ἐὰν
Englishman's Concordance
ἐὰν (ean) — 334 Occurrences

Matthew 4:9 Conj
GRK: πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς
NAS: I will give You, if You fall down
KJV: thee, if thou wilt fall down
INT: all will I give if having fallen down you will worship

Matthew 5:13 Conj
GRK: τῆς γῆς ἐὰν δὲ τὸ
NAS: of the earth; but if the salt
KJV: but if the salt
INT: of the earth if however the

Matthew 5:19 Conj
GRK: ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ
INT: whoever if then shall break

Matthew 5:20 Conj
GRK: ὑμῖν ὅτι ἐὰν μὴ περισσεύσῃ
NAS: For I say to you that unless your righteousness
INT: to you That if not shall abound

Matthew 5:23 Conj
GRK: ἐὰν οὖν προσφέρῃς
NAS: Therefore if you are presenting
KJV: Therefore if thou bring thy
INT: If therefore you shall offer

Matthew 5:32 Conj
GRK: καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ
INT: and whoever if her who is divorced shall marry

Matthew 5:46 Conj
GRK: ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε
NAS: For if you love those
KJV: For if ye love them which
INT: if indeed you love

Matthew 5:47 Conj
GRK: καὶ ἐὰν ἀσπάσησθε τοὺς
NAS: If you greet only
KJV: And if ye salute your
INT: and if you greet the

Matthew 6:14 Conj
GRK: Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε
NAS: For if you forgive others
KJV: For if ye forgive men
INT: if indeed you forgive

Matthew 6:15 Conj
GRK: ἐὰν δὲ μὴ
NAS: But if you do not forgive others,
INT: if moreover not

Matthew 6:22 Conj
GRK: ὁ ὀφθαλμός ἐὰν οὖν ᾖ
NAS: so then if your eye
KJV: is the eye: if therefore thine
INT: the eye if therefore be

Matthew 6:23 Conj
GRK: ἐὰν δὲ ὁ
NAS: But if your eye is bad,
KJV: But if thine eye
INT: if however the

Matthew 7:12 Conj
GRK: οὖν ὅσα ἐὰν θέλητε ἵνα
INT: therefore as many as if you desire that

Matthew 8:2 Conj
GRK: λέγων Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί
NAS: Lord, if You are willing,
KJV: saying, Lord, if thou wilt, thou canst
INT: saying Lord if you are willing you are able

Matthew 8:19 Conj
GRK: σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ
KJV: thee whithersoever thou goest.
INT: you wherever if you might go

Matthew 9:21 Conj
GRK: ἐν ἑαυτῇ Ἐὰν μόνον ἅψωμαι
NAS: to herself, If I only
KJV: within herself, If I may but
INT: within herself If only I shall touch

Matthew 10:13 Conj
GRK: καὶ ἐὰν μὲν ᾖ
NAS: If the house is worthy,
KJV: And if the house be
INT: and if indeed be

Matthew 10:13 Conj
GRK: ἐπ' αὐτήν ἐὰν δὲ μὴ
NAS: it your [blessing of] peace. But if it is not worthy,
INT: upon it if however not

Matthew 11:6 Conj
GRK: ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ
INT: is he who if not shall fall away

Matthew 11:27 Conj
GRK: καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ
KJV: and [he] to whomsoever the Son will
INT: and to whom if might resolve the

Matthew 12:11 Conj
GRK: ἕν καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο
NAS: a sheep, and if it falls
KJV: sheep, and if it fall
INT: one and if fall this

Matthew 12:29 Conj
GRK: αὐτοῦ ἁρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον
NAS: his property, unless he first
INT: of him to plunder if not first

Matthew 12:32 Conj
GRK: καὶ ὃς ἐὰν εἴπῃ λόγον
INT: And whoever if speaks a word

Matthew 14:7 Conj
GRK: δοῦναι ὃ ἐὰν αἰτήσηται
INT: to give whatever if she should ask

Matthew 15:5 Conj
GRK: Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ
INT: [It is] a gift whoever if by me

Matthew 15:14 Conj
GRK: δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ ἀμφότεροι
NAS: of the blind. And if a blind man
KJV: of the blind. And if the blind lead
INT: moreover blind if lead both

Matthew 16:19 Conj
GRK: καὶ ὃ ἐὰν δήσῃς ἐπὶ
INT: and whatever if you might bind on

Matthew 16:19 Conj
GRK: καὶ ὃ ἐὰν λύσῃς ἐπὶ
INT: and whatever if you might loose on

Matthew 16:25 Conj
GRK: ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν
INT: whoever indeed if might desire the

Matthew 16:26 Conj
GRK: ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον
NAS: a man if he gains
KJV: profited, if he shall gain
INT: is profited a man if the world

Matthew 17:20 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν
NAS: I say to you, if you have
KJV: I say unto you, If ye have faith
INT: I say to you If you have faith

Matthew 18:3 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ στραφῆτε
NAS: I say to you, unless you are converted
INT: I say to you if not you are converted

Matthew 18:5 Conj
GRK: καὶ ὃς ἐὰν δέξηται ἓν
INT: and whoever if will receive one

Matthew 18:12 Conj
GRK: ὑμῖν δοκεῖ ἐὰν γένηταί τινι
NAS: What do you think? If any man
KJV: think ye? if a man have
INT: you do think If there should be to any

