τισιν
Englishman's Concordance
τισιν (tisin) — 4 Occurrences

2 Corinthians 10:12 IPro-DMP
GRK: συνκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς
NAS: ourselves with some of those
KJV: with some that commend
INT: compare with ourselves some who themselves

1 Timothy 1:3 IPro-DMP
GRK: ἵνα παραγγείλῃς τισὶν μὴ ἑτεροδιδασκαλεῖν
NAS: that you may instruct certain men not to teach strange doctrines,
KJV: thou mightest charge some that they teach
INT: that you might warn some not to teach other doctrines

1 Timothy 5:24 IPro-DMP
GRK: εἰς κρίσιν τισὶν δὲ καὶ
NAS: them to judgment; for others, their [sins] follow after.
KJV: and some [men] they follow after.
INT: to judgment some moreover also

Hebrews 10:25 IPro-DMP
GRK: καθὼς ἔθος τισίν ἀλλὰ παρακαλοῦντες
NAS: as is the habit of some, but encouraging
KJV: the manner of some [is]; but
INT: even as [the] custom [is] with some but encouraging [one another]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page