ἑαυτοὺς
Englishman's Concordance
ἑαυτοὺς (heautous) — 64 Occurrences

Matthew 19:12 RefPro-AM3P
GRK: οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ τὴν
NAS: made themselves eunuchs
KJV: which have made themselves eunuchs for
INT: who made eunuchs of themselves for the sake of the

Mark 1:27 PPro-AM3P
GRK: συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντας Τί
INT: they questioned among themselves saying What

Mark 9:10 RefPro-AM3P
GRK: ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτοὺς συζητοῦντες τί
NAS: discussing with one another what
KJV: with themselves, questioning one with another
INT: they kept among themselves questioning what

Mark 10:26 RefPro-AM3P
GRK: λέγοντες πρὸς ἑαυτούς Καὶ τίς
INT: saying among themselves And who

Mark 11:31 RefPro-AM3P
GRK: διελογίζοντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες Ἐὰν
NAS: among themselves, saying,
KJV: with themselves, saying,
INT: they reasoned with themselves saying If

Mark 12:7 RefPro-AM3P
GRK: γεωργοὶ πρὸς ἑαυτοὺς εἶπαν ὅτι
NAS: said to one another, 'This
KJV: said among themselves, This is
INT: tenants to themselves said

Mark 13:9 RefPro-AM3P
GRK: δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς παραδώσουσιν ὑμᾶς
KJV: take heed to yourselves: for
INT: however you to yourselves they will betray you

Mark 14:4 RefPro-AM3P
GRK: ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς Εἰς τί
NAS: were indignantly [remarking] to one another, Why
KJV: within themselves, and
INT: indignant within themselves to what

Luke 7:30 RefPro-AM3P
GRK: ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς μὴ βαπτισθέντες
NAS: purpose for themselves, not having been baptized
KJV: of God against themselves, being not
INT: rejected as to themselves not having been baptized

Luke 16:15 RefPro-AM3P
GRK: οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν
NAS: who justify yourselves in the sight
KJV: they which justify yourselves before
INT: they who justify themselves before

Luke 17:14 RefPro-AM3P
GRK: Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσιν
NAS: and show yourselves to the priests.
KJV: shew yourselves unto the priests.
INT: Having gone show yourselves to the priests

Luke 20:5 RefPro-AM3P
GRK: συνελογίσαντο πρὸς ἑαυτοὺς λέγοντες ὅτι
NAS: among themselves, saying,
KJV: they reasoned with themselves, saying,
INT: they reasoned among themselves saying

Luke 20:20 RefPro-AM3P
GRK: ἐνκαθέτους ὑποκρινομένους ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι
KJV: which should feign themselves just men,
INT: spies feigning themselves righteous to be

Luke 22:17 RefPro-AM3P
GRK: διαμερίσατε εἰς ἑαυτούς
NAS: and share it among yourselves;
KJV: and divide [it] among yourselves:
INT: divide [it] among themselves

Luke 22:23 RefPro-AM3P
GRK: συζητεῖν πρὸς ἑαυτοὺς τὸ τίς
NAS: among themselves which
KJV: to enquire among themselves, which of
INT: to question together among themselves this who

John 7:35 RefPro-AM3P
GRK: Ἰουδαῖοι πρὸς ἑαυτούς Ποῦ οὗτος
NAS: said to one another, Where
KJV: among themselves, Whither
INT: Jews among themselves Where he

John 11:55 RefPro-AM3P
GRK: ἵνα ἁγνίσωσιν ἑαυτούς
NAS: the Passover to purify themselves.
KJV: to purify themselves.
INT: that they might purify themselves

John 12:19 RefPro-AM3P
GRK: εἶπαν πρὸς ἑαυτούς Θεωρεῖτε ὅτι
NAS: said to one another, You see
KJV: said among themselves, Perceive ye how
INT: said among themselves Do you see that

Acts 13:46 RefPro-AM3P
GRK: ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου
NAS: it and judge yourselves unworthy
KJV: judge yourselves unworthy
INT: worthy you judge yourselves of eternal

Acts 15:29 RefPro-AM3P
GRK: ὧν διατηροῦντες ἑαυτοὺς εὖ πράξετε
NAS: if you keep yourselves free
KJV: if ye keep yourselves, ye shall do
INT: which keeping yourselves well you will do

Acts 23:12 RefPro-AM3P
GRK: Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες μήτε
NAS: and bound themselves under an oath,
KJV: and bound themselves under a curse,
INT: Jews put under an oath themselves declaring neither

Acts 23:14 RefPro-AM3P
GRK: Ἀναθέματι ἀνεθεματίσαμεν ἑαυτοὺς μηδενὸς γεύσασθαι
NAS: We have bound ourselves under
KJV: We have bound ourselves under a great curse,
INT: With an oath we have bound ourselves nothing to taste