Matthew 18:13 Conj
GRK: καὶ ἐὰν γένηται εὑρεῖν
NAS: If it turns out that he finds
KJV: And if so be that he find
INT: and if it should be that he find

Matthew 18:15 Conj
GRK: Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ
NAS: If your brother sins
KJV: Moreover if thy brother
INT: if moreover sins

Matthew 18:15 Conj
GRK: αὐτοῦ μόνου ἐάν σου ἀκούσῃ
NAS: in private; if he listens
KJV: him alone: if he shall hear thee,
INT: him alone If you he will hear

Matthew 18:16 Conj
GRK: ἐὰν δὲ μὴ
NAS: But if he does not listen
INT: if however not

Matthew 18:17 Conj
GRK: ἐὰν δὲ παρακούσῃ
NAS: If he refuses to listen
KJV: And if he shall neglect to hear them,
INT: if moreover he fail to listen to

Matthew 18:17 Conj
GRK: τῇ ἐκκλησίᾳ ἐὰν δὲ καὶ
NAS: it to the church; and if he refuses to listen
KJV: but if he neglect to hear
INT: to the church if moreover also

Matthew 18:18 Conj
GRK: ὑμῖν ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ
INT: to you how many if you shall bind on

Matthew 18:18 Conj
GRK: καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ
INT: and how many if you shall loose on

Matthew 18:19 Conj
GRK: ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο συμφωνήσωσιν
NAS: I say to you, that if two
KJV: unto you, That if two of you
INT: to you that if two might agree

Matthew 18:19 Conj
GRK: πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται γενήσεται
INT: matter that if they shall ask it will be done

Matthew 18:35 Conj
GRK: ποιήσει ὑμῖν ἐὰν μὴ ἀφῆτε
NAS: the same to you, if each
INT: will do to you if not you forgive

Matthew 20:4 Conj
GRK: καὶ ὃ ἐὰν ᾖ δίκαιον
INT: and whatever if might be right

Matthew 20:7 Conj
GRK: καὶ ὁ ἐὰν ᾖ δίκαιον
INT: and what ever is right

Matthew 20:26 Conj
GRK: ἀλλ' ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν
INT: but whoever if would among

Matthew 21:3 Conj
GRK: καὶ ἐάν τις ὑμῖν
NAS: If anyone says
KJV: And if any [man] say
INT: And if anyone to you

Matthew 21:21 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν
NAS: I say to you, if you have
KJV: I say unto you, If ye have faith,
INT: I say to you If you have faith

Matthew 21:24 Conj
GRK: ἕνα ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι
NAS: which if you tell
KJV: thing, which if ye tell me,
INT: one which if you tell me

Matthew 21:25 Conj
GRK: ἑαυτοῖς λέγοντες Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ
NAS: saying, If we say,
KJV: saying, If we shall say,
INT: themselves saying If we should say From

Matthew 21:26 Conj
GRK: ἐὰν δὲ εἴπωμεν
NAS: But if we say, 'From men,'
KJV: But if we shall say, Of
INT: if moreover we should say

Matthew 22:9 Conj
GRK: καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε
INT: and as many as if you shall find invite

Matthew 22:24 Conj
GRK: Μωυσῆς εἶπεν Ἐάν τις ἀποθάνῃ
NAS: Moses said, IF A MAN DIES
KJV: Moses said, If a man die,
INT: Moses said If anyone should die

Matthew 23:3 Conj
GRK: οὖν ὅσα ἐὰν εἴπωσιν ὑμῖν
INT: therefore how many if they might tell you

Matthew 24:23 Conj
GRK: Τότε ἐάν τις ὑμῖν
NAS: Then if anyone says
KJV: Then if any man shall say
INT: Then if anyone to you

Matthew 24:26 Conj
GRK: ἐὰν οὖν εἴπωσιν
NAS: So if they say to you, 'Behold,
KJV: Wherefore if they shall say unto you,
INT: If therefore they say

Matthew 24:28 Conj
GRK: ὅπου ἐὰν ᾖ τὸ
KJV: For wheresoever the carcase is,
INT: For wherever if might be the

Matthew 24:48 Conj
GRK: ἐὰν δὲ εἴπῃ
NAS: But if that evil slave
KJV: But and if that evil
INT: if moreover should say

Matthew 26:13 Conj
GRK: ὑμῖν ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ
INT: to you wherever if shall be proclaimed the

Matthew 26:42 Conj
GRK: τοῦτο παρελθεῖν ἐὰν μὴ αὐτὸ
NAS: pass away unless I drink
INT: this pass if not it

Matthew 28:14 Conj
GRK: καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο
NAS: And if this should come
KJV: And if this come
INT: And if be heard this

Mark 1:40 Conj
GRK: αὐτῷ ὅτι Ἐὰν θέλῃς δύνασαί
NAS: Him, and saying, If You are willing,
KJV: unto him, If thou wilt, thou canst
INT: to him If you are willing you are able

Mark 3:24 Conj
GRK: καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ'
NAS: If a kingdom is divided
KJV: And if a kingdom be divided
INT: and if a kingdom against

Mark 3:25 Conj
GRK: καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ'
NAS: If a house is divided
KJV: And if a house be divided
INT: and if a house against

Mark 3:27 Conj
GRK: αὐτοῦ διαρπάσαι ἐὰν μὴ πρῶτον
NAS: his property unless he first
INT: of him to plunder if not first

Mark 3:28 Conj
GRK: βλασφημίαι ὅσα ἐὰν βλασφημήσωσιν
INT: blasphemies as many as if they shall have blasphemed

