:6 IPro-NNP
GRK: οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ
NAS: to them, but they did not understand what those things were which
KJV: not what things they were
INT: not knew what it was which

John 18:4 IPro-AMS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τίνα ζητεῖτε
NAS: and said to them, Whom do you seek?
KJV: and said unto them, Whom seek ye?
INT: said to them Whom seek you

John 18:7 IPro-AMS
GRK: ἐπηρώτησεν αὐτούς Τίνα ζητεῖτε οἱ
NAS: asked them, Whom do you seek?
KJV: them again, Whom seek ye? And
INT: he questioned them Whom seek you

John 18:29 IPro-AFS
GRK: καί φησιν Τίνα κατηγορίαν φέρετε
NAS: out to them and said, What accusation
KJV: and said, What accusation bring ye
INT: and said What accusation bring you

John 20:15 IPro-AMS
GRK: τί κλαίεις τίνα ζητεῖς ἐκείνη
NAS: are you weeping? Whom are you seeking?
KJV: weepest thou? whom seekest thou?
INT: why weep you Whom seek you She

Acts 7:52 IPro-AMS
GRK: τίνα τῶν προφητῶν
NAS: Which one of the prophets
KJV: Which of the prophets have
INT: Which of the prophets

Acts 17:20 IPro-ANP
GRK: οὖν γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα
KJV: know therefore what these things mean.
INT: therefore to know what mean these things

Romans 6:21 IPro-AMS
GRK: τίνα οὖν καρπὸν
NAS: Therefore what benefit were you then
KJV: What fruit had ye
INT: What Therefore fruit

1 Thessalonians 3:9 IPro-AFS
GRK: τίνα γὰρ εὐχαριστίαν
NAS: For what thanks can
KJV: For what thanks can we
INT: what indeed thanksgiving

Hebrews 1:13 IPro-AMS
GRK: πρὸς τίνα δὲ τῶν
NAS: But to which of the angels has He ever
KJV: But to which of the angels said he
INT: to which moreover of the

1 Peter 1:11 IPro-AMS
GRK: ἐραυνῶντες εἰς τίνα ἢ ποῖον
NAS: seeking to know what person or time
INT: searching to who or what manner of

1 Peter 5:8 Ipro-AMS
GRK: περιπατεῖ ζητῶν τινα καταπιεῖν
INT: goes about seeking whom he may swallow up

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page