Acts 23:21 RefPro-AM3P
GRK: οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν
NAS: have bound themselves under a curse
KJV: have bound themselves with an oath,
INT: who put under an oath themselves neither to eat

Romans 6:11 RefPro-AM3P
GRK: ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς εἶναι νεκροὺς
NAS: consider yourselves to be dead
KJV: ye also yourselves to be dead
INT: you consider yourselves to be dead

Romans 6:13 RefPro-AM3P
GRK: ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς τῷ θεῷ
NAS: but present yourselves to God
KJV: but yield yourselves unto God, as
INT: but yield yourselves to God

Romans 6:16 RefPro-AM3P
GRK: ᾧ παριστάνετε ἑαυτοὺς δούλους εἰς
NAS: you present yourselves to someone
KJV: ye yield yourselves servants
INT: to whom you yield yourselves servants for

Romans 12:19 RefPro-AM3P
GRK: μὴ ἑαυτοὺς ἐκδικοῦντες ἀγαπητοί
NAS: Never take your own revenge, beloved,
KJV: not yourselves, but
INT: not yourselves avenging beloved

1 Corinthians 11:31 RefPro-AM3P
GRK: εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν οὐκ
NAS: we judged ourselves rightly, we would not be judged.
KJV: we would judge ourselves, we should
INT: If for ourselves we scrutinized not

1 Corinthians 16:15 RefPro-AM3P
GRK: ἁγίοις ἔταξαν ἑαυτούς
NAS: and that they have devoted themselves for ministry
KJV: [that] they have addicted themselves to
INT: saints they devoted themselves

2 Corinthians 3:1 RefPro-AM3P
GRK: Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν ἢ
NAS: to commend ourselves again?
KJV: to commend ourselves? or
INT: Do we begin again ourselves to commend or

2 Corinthians 4:2 RefPro-AM3P
GRK: ἀληθείας συνιστάνοντες ἑαυτοὺς πρὸς πᾶσαν
NAS: commending ourselves to every
KJV: commending ourselves to
INT: truth commending ourselves to every

2 Corinthians 4:5 RefPro-AM3P
GRK: οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἀλλὰ
NAS: For we do not preach ourselves but Christ
KJV: we preach not ourselves, but Christ
INT: not indeed ourselves do we proclaim but

2 Corinthians 4:5 RefPro-AM3P
GRK: Ἰησοῦν κύριον ἑαυτοὺς δὲ δούλους
NAS: as Lord, and ourselves as your bond-servants
KJV: the Lord; and ourselves your servants
INT: Jesus Lord ourselves moreover servants

2 Corinthians 5:12 RefPro-AM3P
GRK: οὐ πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνομεν ὑμῖν
NAS: commending ourselves to you but [are] giving
KJV: not ourselves again
INT: For not again ourselves do we commend to you

2 Corinthians 6:4 RefPro-AM3P
GRK: παντὶ συνίσταντες ἑαυτοὺς ὡς θεοῦ
NAS: commending ourselves as servants
KJV: [things] approving ourselves as
INT: everything commending themselves as God's

2 Corinthians 7:1 RefPro-AM3P
GRK: ἀγαπητοί καθαρίσωμεν ἑαυτοὺς ἀπὸ παντὸς
NAS: let us cleanse ourselves from all
KJV: let us cleanse ourselves from
INT: beloved we should cleanse ourselves from every

2 Corinthians 7:11 RefPro-AM3P
GRK: παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι
NAS: you demonstrated yourselves to be innocent
KJV: [things] ye have approved yourselves to be
INT: every [way] you proved yourselves pure to be

2 Corinthians 8:5 RefPro-AM3P
GRK: ἠλπίσαμεν ἀλλὰ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον
NAS: gave themselves to the Lord
KJV: gave their own selves to the Lord,
INT: we hoped but themselves they gave first

2 Corinthians 10:12 RefPro-AM3P
GRK: ἢ συνκρῖναι ἑαυτούς τισιν τῶν
NAS: compare ourselves with some
KJV: or compare ourselves with some
INT: or compare with ourselves some who

2 Corinthians 10:12 RefPro-AM3P
GRK: τισιν τῶν ἑαυτοὺς συνιστανόντων ἀλλὰ
NAS: who commend themselves; but when they measure
KJV: some that commend themselves: but they
INT: some who themselves commend but

2 Corinthians 10:12 RefPro-AM3P
GRK: ἐν ἑαυτοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες καὶ
NAS: themselves by themselves and compare
KJV: by themselves, and
INT: by themselves themselves measuring and

2 Corinthians 10:12 RefPro-AM3P
GRK: καὶ συνκρίνοντες ἑαυτοὺς ἑαυτοῖς οὐ
NAS: and compare themselves with themselves,
KJV: comparing themselves among
INT: and comparing themselves with themselves not

2 Corinthians 10:14 RefPro-AM3P
GRK: ὑμᾶς ὑπερεκτείνομεν ἑαυτούς ἄχρι γὰρ
NAS: For we are not overextending ourselves, as if
KJV: not ourselves beyond
INT: you we do overextend ourselves as far as indeed