Mark 4:22 Conj
GRK: ἔστιν κρυπτὸν ἐὰν μὴ ἵνα
NAS: is hidden, except to be revealed;
INT: is hidden if not that

Mark 5:28 Conj
GRK: γὰρ ὅτι Ἐὰν ἅψωμαι κἂν
NAS: For she thought, If I just touch
INT: indeed if I shall touch but

Mark 6:10 Conj
GRK: αὐτοῖς Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς
INT: to them wherever if you enter into

Mark 6:22 Conj
GRK: με ὃ ἐὰν θέλῃς καὶ
INT: me whatever if you will and

Mark 6:23 Conj
GRK: πολλά ὅ ἐάν με αἰτήσῃς
INT: whatever that if me you might ask

Mark 7:3 Conj
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ἐὰν μὴ πυγμῇ
NAS: do not eat unless they carefully
INT: the Jews if not carefully

Mark 7:4 Conj
GRK: ἀπ' ἀγορᾶς ἐὰν μὴ βαπτίσωνται
NAS: they do not eat unless they cleanse
INT: [on coming] from the market if not they wash

Mark 7:11 Conj
GRK: δὲ λέγετε Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος
NAS: but you say, 'If a man says
KJV: ye say, If a man shall say
INT: moreover say If say a man

Mark 7:11 Conj
GRK: Δῶρον ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ
INT: a gift whatever if from me

Mark 8:3 Conj
GRK: καὶ ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς
NAS: If I send them away hungry
KJV: And if I send them
INT: and if I shall send away them

Mark 8:35 Conj
GRK: ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ τὴν
INT: whoever indeed if might desire

Mark 8:38 Conj
GRK: ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με
INT: whoever indeed if might have been ashamed of me

Mark 9:18 Conj
GRK: καὶ ὅπου ἐὰν αὐτὸν καταλάβῃ
INT: and whenever if him it seizes

Mark 9:43 Conj
GRK: Καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ σε
NAS: If your hand causes you to stumble,
KJV: And if thy hand
INT: And if should cause to stumble you

Mark 9:45 Conj
GRK: καὶ ἐὰν ὁ πούς
NAS: If your foot causes you to stumble,
KJV: And if thy foot
INT: And if the foot

Mark 9:47 Conj
GRK: καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός
NAS: If your eye causes you to stumble,
KJV: And if thine eye
INT: And if the eye

Mark 9:50 Conj
GRK: τὸ ἅλας ἐὰν δὲ τὸ
NAS: Salt is good; but if the salt becomes
KJV: [is] good: but if the salt have lost
INT: the salt if however the

Mark 10:12 Conj
GRK: καὶ ἐὰν αὐτὴ ἀπολύσασα
NAS: and if she herself divorces
KJV: And if a woman shall put away
INT: And if a woman should divorce

Mark 10:30 Conj
GRK: ἐὰν μὴ λάβῃ
INT: if not shall take

Mark 10:35 Conj
GRK: ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμέν σε
INT: that whatever if we might ask you

Mark 11:3 Conj
GRK: καὶ ἐάν τις ὑμῖν
NAS: If anyone says
KJV: [him].And if any man say
INT: And if anyone to you

Mark 11:31 Conj
GRK: ἑαυτοὺς λέγοντες Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ
NAS: saying, If we say,
KJV: saying, If we shall say,
INT: themselves saying If we should say From

Mark 12:19 Conj
GRK: ἡμῖν ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς
NAS: wrote for us that IF A MAN'S
INT: for us that if of anyone a brother

Mark 13:11 Conj
GRK: ἀλλ' ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν
KJV: but whatsoever shall be given you
INT: but whatever if might be given to you

Mark 13:21 Conj
GRK: Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν
NAS: And then if anyone says
KJV: And then if any man shall say
INT: And then if anyone to you

Mark 14:9 Conj
GRK: ὑμῖν ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ
INT: to you wherever if shall be proclaimed the

Mark 14:14 Conj
GRK: καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ εἴπατε
INT: and wherever if he might enter say

Mark 14:31 Conj
GRK: ἐκπερισσῶς ἐλάλει Ἐὰν δέῃ με
NAS: insistently, [Even] if I have to die
KJV: the more vehemently, If I should
INT: emphatically he said If it is needful I

Luke 4:6 Conj
GRK: καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι
INT: and to whom if I wish I give

Luke 4:7 Conj
GRK: σὺ οὖν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον
NAS: Therefore if You worship before
KJV: If thou therefore
INT: You therefore if you will worship before

Luke 5:12 Conj
GRK: λέγων Κύριε ἐὰν θέλῃς δύνασαί
NAS: Lord, if You are willing,
KJV: saying, Lord, if thou wilt, thou canst
INT: saying Lord if you will you are able

Luke 6:33 Conj
GRK: καὶ γὰρ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς
NAS: If you do good
KJV: And if ye do good
INT: And indeed if you do good to those who

Luke 6:34 Conj
GRK: καὶ ἐὰν δανίσητε παρ'
NAS: If you lend to those from whom
KJV: And if ye lend [to them] of
INT: And if you lend [to those] from

Luke 7:23 Conj
GRK: ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ
INT: is who if not shall fall away

Luke 9:48 Conj
GRK: αὐτοῖς Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο
INT: to them whoever if shall receive this

Luke 9:57 Conj
GRK: σοι ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ
INT: you wherever if you might go

