ἑαυτὸν
Englishman's Concordance
ἑαυτὸν (heauton) — 68 Occurrences

Matthew 12:26 RefPro-AM3S
GRK: ἐκβάλλει ἐφ' ἑαυτὸν ἐμερίσθη πῶς
NAS: against himself; how
KJV: against himself; how
INT: casts out against himself he was divided How

Matthew 16:24 RefPro-AM3S
GRK: ἐλθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω
NAS: Me, he must deny himself, and take
KJV: me, let him deny himself, and take up
INT: to come let him deny himself and let him take up

Matthew 18:4 RefPro-AM3S
GRK: οὖν ταπεινώσει ἑαυτὸν ὡς τὸ
NAS: then humbles himself as this child,
KJV: therefore shall humble himself as this
INT: therefore will humble himself as the

Matthew 23:12 RefPro-AM3S
GRK: δὲ ὑψώσει ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ
NAS: exalts himself shall be humbled;
KJV: shall exalt himself shall be abased;
INT: moreover will exalt himself will be humbled and

Matthew 23:12 RefPro-AM3S
GRK: ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: humbles himself shall be exalted.
KJV: that shall humble himself shall be exalted.
INT: whoever will humble himself will be exalted

Matthew 27:42 RefPro-AM3S
GRK: Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται
NAS: save Himself. He is the King
KJV: others; himself he cannot
INT: Others he saved himself not his is able

Mark 3:26 RefPro-AM3S
GRK: ἀνέστη ἐφ' ἑαυτὸν καὶ ἐμερίσθη
NAS: up against himself and is divided,
KJV: against himself, and
INT: has risen up against himself and has been divided

Mark 5:5 RefPro-AM3S
GRK: καὶ κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις
NAS: and gashing himself with stones.
KJV: and cutting himself with stones.
INT: and cutting himself with stones

Mark 8:34 RefPro-AM3S
GRK: ἀκολουθεῖν ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω
NAS: Me, he must deny himself, and take
KJV: me, let him deny himself, and take up
INT: to follow let him deny himself and let him take up

Mark 12:33 RefPro-AM3S
GRK: πλησίον ὡς ἑαυτὸν περισσότερόν ἐστιν
NAS: ONE'S NEIGHBOR AS HIMSELF, is much more
KJV: [his] neighbour as himself, is more
INT: neighbor as oneself more important is

Mark 15:31 RefPro-AM3S
GRK: Ἄλλους ἔσωσεν ἑαυτὸν οὐ δύναται
NAS: He cannot save Himself.
KJV: others; himself he cannot
INT: Others he saved himself not he is able

Luke 9:23 RefPro-AM3S
GRK: ἔρχεσθαι ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω
NAS: Me, he must deny himself, and take
KJV: me, let him deny himself, and take up
INT: to come let him deny himself and let him take up

Luke 9:25 RefPro-AM3S
GRK: κόσμον ὅλον ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας
NAS: or forfeits himself?
KJV: and lose himself, or be cast away?
INT: world whole himself moreover having destroyed

Luke 10:29 RefPro-AM3S
GRK: θέλων δικαιῶσαι ἑαυτὸν εἶπεν πρὸς
NAS: to justify himself, he said
KJV: to justify himself, said
INT: desiring to justify himself he said to

Luke 11:18 RefPro-AM3S
GRK: Σατανᾶς ἐφ' ἑαυτὸν διεμερίσθη πῶς
NAS: against himself, how
KJV: be divided against himself, how shall
INT: Satan against himself be divided how

Luke 14:11 RefPro-AM3S
GRK: ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται καὶ
NAS: who exalts himself will be humbled,
KJV: exalteth himself shall be abased;
INT: that exalts himself will be humbled and

Luke 14:11 RefPro-AM3S
GRK: ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: and he who humbles himself will be exalted.
KJV: he that humbleth himself shall be exalted.
INT: he that humbles himself will be exalted

Luke 15:17 RefPro-AM3S
GRK: εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν
NAS: But when he came to his senses, he said,
KJV: to himself, he said,
INT: To himself but having come

Luke 18:11 RefPro-AM3S
GRK: ταῦτα πρὸς ἑαυτὸν προσηύχετο Ὁ
NAS: this to himself: 'God,
KJV: thus with himself, God, I thank
INT: thus by himself was praying

Luke 18:14 RefPro-AM3S
GRK: ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται ὁ
NAS: who exalts himself will be humbled,
KJV: that exalteth himself shall be abased;
INT: who exalts himself will be humbled the [one who]

Luke 18:14 RefPro-AM3S
GRK: δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται
NAS: but he who humbles himself will be exalted.
KJV: he that humbleth himself shall be exalted.
INT: however humbles himself will be exalted

Luke 23:2 RefPro-AM3S
GRK: καὶ λέγοντα ἑαυτὸν χριστὸν βασιλέα
INT: and saying himself Christ a king

