2 Corinthians 10:12
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3756 [e]Οὐ
Ou
NotAdv
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
5111 [e]τολμῶμεν
tolmōmen
dare weV-PIA-1P
1469 [e]ἐνκρῖναι
enkrinai
to classifyV-ANA
2228 [e]
ē
orConj
4793 [e]συνκρῖναι
synkrinai
to compareV-ANA
1438 [e]ἑαυτούς
heautous
ourselves [with]RefPro-AM3P
5100 [e]τισιν
tisin
someIPro-DMP
3588 [e]τῶν
tōn
- Art-GMP
1438 [e]ἑαυτοὺς
heautous
themselvesRefPro-AM3P
4921 [e]συνιστανόντων·
synistanontōn
commending;V-PPA-GMP
235 [e]ἀλλὰ
alla
butConj
846 [e]αὐτοὶ
autoi
thesePPro-NM3P
1722 [e]ἐν
en
byPrep
1438 [e]ἑαυτοῖς
heautois
themselves,RefPro-DM3P
1438 [e]ἑαυτοὺς
heautous
themselvesRefPro-AM3P
3354 [e]μετροῦντες
metrountes
measuring,V-PPA-NMP
2532 [e]καὶ
kai
andConj
4793 [e]συνκρίνοντες
synkrinontes
comparingV-PPA-NMP
1438 [e]ἑαυτοὺς
heautous
themselvesRefPro-AM3P
1438 [e]ἑαυτοῖς
heautois
with themselves,RefPro-DM3P
3756 [e]οὐ
ou
notAdv
4920 [e]συνιᾶσιν.
syniasin
understand.V-PIA-3P

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:12 Greek NT: Nestle 1904
Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐνκρῖναι ἢ συνκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συνκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:12 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐνκρῖναι ἢ συνκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συνκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:12 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐνκρῖναι ἢ συνκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συνκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:12 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες, καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς, οὐ συνιοῦσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:12 Greek NT: Greek Orthodox Church
Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιοῦσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:12 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐνκρῖναι ἢ συνκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συνκρῖνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιᾶσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:12 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισι τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων· ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες, καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς, οὐ συνιοῦσιν.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ 10:12 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Οὐ γὰρ τολμῶμεν ἐγκρῖναι ἢ συγκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων ἀλλὰ αὐτοὶ ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ συγκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ συνιοῦσιν

2 Corinthians 10:12 Hebrew Bible
כי אל נעז פנינו לכלל אתנו עם האנשים המשבחים נפשם או לערך אתנו לאלה אכן נבערו מדעת המדדים את נפשם בנפשם וערכים את נפשם לנפשם׃

2 Corinthians 10:12 Aramaic NT: Peshitta
ܠܐ ܓܝܪ ܡܡܪܚܝܢܢ ܕܢܚܫܘܒ ܐܘ ܕܢܦܚܡ ܢܦܫܢ ܥܡ ܗܢܘܢ ܕܡܫܒܗܪܝܢ ܢܦܫܗܘܢ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܒܗܘܢ ܠܗܘܢ ܡܦܚܡܝܢ ܠܐ ܡܤܬܟܠܝܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For we are not bold to class or compare ourselves with some of those who commend themselves; but when they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are without understanding.

King James Bible
For we dare not make ourselves of the number, or compare ourselves with some that commend themselves: but they measuring themselves by themselves, and comparing themselves among themselves, are not wise.

Holman Christian Standard Bible
For we don't dare classify or compare ourselves with some who commend themselves. But in measuring themselves by themselves and comparing themselves to themselves, they lack understanding.
Treasury of Scripture Knowledge

we dare not.

2 Corinthians 3:1 Do we begin again to commend ourselves? or need we, as some others, …

2 Corinthians 5:12 For we commend not ourselves again to you, but give you occasion …

Job 12:2 No doubt but you are the people, and wisdom shall die with you.

Proverbs 25:27 It is not good to eat much honey: so for men to search their own …

Proverbs 27:2 Let another man praise you, and not your own mouth; a stranger, and …

Luke 18:11 The Pharisee stood and prayed thus with himself, God, I thank you, …

Romans 15:18 For I will not dare to speak of any of those things which Christ …

are not wise. or, understand it not.

Proverbs 26:12 See you a man wise in his own conceit? there is more hope of a fool than of him.

Links
2 Corinthians 10:122 Corinthians 10:12 NIV2 Corinthians 10:12 NLT2 Corinthians 10:12 ESV2 Corinthians 10:12 NASB2 Corinthians 10:12 KJV2 Corinthians 10:12 Bible Apps2 Corinthians 10:12 Biblia Paralela2 Corinthians 10:12 Chinese Bible2 Corinthians 10:12 French Bible2 Corinthians 10:12 German BibleBible Hub
2 Corinthians 10:11
Top of Page
Top of Page