Luke 10:6 Conj
GRK: καὶ ἐὰν ἐκεῖ ᾖ
NAS: If a man of peace
KJV: And if the son of peace
INT: And if there be

Luke 10:22 Conj
GRK: καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ
INT: and to whom if might resolve the

Luke 12:45 Conj
GRK: ἐὰν δὲ εἴπῃ
NAS: But if that slave says
KJV: But and if that servant
INT: if moreover should say

Luke 13:3 Conj
GRK: ὑμῖν ἀλλ' ἐὰν μὴ μετανοῆτε
NAS: you, no, but unless you repent,
INT: to you but if not you repent

Luke 13:5 Conj
GRK: ὑμῖν ἀλλ' ἐὰν μὴ μετανοῆτε
NAS: you, no, but unless you repent,
INT: to you but if not you repent

Luke 14:34 Conj
GRK: τὸ ἅλας ἐὰν δὲ καὶ
NAS: salt is good; but if even salt
KJV: but if the salt
INT: the salt if however even

Luke 15:8 Conj
GRK: ἔχουσα δέκα ἐὰν ἀπολέσῃ δραχμὴν
NAS: what woman, if she has ten
KJV: ten pieces of silver, if she lose one
INT: having ten if she should lose drachma

Luke 16:30 Conj
GRK: Ἀβραάμ ἀλλ' ἐάν τις ἀπὸ
NAS: father Abraham, but if someone goes
KJV: Abraham: but if one went
INT: Abraham but if one from

Luke 16:31 Conj
GRK: ἀκούουσιν οὐδ' ἐάν τις ἐκ
NAS: even if someone
KJV: will they be persuaded, though one
INT: they hear not even if one from

Luke 17:3 Conj
GRK: προσέχετε ἑαυτοῖς ἐὰν ἁμάρτῃ ὁ
NAS: Be on your guard! If your brother
KJV: him; and if he repent, forgive
INT: Take heed to yourselves if should sin the

Luke 17:3 Conj
GRK: αὐτῷ καὶ ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες
NAS: rebuke him; and if he repents,
INT: him and if he should repent forgive

Luke 17:4 Conj
GRK: καὶ ἐὰν ἑπτάκις τῆς
NAS: And if he sins against
KJV: And if he trespass against
INT: And if seven times in the

Luke 17:33 Conj
GRK: ὃς ἐὰν ζητήσῃ τὴν
INT: whoever if might seek the

Luke 19:31 Conj
GRK: καὶ ἐάν τις ὑμᾶς
NAS: If anyone asks
KJV: [him hither].And if any man ask
INT: And if anyone you

Luke 19:40 Conj
GRK: Λέγω ὑμῖν ἐὰν οὗτοι σιωπήσουσιν
NAS: I tell you, if these
KJV: that, if these
INT: I say to you if these should be silent

Luke 20:5 Conj
GRK: λέγοντες ὅτι Ἐὰν εἴπωμεν Ἐξ
NAS: saying, If we say,
KJV: saying, If we shall say, From
INT: saying If we should say From

Luke 20:6 Conj
GRK: ἐὰν δὲ εἴπωμεν
NAS: But if we say, 'From men,'
KJV: But and if we say, Of
INT: if however we should say

Luke 20:28 Conj
GRK: ἔγραψεν ἡμῖν ἐάν τινος ἀδελφὸς
NAS: wrote for us that IF A MAN'S
KJV: wrote unto us, If any man's brother
INT: wrote to us If anyone's brother

Luke 22:67 Conj
GRK: δὲ αὐτοῖς Ἐὰν ὑμῖν εἴπω
NAS: tell us. But He said to them, If I tell
KJV: he said unto them, If I tell you,
INT: moreover to them If you I should tell

Luke 22:68 Conj
GRK: ἐὰν δὲ ἐρωτήσω
NAS: and if I ask a question,
KJV: And if I also ask
INT: if moreover I should ask [you]

John 3:2 Conj
GRK: σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ ᾖ
NAS: that You do unless God
INT: you do if not be

John 3:3 Conj
GRK: λέγω σοι ἐὰν μή τις
NAS: I say to you, unless one
INT: I say to you if not anyone

John 3:5 Conj
GRK: λέγω σοι ἐὰν μή τις
NAS: I say to you, unless one
INT: I say to you if not anyone

John 3:12 Conj
GRK: πιστεύετε πῶς ἐὰν εἴπω ὑμῖν
NAS: will you believe if I tell
KJV: how shall ye believe, if I tell you
INT: you believe how if I say to you

John 3:27 Conj
GRK: οὐδὲ ἓν ἐὰν μὴ ᾖ
NAS: nothing unless it has been
INT: nothing except if not it be

John 4:48 Conj
GRK: πρὸς αὐτόν Ἐὰν μὴ σημεῖα
NAS: said to him, Unless you [people] see
INT: to him if not signs

John 5:19 Conj
GRK: ἑαυτοῦ οὐδὲν ἐὰν μή τι
INT: himself nothing if not anything

John 5:31 Conj
GRK: Ἐὰν ἐγὼ μαρτυρῶ
NAS: If I [alone] testify about
KJV: If I bear witness
INT: If I bear witness

John 5:43 Conj
GRK: λαμβάνετέ με ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ
NAS: and you do not receive Me; if another
KJV: me not: if another shall come
INT: you take me if another should come

John 6:44 Conj
GRK: πρός με ἐὰν μὴ ὁ
NAS: come to Me unless the Father
INT: to me if not the