Luke 23:35 RefPro-AM3S
GRK: ἔσωσεν σωσάτω ἑαυτόν εἰ οὗτός
NAS: others; let Him save Himself if this
KJV: others; let him save himself, if he
INT: he saved let him save himself if this

Luke 24:12 RefPro-AM3S
GRK: ἀπῆλθεν πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ
INT: went away in himself wondering at that which

John 5:18 RefPro-AM3S
GRK: θεόν ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ
NAS: Father, making Himself equal with God.
KJV: Father, making himself equal with God.
INT: God equal himself making to

John 8:22 RefPro-AM3S
GRK: Μήτι ἀποκτενεῖ ἑαυτὸν ὅτι λέγει
NAS: He will not kill Himself, will He, since
KJV: Will he kill himself? because
INT: not Will he kill himself that he says

John 11:33 RefPro-AM3S
GRK: καὶ ἐτάραξεν ἑαυτόν
INT: and troubled himself

John 13:4 RefPro-AM3S
GRK: λέντιον διέζωσεν ἑαυτόν
NAS: a towel, He girded Himself.
KJV: a towel, and girded himself.
INT: a towel he girded himself

John 19:7 RefPro-AM3S
GRK: υἱὸν θεοῦ ἑαυτὸν ἐποίησεν
NAS: He made Himself out [to] [be] the Son
KJV: he made himself the Son
INT: Son of God himself he made

John 19:12 RefPro-AM3S
GRK: ὁ βασιλέα ἑαυτὸν ποιῶν ἀντιλέγει
NAS: who makes himself out [to be] a king
INT: who king himself making speaks against

John 21:1 RefPro-AM3S
GRK: ΤΑΥΤΑ ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὁ
NAS: manifested Himself again
KJV: shewed himself again
INT: these things revealed himself again

John 21:7 RefPro-AM3S
GRK: καὶ ἔβαλεν ἑαυτὸν εἰς τὴν
NAS: [for work]), and threw himself into the sea.
KJV: and did cast himself into the sea.
INT: and cast himself into the

Acts 1:3 RefPro-AM3S
GRK: καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ
NAS: He also presented Himself alive after
KJV: also he shewed himself alive after
INT: also he presented himself living after

Acts 5:36 RefPro-AM3S
GRK: εἶναί τινα ἑαυτόν ᾧ προσεκλίθη
KJV: boasting himself to be
INT: to be somebody himself to whom were joined

Acts 8:9 RefPro-AM3S
GRK: εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν
KJV: giving out that himself was
INT: to be some himself great one

Acts 16:27 RefPro-AM3S
GRK: μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν νομίζων
NAS: to kill himself, supposing
KJV: have killed himself, supposing
INT: sword was about himself to put to death supposing

Acts 19:31 RefPro-AM3S
GRK: μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ
KJV: adventure himself into
INT: not to venture himself into the

Acts 25:4 RefPro-AM3S
GRK: εἰς Καισάρειαν ἑαυτὸν δὲ μέλλειν
NAS: at Caesarea and that he himself was about
KJV: and that he himself would
INT: in Ceasarea himself moreover was about

Acts 28:16 RefPro-AM3S
GRK: μένειν καθ' ἑαυτὸν σὺν τῷ
NAS: to stay by himself, with the soldier
KJV: to dwell by himself with a soldier
INT: to remain by himself with the

Romans 14:22 RefPro-AM3S
GRK: μὴ κρίνων ἑαυτὸν ἐν ᾧ
NAS: is he who does not condemn himself in what
KJV: not himself in
INT: not judges himself in what

1 Corinthians 3:18 RefPro-AM3S
GRK: Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατάτω εἴ
NAS: Let no man deceive himself. If any man
KJV: deceive himself. If any man
INT: No one himself let deceive if

1 Corinthians 11:28 RefPro-AM3S
GRK: δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν καὶ οὕτως
NAS: must examine himself, and in so
KJV: a man examine himself, and so
INT: moreover a man himself and thus

1 Corinthians 14:4 RefPro-AM3S
GRK: λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ ὁ
NAS: edifies himself; but one who prophesies
KJV: edifieth himself; but
INT: speaks with a tongue himself builds up he who

2 Corinthians 10:18 RefPro-AM3S
GRK: γὰρ ὁ ἑαυτὸν συνιστάνων ἐκεῖνός
NAS: For it is not he who commends himself that is approved,
KJV: that commendeth himself is
INT: indeed he that himself commends this [one]

Galatians 1:4 RefPro-AM3S
GRK: τοῦ δόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ τῶν
NAS: who gave Himself for our sins so
KJV: Who gave himself for our
INT: having given himself for the

Galatians 2:12 RefPro-AM3S
GRK: καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν φοβούμενος τοὺς
NAS: and hold himself aloof,
KJV: separated himself, fearing
INT: and was separating himself being afraid of those

