4793. συγκρίνω (sugkrinó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4793. συγκρίνω (sugkrinó) — 3 Occurrences

1 Corinthians 2:13 V-PPA-NMP
GRK: πνευματικοῖς πνευματικὰ συνκρίνοντες
NAS: by the Spirit, combining spiritual
KJV: teacheth; comparing spiritual things
INT: by spiritual [means] spiritual things communicating

2 Corinthians 10:12 V-ANA
GRK: ἐνκρῖναι ἢ συνκρῖναι ἑαυτούς τισιν
NAS: or compare ourselves
KJV: ourselves with some
INT: rank among or compare with ourselves some

2 Corinthians 10:12 V-PPA-NMP
GRK: μετροῦντες καὶ συνκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς
NAS: by themselves and compare themselves
KJV: themselves among themselves,
INT: measuring and comparing themselves with themselves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page