John 6:51 Conj
GRK: οὐρανοῦ καταβάς ἐάν τις φάγῃ
NAS: out of heaven; if anyone
KJV: from heaven: if any man eat
INT: heaven having come down if anyone shall have eaten

John 6:53 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ φάγητε
NAS: I say to you, unless you eat
INT: I say to you if not you shall have eaten

John 6:62 Conj
GRK: ἐὰν οὖν θεωρῆτε
NAS: [What] then if you see the Son
KJV: [What] and if ye shall see the Son
INT: What if then you should see

John 6:65 Conj
GRK: πρός με ἐὰν μὴ ᾖ
NAS: come to Me unless it has been
INT: to me if not it be

John 7:17 Conj
GRK: ἐάν τις θέλῃ
NAS: If anyone is willing
KJV: If any man will
INT: If anyone desires

John 7:37 Conj
GRK: ἔκραξεν λέγων Ἐάν τις διψᾷ
NAS: out, saying, If anyone
KJV: cried, saying, If any man thirst,
INT: cried out saying If anyone thirst

John 7:51 Conj
GRK: τὸν ἄνθρωπον ἐὰν μὴ ἀκούσῃ
NAS: a man unless it first
INT: the man if not it have heard

John 8:16 Conj
GRK: καὶ ἐὰν κρίνω δὲ
NAS: But even if I do judge, My judgment
KJV: And yet if I judge,
INT: And if judge moreover

John 8:24 Conj
GRK: ἁμαρτίαις ὑμῶν ἐὰν γὰρ μὴ
NAS: in your sins; for unless you believe
INT: sins of you if indeed not

John 8:31 Conj
GRK: αὐτῷ Ἰουδαίους Ἐὰν ὑμεῖς μείνητε
NAS: who had believed Him, If you continue
KJV: believed on him, If ye continue
INT: on him Jews If you abide

John 8:36 Conj
GRK: ἐὰν οὖν ὁ
NAS: So if the Son makes you free,
KJV: If the Son therefore
INT: If therefore the

John 8:51 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἐάν τις τὸν
NAS: truly, I say to you, if anyone keeps
KJV: I say unto you, If a man keep
INT: I say to you If anyone

John 8:52 Conj
GRK: σὺ λέγεις Ἐάν τις τὸν
NAS: [also]; and You say, 'If anyone
KJV: thou sayest, If a man keep
INT: you say If anyone the

John 8:54 Conj
GRK: ἀπεκρίθη Ἰησοῦς Ἐὰν ἐγὼ δοξάσω
NAS: Jesus answered, If I glorify Myself,
KJV: Jesus answered, If I honour
INT: Answered Jesus If I glorify

John 9:22 Conj
GRK: Ἰουδαῖοι ἵνα ἐάν τις αὐτὸν
NAS: agreed that if anyone
KJV: already, that if any man did confess
INT: Jews that if anyone him

John 9:31 Conj
GRK: ἀκούει ἀλλ' ἐάν τις θεοσεβὴς
NAS: sinners; but if anyone
KJV: sinners: but if any man be
INT: does hear but if anyone God-fearing

John 10:9 Conj
GRK: δι' ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ
NAS: I am the door; if anyone enters
KJV: by me if any man enter in,
INT: by me if anyone enter in

John 11:9 Conj
GRK: τῆς ἡμέρας ἐάν τις περιπατῇ
NAS: hours in the day? If anyone walks
KJV: hours in the day? If any man walk
INT: in the day If anyone walk

John 11:10 Conj
GRK: ἐὰν δέ τις
NAS: But if anyone walks
KJV: But if a man walk
INT: if however anyone

John 11:40 Conj
GRK: σοι ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς ὄψῃ
NAS: said to her, Did I not say to you that if you believe,
KJV: that, if thou wouldest believe,
INT: to you that if you should believe you will see

John 11:48 Conj
GRK: ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν
NAS: If we let Him [go on] like this,
KJV: If we let him
INT: If we let alone him

John 11:57 Conj
GRK: ἐντολὰς ἵνα ἐάν τις γνῷ
NAS: had given orders that if anyone knew
KJV: a commandment, that, if any man knew
INT: a command that if anyone should know

John 12:24 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἐὰν μὴ ὁ
NAS: I say to you, unless a grain
KJV: but if it die,
INT: I say to you if not the

John 12:24 Conj
GRK: μόνος μένει ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ
NAS: alone; but if it dies,
INT: alone abides if however it should die

John 12:26 Conj
GRK: ἐὰν ἐμοί τις
NAS: If anyone serves
KJV: If any man serve
INT: If me anyone

John 12:26 Conj
GRK: ἐμὸς ἔσται ἐάν τις ἐμοὶ
NAS: will be also; if anyone
KJV: be: if any man serve
INT: of me will be if anyone me

John 12:32 Conj
GRK: κἀγὼ ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ
INT: and I if I be lifted up from

John 12:47 Conj
GRK: καὶ ἐάν τίς μου
NAS: If anyone hears
INT: And if anyone of me

John 13:8 Conj
GRK: Ἰησοῦς αὐτῷ Ἐὰν μὴ νίψω
NAS: answered him, If I do not wash
INT: Jesus him if not I wash

John 13:17 Conj
GRK: μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά
NAS: you are blessed if you do
KJV: happy are ye if ye do them.
INT: blessed are you if you do them