Galatians 2:20 RefPro-AM3S
GRK: καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ
NAS: me and gave Himself up for me.
KJV: and gave himself for me.
INT: and having given up himself for me

Galatians 6:3 RefPro-AM3S
GRK: ὤν φρεναπατᾷ ἑαυτόν
NAS: he deceives himself.
KJV: nothing, he deceiveth himself.
INT: being he deceives himself

Galatians 6:4 RefPro-AM3S
GRK: τότε εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ
NAS: in regard to himself alone,
KJV: rejoicing in himself alone, and
INT: then as to himself alone the

Ephesians 5:2 RefPro-AM3S
GRK: καὶ παρέδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: you and gave Himself up for us, an offering
KJV: and hath given himself for us
INT: and gave up himself for us

Ephesians 5:25 RefPro-AM3S
GRK: ἐκκλησίαν καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ
NAS: and gave Himself up for her,
KJV: Husbands, love your wives, even as
INT: church and himself gave up for

Ephesians 5:28 RefPro-AM3S
GRK: ἑαυτοῦ γυναῖκα ἑαυτὸν ἀγαπᾷ
NAS: wife loves himself;
KJV: wife loveth himself.
INT: of himself wife himself loves

Ephesians 5:33 RefPro-AM3S
GRK: ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν ἡ δὲ
NAS: wife even as himself, and the wife
KJV: wife even as himself; and the wife
INT: let love as himself and

Philippians 2:7 RefPro-AM3S
GRK: ἀλλὰ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν
NAS: but emptied Himself, taking the form
KJV: made himself of no reputation,
INT: but himself emptied form

Philippians 2:8 RefPro-AM3S
GRK: ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος
NAS: He humbled Himself by becoming
KJV: he humbled himself, and became
INT: a man he humbled himself having become obedient

2 Thessalonians 2:4 RefPro-AM3S
GRK: καθίσαι ἀποδεικνύντα ἑαυτὸν ὅτι ἔστιν
NAS: displaying himself as being
KJV: of God, shewing himself that he is
INT: to sit down setting forth himself that his is

1 Timothy 2:6 RefPro-AM3S
GRK: ὁ δοὺς ἑαυτὸν ἀντίλυτρον ὑπὲρ
NAS: who gave Himself as a ransom for all,
KJV: Who gave himself a ransom for
INT: the [one] having given himself a ransom for

2 Timothy 2:13 RefPro-AM3S
GRK: ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν οὐ δύναται
NAS: for He cannot deny Himself.
KJV: he cannot deny himself.
INT: to deny indeed himself not he is able

2 Timothy 2:21 RefPro-AM3S
GRK: τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων
NAS: cleanses himself from these
KJV: therefore purge himself from these,
INT: one shall have cleansed himself from these

Titus 2:14 RefPro-AM3S
GRK: ὃς ἔδωκεν ἑαυτὸν ὑπὲρ ἡμῶν
NAS: gave Himself for us to redeem
KJV: Who gave himself for us,
INT: who gave himself for us

Hebrews 5:5 RefPro-AM3S
GRK: χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασεν γενηθῆναι
NAS: did not glorify Himself so as to become
KJV: not himself to be made
INT: Christ not himself did glorify to become

Hebrews 7:27 RefPro-AM3S
GRK: ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας
NAS: when He offered up Himself.
KJV: once, when he offered up himself.
INT: he did once for all himself having offered up

Hebrews 9:14 RefPro-AM3S
GRK: πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον
NAS: offered Himself without blemish
KJV: offered himself without spot
INT: [the] Spirit eternal himself offered spotless

Hebrews 9:25 RefPro-AM3S
GRK: πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν ὥσπερ ὁ
NAS: was it that He would offer Himself often,
KJV: he should offer himself often,
INT: often he should offer himself even as the

Hebrews 12:3 RefPro-AM3S
GRK: ἁμαρτωλῶν εἰς ἑαυτὸν ἀντιλογίαν ἵνα
NAS: against Himself, so
INT: sinners against himself objecting that

James 1:24 RefPro-AM3S
GRK: κατενόησεν γὰρ ἑαυτὸν καὶ ἀπελήλυθεν
NAS: for [once] he has looked at himself and gone away,
KJV: he beholdeth himself, and
INT: he considered indeed himself and has gone away

James 1:27 RefPro-AM3S
GRK: αὐτῶν ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ
NAS: [and] to keep oneself unstained
KJV: [and] to keep himself unspotted
INT: of them unstained oneself to keep from

1 John 3:3 RefPro-AM3S
GRK: αὐτῷ ἁγνίζει ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος
NAS: [fixed] on Him purifies himself, just
KJV: him purifieth himself, even as he
INT: him purifies himself even as he

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page