Τίνος
Englishman's Concordance
Τίνος (Tinos) — 13 Occurrences

Matthew 22:20 IPro-GMS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν
NAS: And He said to them, Whose likeness
KJV: unto them, Whose [is] this
INT: he says to them Whose [is] the likeness

Matthew 22:28 IPro-GMS
GRK: ἀναστάσει οὖν τίνος τῶν ἑπτὰ
NAS: therefore, whose wife
KJV: the resurrection whose wife
INT: resurrection therefore of which of the seven

Matthew 22:42 IPro-GMS
GRK: τοῦ χριστοῦ τίνος υἱός ἐστιν
NAS: the Christ, whose son
KJV: of Christ? whose son is he?
INT: the Christ of whom son is he

Mark 12:16 IPro-GMS
GRK: λέγει αὐτοῖς Τίνος ἡ εἰκὼν
NAS: [one]. And He said to them, Whose likeness
KJV: unto them, Whose [is] this
INT: he says to them Whose [is] the likeness

Mark 12:23 IPro-GMS
GRK: ὅταν ἀναστῶσιν τίνος αὐτῶν ἔσται
NAS: when they rise again, which one's wife
KJV: they shall rise, whose wife
INT: when they rise of which of them will she be

Luke 14:5 IPro-GMS
GRK: αὐτοὺς εἶπεν Τίνος ὑμῶν υἱὸς
NAS: And He said to them, Which one of you will have a son
KJV: saying, Which of you
INT: them he said Of which of you son

Luke 20:24 IPro-GMS
GRK: μοι δηνάριον τίνος ἔχει εἰκόνα
NAS: Me a denarius. Whose likeness
KJV: me a penny. Whose image and
INT: me a denarius whose has it image

Luke 20:33 IPro-GMS
GRK: τῇ ἀναστάσει τίνος αὐτῶν γίνεται
NAS: therefore, which one's
KJV: in the resurrection whose wife of them
INT: the resurrection of which of them does she become

John 13:22 IPro-GMS
GRK: ἀπορούμενοι περὶ τίνος λέγει
NAS: at a loss [to know] of which one He was speaking.
KJV: doubting of whom he spake.
INT: uncertain of whom he speaks

John 19:24 IPro-GMS
GRK: περὶ αὐτοῦ τίνος ἔσται ἵνα
NAS: it, but cast lots for it, [to decide] whose it shall be; [this was] to fulfill
KJV: for it, whose it shall be: that
INT: for it whose it will be that

Acts 8:34 IPro-GMS
GRK: σου περὶ τίνος ὁ προφήτης
NAS: Please [tell me], of whom does the prophet
KJV: thee, of whom speaketh the prophet
INT: you concerning whom the prophet

Acts 19:32 IPro-GNS
GRK: οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν
NAS: did not know for what reason
KJV: not wherefore they were come together.
INT: not did know for what cause they had come together

1 John 3:12 IPro-GNS
GRK: καὶ χάριν τίνος ἔσφαξεν αὐτόν
NAS: his brother. And for what reason
INT: and on account of what he slayed him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page