John 13:35 Conj
GRK: μαθηταί ἐστε ἐὰν ἀγάπην ἔχητε
NAS: that you are My disciples, if you have
KJV: my disciples, if ye have love
INT: disciples you are if love you have

John 14:3 Conj
GRK: καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ
NAS: If I go and prepare
KJV: And if I go and
INT: and if I go and

John 14:14 Conj
GRK: ἐάν τι αἰτήσητέ
NAS: If you ask Me anything
KJV: If ye shall ask any thing
INT: If anything you ask

John 14:15 Conj
GRK: Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με
NAS: If you love Me, you will keep
KJV: If ye love me,
INT: If you love me

John 14:23 Conj
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἐάν τις ἀγαπᾷ
NAS: and said to him, If anyone
KJV: said unto him, If a man love
INT: said to him If anyone love

John 15:4 Conj
GRK: ἀφ' ἑαυτοῦ ἐὰν μὴ μένῃ
NAS: of itself unless it abides
INT: of itself if not it abide

John 15:4 Conj
GRK: οὐδὲ ὑμεῖς ἐὰν μὴ ἐν
NAS: neither [can] you unless you abide
INT: neither [can] you if not in

John 15:6 Conj
GRK: ἐὰν μή τις
NAS: If anyone does not abide
INT: if not anyone

John 15:7 Conj
GRK: Ἐὰν μείνητε ἐν
NAS: If you abide in Me, and My words
KJV: If ye abide in
INT: If you abide in

John 15:7 Conj
GRK: μείνῃ ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε
INT: abide whatever if you will you shall ask

John 15:10 Conj
GRK: ἐὰν τὰς ἐντολάς
NAS: If you keep My commandments,
KJV: If ye keep my
INT: If the commandments

John 15:14 Conj
GRK: μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε ἃ
NAS: You are My friends if you do what
KJV: my friends, if ye do whatsoever
INT: of me are if you practice whatever

John 16:7 Conj
GRK: ἐγὼ ἀπέλθω ἐὰν γὰρ μὴ
NAS: away; for if I do not go away,
KJV: you; but if I depart, I will send
INT: I should go away if indeed not

John 16:7 Conj
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἐὰν δὲ πορευθῶ
NAS: will not come to you; but if I go,
INT: to you if however I go

John 19:12 Conj
GRK: ἐκραύγασαν λέγοντες Ἐὰν τοῦτον ἀπολύσῃς
NAS: out saying, If you release
KJV: saying, If thou let
INT: cried out saying If this [man] you release

John 20:25 Conj
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἐὰν μὴ ἴδω
NAS: But he said to them, Unless I see
INT: he said to them if not I see

John 21:22 Conj
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἐὰν αὐτὸν θέλω
NAS: said to him, If I want
KJV: saith unto him, If I will that he
INT: Jesus If him I desire

John 21:23 Conj
GRK: ἀποθνήσκει ἀλλ' Ἐὰν αὐτὸν θέλω
NAS: to him that he would not die, but [only], If I want
KJV: die; but, If I will that he
INT: he dies but If him I desire

John 21:25 Conj
GRK: Ἰησοῦς ἅτινα ἐὰν γράφηται καθ'
NAS: which if they were written
KJV: the which, if they should be written
INT: Jesus which if they should be written by

Acts 3:23 Conj
GRK: ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ
INT: soul which if not might hear

Acts 5:38 Conj
GRK: αὐτούς ὅτι ἐὰν ᾖ ἐξ
NAS: and let them alone, for if this
KJV: alone: for if this counsel
INT: them for if be from

Acts 7:7 Conj
GRK: ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσουσιν κρινῶ
INT: nation to which if they may be in bondage will judge

Acts 8:19 Conj
GRK: ἵνα ᾧ ἐὰν ἐπιθῶ τὰς
NAS: so that everyone on whom
INT: that on whom if I might lay the

Acts 8:31 Conj
GRK: ἂν δυναίμην ἐὰν μή τις
NAS: how could I, unless someone guides
INT: anyhow should I be able if not someone

Acts 9:2 Conj
GRK: συναγωγάς ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ
NAS: at Damascus, so that if he found any
KJV: the synagogues, that if he found any
INT: synagogues so that if any he found

Acts 13:41 Conj
GRK: μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται
NAS: BELIEVE, THOUGH SOMEONE
KJV: believe, though a man
INT: not you would believe even if one should declare it

Acts 15:1 Conj
GRK: ἀδελφοὺς ὅτι Ἐὰν μὴ περιτμηθῆτε
NAS: the brethren, Unless you are circumcised
INT: brothers if not you be circumcised

Acts 26:5 Conj
GRK: με ἄνωθεν ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν
NAS: about me for a long time, if they are willing
KJV: from the beginning, if they would
INT: me from the first if they would bear witness

Acts 27:31 Conj
GRK: τοῖς στρατιώταις Ἐὰν μὴ οὗτοι
NAS: and to the soldiers, Unless these men
INT: to the soldiers if not these

Romans 2:25 Conj
GRK: γὰρ ὠφελεῖ ἐὰν νόμον πράσσῃς
NAS: is of value if you practice
KJV: profiteth, if thou keep
INT: profits if [the] law you do

Romans 2:25 Conj
GRK: νόμον πράσσῃς ἐὰν δὲ παραβάτης
NAS: the Law; but if you are a transgressor
KJV: the law: but if thou be a breaker
INT: law you do if however a transgressor

