τινος
Englishman's Concordance
τινος (tinos) — 21 Occurrences

Mark 11:25 IPro-GMS
GRK: ἔχετε κατά τινος ἵνα καὶ
NAS: against anyone, so
INT: you have against anyone that also

Mark 12:19 IPro-GMS
GRK: ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ
NAS: for us that IF A MAN'S BROTHER
KJV: unto us, If a man's brother die,
INT: that if of anyone a brother should die

Luke 7:2 IPro-GMS
GRK: Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς
KJV: And a certain centurion's servant,
INT: Of a centurion moreover a certain servant sick

Luke 12:16 IPro-GMS
GRK: λέγων Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν
KJV: The ground of a certain rich
INT: saying Of a man certain rich brought forth abundantly

Luke 14:1 IPro-GMS
GRK: εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων
NAS: into the house of one of the leaders
KJV: the house of one of the chief
INT: into a house of one of the rulers

Luke 14:8 IPro-GMS
GRK: κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους
NAS: you are invited by someone to a wedding feast,
KJV: of any [man] to
INT: you are invited by anyone to wedding feasts

Luke 19:8 IPro-GMS
GRK: καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα
NAS: I have defrauded anyone of anything,
KJV: any thing from any man by false accusation,
INT: and if of anyone anything I defrauded

Luke 20:28 IPro-GMS
GRK: ἡμῖν ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ
NAS: for us that IF A MAN'S BROTHER
KJV: unto us, If any man's brother die,
INT: to us If anyone's brother should die

Luke 22:35 IPro-GNS
GRK: ὑποδημάτων μή τινος ὑστερήσατε οἱ
NAS: you did not lack anything, did you? They said,
KJV: lacked ye any thing? And they said,
INT: sandals not anything did you lack

Acts 8:34 IPro-GMS
GRK: περὶ ἑτέρου τινός
NAS: Of himself or of someone else?
KJV: or of some other man?
INT: concerning man some

Acts 17:25 IPro-GNS
GRK: θεραπεύεται προσδεόμενός τινος αὐτὸς διδοὺς
NAS: as though He needed anything, since He Himself
KJV: as though he needed any thing, seeing he
INT: is served as needing anything himself giving

Acts 18:7 IPro-GMS
GRK: εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου
NAS: to the house of a man named
KJV: into a certain [man's] house,
INT: to [the] house of a certain one by name Titius

Acts 19:14 IPro-GMS
GRK: ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου
NAS: Seven sons of one Sceva, a Jewish
INT: they were moreover certain [men] of Sceva a Jew

Acts 24:1 IPro-GMS
GRK: ῥήτορος Τερτύλλου τινός οἵτινες ἐνεφάνισαν
INT: an orator Tertullus a certain who made a representation

Acts 25:19 IPro-GMS
GRK: καὶ περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος
NAS: and about a dead man, Jesus, whom
KJV: and of one Jesus, which was dead,
INT: and concerning a certain Jesus who is dead

1 Corinthians 3:14 IPro-GMS
GRK: εἴ τινος τὸ ἔργον
NAS: If any man's work which
INT: If of anyone the work

1 Corinthians 3:15 IPro-GMS
GRK: εἴ τινος τὸ ἔργον
NAS: If any man's work is burned
INT: If of anyone the work

1 Corinthians 6:12 IPro-GNS
GRK: ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος
NAS: for me, but I will not be mastered by anything.
KJV: be brought under the power of any.
INT: will be mastered by any

1 Corinthians 15:37 IPro-GMS
GRK: σίτου ἤ τινος τῶν λοιπῶν
NAS: of wheat or of something else.
KJV: of wheat, or of some other [grain]:
INT: of wheat or of some of the rest

2 Thessalonians 3:8 IPro-GMS
GRK: ἐφάγομεν παρά τινος ἀλλ' ἐν
NAS: that we would not be a burden to any of you;
KJV: not be chargeable to any of you:
INT: did we eat from anyone but in

Hebrews 3:4 IPro-GMS
GRK: κατασκευάζεται ὑπό τινος ὁ δὲ
NAS: is built by someone, but the builder
KJV: by some [man]; but
INT: is built by someone the [one] however

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page