2 Corinthians 13:5 RefPro-AM3P
GRK: Ἑαυτοὺς πειράζετε εἰ
NAS: Test yourselves [to see] if
KJV: Examine yourselves, whether ye be
INT: yourselves examine you if

2 Corinthians 13:5 RefPro-AM3P
GRK: τῇ πίστει ἑαυτοὺς δοκιμάζετε ἢ
NAS: examine yourselves! Or
KJV: prove your own selves.
INT: the faith yourselves test or

2 Corinthians 13:5 RefPro-AM3P
GRK: οὐκ ἐπιγινώσκετε ἑαυτοὺς ὅτι Ἰησοῦς
NAS: do you not recognize this about yourselves, that Jesus
KJV: not your own selves, how that
INT: not do you recognize yourselves that Jesus

Ephesians 4:19 RefPro-AM3P
GRK: οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ
NAS: have given themselves over
KJV: have given themselves over
INT: who having cast off all feeling themselves gave up to

Colossians 3:16 RefPro-AM3P
GRK: καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς ὕμνοις
NAS: and admonishing one another with psalms
KJV: admonishing one another in psalms
INT: and admonishing each other in psalms hymns

2 Thessalonians 3:9 RefPro-AM3P
GRK: ἀλλ' ἵνα ἑαυτοὺς τύπον δῶμεν
NAS: to offer ourselves as a model
KJV: to make ourselves an ensample unto you
INT: but that ourselves an example we might give

1 Timothy 6:10 RefPro-AM3P
GRK: πίστεως καὶ ἑαυτοὺς περιέπειραν ὀδύναις
NAS: and pierced themselves with many
KJV: pierced themselves through
INT: faith and themselves pierced with sorrows

Hebrews 3:13 RefPro-AM3P
GRK: ἀλλὰ παρακαλεῖτε ἑαυτοὺς καθ' ἑκάστην
NAS: But encourage one another day after
KJV: But exhort one another daily, while
INT: But encourage one another every each

Hebrews 10:34 RefPro-AM3P
GRK: γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὕπαρξιν
NAS: that you have for yourselves a better
KJV: knowing in yourselves that ye have in
INT: knowing to have yourselves a better possession

James 1:22 RefPro-AM3P
GRK: μόνον παραλογιζόμενοι ἑαυτούς
NAS: hearers who delude themselves.
KJV: only, deceiving your own selves.
INT: only deceiving yourselves

1 Peter 4:8 RefPro-AM3P
GRK: τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ
NAS: in your love for one another, because
KJV: charity among yourselves: for charity
INT: among yourselves love fervent

1 Peter 4:10 RefPro-AM3P
GRK: χάρισμα εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες
NAS: employ it in serving one another as good
INT: a gift to each other same serving

1 John 1:8 RefPro-AM3P
GRK: οὐκ ἔχομεν ἑαυτοὺς πλανῶμεν καὶ
NAS: we are deceiving ourselves and the truth
KJV: we deceive ourselves, and
INT: not we have ourselves we deceive and

2 John 1:8 RefPro-AM3P
GRK: βλέπετε ἑαυτούς ἵνα μὴ
NAS: Watch yourselves, that you do not lose
KJV: Look to yourselves, that we lose
INT: See to yourselves that not

Jude 1:12 RefPro-AM3P
GRK: συνευωχούμενοι ἀφόβως ἑαυτοὺς ποιμαίνοντες νεφέλαι
NAS: caring for themselves; clouds
KJV: feeding themselves without fear:
INT: feasting together [with you] fearlessly themselves shepherding clouds

Jude 1:20 RefPro-AM3P
GRK: ἀγαπητοί ἐποικοδομοῦντες ἑαυτοὺς τῇ ἁγιωτάτῃ
NAS: building yourselves up on your most
KJV: building up yourselves on your
INT: beloved building up yourselves the most holy

Jude 1:21 RefPro-AM3P
GRK: ἑαυτοὺς ἐν ἀγάπῃ
NAS: keep yourselves in the love of God,
KJV: Keep yourselves in the love
INT: yourselves in [the] love

Revelation 2:2 RefPro-AM3P
GRK: τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ
NAS: who call themselves apostles,
INT: those who declare [themselves] to be apostles and

Revelation 2:9 RefPro-AM3P
GRK: Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς καὶ οὐκ
KJV: of them which say they are Jews,
INT: Jews to be themselves and not

Revelation 3:9 RefPro-AM3P
GRK: τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι
KJV: which say they are Jews,
INT: those that declare themselves Jews to be

Revelation 6:15 RefPro-AM3P
GRK: ἐλεύθερος ἔκρυψαν ἑαυτοὺς εἰς τὰ
NAS: hid themselves in the caves
KJV: free man, hid themselves in the dens
INT: free [man] hid themselves in the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page