Romans 2:26 Conj
GRK: ἐὰν οὖν ἡ
NAS: So if the uncircumcised man
KJV: Therefore if the uncircumcision keep
INT: If therefore the

Romans 7:2 Conj
GRK: δέδεται νόμῳ ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ
NAS: while he is living; but if her husband
KJV: but if the husband
INT: is bound by law if however should die

Romans 7:3 Conj
GRK: μοιχαλὶς χρηματίσει ἐὰν γένηται ἀνδρὶ
NAS: So then, if while her husband
KJV: So then if, while [her] husband
INT: an adulteress she will be called if she be to man

Romans 7:3 Conj
GRK: ἀνδρὶ ἑτέρῳ ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ
NAS: an adulteress; but if her husband
KJV: but if her husband
INT: to man another if however should die

Romans 9:27 Conj
GRK: τοῦ Ἰσραήλ Ἐὰν ᾖ ὁ
NAS: Israel, THOUGH THE NUMBER
KJV: Israel, Though the number
INT: Israel if should be the

Romans 10:9 Conj
GRK: ὅτι ἐὰν ὁμολογήσῃς τὸ
NAS: that if you confess with your mouth
KJV: That if thou shalt confess with
INT: that if you confess the

Romans 10:15 Conj
GRK: δὲ κηρύξωσιν ἐὰν μὴ ἀποσταλῶσιν
NAS: will they preach unless they are sent?
INT: moreover shall they preach if not they be sent

Romans 11:22 Conj
GRK: χρηστότης θεοῦ ἐὰν ἐπιμένῃς τῇ
NAS: kindness, if you continue
KJV: goodness, if thou continue
INT: kindness of God if you continue in the

Romans 11:23 Conj
GRK: κἀκεῖνοι δέ ἐὰν μὴ ἐπιμένωσιν
NAS: And they also, if they do not continue
INT: and they also moreover if not they continue

Romans 12:20 Conj
GRK: ἀλλὰ ἐὰν πεινᾷ ὁ
NAS: BUT IF YOUR ENEMY IS HUNGRY,
KJV: Therefore if thine enemy
INT: but If should hunger the

Romans 12:20 Conj
GRK: ψώμιζε αὐτόν ἐὰν διψᾷ πότιζε
NAS: FEED HIM, AND IF HE IS THIRSTY,
KJV: feed him; if he thirst, give
INT: feed him if he should thirst give drink

Romans 13:4 Conj
GRK: τὸ ἀγαθόν ἐὰν δὲ τὸ
NAS: to you for good. But if you do
KJV: But if thou do
INT: good if however

Romans 14:8 Conj
GRK: ἐάν τε γὰρ
NAS: for if we live, we live
KJV: For whether we live, we live
INT: if both indeed

Romans 14:8 Conj
GRK: κυρίῳ ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν
NAS: for the Lord, or if we die, we die
KJV: unto the Lord; and whether we die,
INT: Lord we should live if also we should die

Romans 14:8 Conj
GRK: κυρίῳ ἀποθνήσκομεν ἐάν τε οὖν
NAS: therefore whether we live
KJV: unto the Lord: whether we live
INT: Lord we die if both then

Romans 14:8 Conj
GRK: οὖν ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν
NAS: we live or die,
KJV: we live therefore, or die, we are
INT: then we should live if also we should die

Romans 14:23 Conj
GRK: δὲ διακρινόμενος ἐὰν φάγῃ κατακέκριται
NAS: is condemned if he eats,
KJV: is damned if he eat,
INT: however doubts if he eats has been condemned

Romans 15:24 Conj
GRK: προπεμφθῆναι ἐκεῖ ἐὰν ὑμῶν πρῶτον
KJV: by you, if first I be
INT: to be set forward there if of you first

1 Corinthians 4:15 Conj
GRK: ἐὰν γὰρ μυρίους
NAS: For if you were to have countless
KJV: [you].For though ye have ten thousand
INT: if indeed ten thousand

1 Corinthians 4:19 Conj
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἐὰν ὁ κύριος
NAS: to you soon, if the Lord
KJV: you shortly, if the Lord will,
INT: to you if the Lord

1 Corinthians 5:11 Conj
GRK: μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς
NAS: brother if he is an immoral person,
KJV: to keep company, if any man
INT: not to associate with [him] if anyone brother

1 Corinthians 6:4 Conj
GRK: οὖν κριτήρια ἐὰν ἔχητε τοὺς
NAS: So if you have law courts
KJV: If then ye have
INT: then judgment [as to] if you have who

1 Corinthians 6:18 Conj
GRK: ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος
INT: sin which if might practice a man

1 Corinthians 7:8 Conj
GRK: καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς
NAS: that it is good for them if they remain
KJV: good for them if they abide even
INT: [it is] good for them if they should remain as

1 Corinthians 7:11 Conj
GRK: ἐὰν δὲ καὶ
NAS: (but if she does leave,
KJV: But and if she depart, let her remain
INT: if moreover also

1 Corinthians 7:28 Conj
GRK: ἐὰν δὲ καὶ
NAS: But if you marry, you have not sinned;
KJV: But and if thou marry, thou hast
INT: if however also

1 Corinthians 7:28 Conj
GRK: ἥμαρτες καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ
NAS: you have not sinned; and if a virgin
KJV: sinned; and if a virgin marry,
INT: you did sin and if might have married the

1 Corinthians 7:36 Conj
GRK: αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος
NAS: his virgin [daughter], if she is past her youth,
KJV: virgin, if she pass the flower of [her] age,
INT: of him thinks if he be beyond [his] prime

1 Corinthians 7:39 Conj
GRK: ἀνὴρ αὐτῆς ἐὰν δὲ κοιμηθῇ
NAS: lives; but if her husband
KJV: liveth; but if her husband
INT: husband of her if however might have fallen asleep

1 Corinthians 7:40 Conj
GRK: δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ
NAS: she is happier if she remains
KJV: she is happier if she so
INT: moreover she is if so she should remain

1 Corinthians 8:8 Conj
GRK: θεῷ οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν
NAS: the worse if we do not eat,
KJV: neither, if we eat,
INT: God neither if not we might eat

1 Corinthians 8:8 Conj
GRK: ὑστερούμεθα οὔτε ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν
NAS: nor the better if we do eat.
INT: do we come short neither if we eat have we an advantage

1 Corinthians 8:10 Conj
GRK: ἐὰν γάρ τις
NAS: For if someone sees
KJV: For if any man see
INT: if indeed anyone

1 Corinthians 9:16 Conj
GRK: ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι
NAS: For if I preach the gospel,
KJV: For though I preach the gospel, I
INT: if indeed I preach the gospel

1 Corinthians 9:16 Conj
GRK: μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι
NAS: for woe is me if I do not preach the gospel.
INT: to me it is if not I should preach the gospel

1 Corinthians 10:28 Conj
GRK: ἐὰν δέ τις
NAS: But if anyone says
KJV: But if any man say
INT: if however anyone

1 Corinthians 11:14 Conj
GRK: ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ ἀτιμία
NAS: teach you that if a man
KJV: you, that, if a man have long hair,
INT: a man indeed if he has long hair a dishonor

1 Corinthians 11:15 Conj
GRK: γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα
NAS: but if a woman has long hair,
KJV: But if a woman have long hair,
INT: A woman however if she has long hair glory

1 Corinthians 11:25 Conj
GRK: ποιεῖτε ὁσάκις ἐὰν πίνητε εἰς
INT: do as often as if you might drink [it] in

1 Corinthians 11:26 Conj
GRK: ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν
INT: as often as indeed if you might eat the

1 Corinthians 12:15 Conj
GRK: ἐὰν εἴπῃ ὁ
NAS: If the foot says,
KJV: If the foot shall say,
INT: If should say the

1 Corinthians 12:16 Conj
GRK: καὶ ἐὰν εἴπῃ τὸ
NAS: And if the ear says,
KJV: And if the ear shall say,
INT: And if should say the

1 Corinthians 13:1 Conj
GRK: Ἐὰν ταῖς γλώσσαις
NAS: If I speak with the tongues
KJV: Though I speak with the tongues
INT: If with the tongues

1 Corinthians 13:2 Conj
GRK: καὶ ἐὰν ἔχω προφητείαν
INT: and if I have prophecy

1 Corinthians 13:2 Conj
GRK: γνῶσιν καὶ ἐὰν ἔχω πᾶσαν
INT: knowledge and if I have all

1 Corinthians 13:3 Conj
GRK: μου καὶ ἐὰν παραδῶ τὸ
INT: of me and if I deliver up the

1 Corinthians 14:6 Conj
GRK: δέ ἀδελφοί ἐὰν ἔλθω πρὸς
NAS: brethren, if I come
KJV: Now, brethren, if I come unto
INT: moreover brothers if I come to

1 Corinthians 14:6 Conj
GRK: ὑμᾶς ὠφελήσω ἐὰν μὴ ὑμῖν
NAS: will I profit you unless I speak
INT: you will I profit if not to you

1 Corinthians 14:7 Conj
GRK: εἴτε κιθάρα ἐὰν διαστολὴν τοῖς
NAS: a sound, if they do not produce
INT: or harp if distinction to the

1 Corinthians 14:8 Conj
GRK: καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ
NAS: For if the bugle produces
KJV: For if the trumpet give
INT: also indeed if an uncertain a trumpet

1 Corinthians 14:9 Conj
GRK: τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον
NAS: also you, unless you utter
INT: the tongue if not an intelligible

1 Corinthians 14:11 Conj
GRK: ἐὰν οὖν μὴ
NAS: If then I do not know
INT: If therefore not

1 Corinthians 14:14 Conj
GRK: ἐὰν γὰρ προσεύχωμαι
NAS: For if I pray in a tongue,
KJV: For if I pray in an [unknown] tongue,
INT: if indeed I pray

1 Corinthians 14:16 Conj
GRK: ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς ἐν
NAS: Otherwise if you bless in the spirit
KJV: Else when thou shalt bless
INT: Else if you bless with the

1 Corinthians 14:23 Conj
GRK: Ἐὰν οὖν συνέλθῃ
NAS: Therefore if the whole church
KJV: If therefore the whole
INT: If therefore comes together

1 Corinthians 14:24 Conj
GRK: ἐὰν δὲ πάντες
NAS: But if all prophesy,
KJV: But if all prophesy,
INT: if however all

1 Corinthians 14:28 Conj
GRK: ἐὰν δὲ μὴ
NAS: but if there is no interpreter,
INT: if however not

1 Corinthians 14:30 Conj
GRK: ἐὰν δὲ ἄλλῳ
NAS: But if a revelation is made to another
INT: if moreover to another

1 Corinthians 15:36 Conj
GRK: οὐ ζωοποιεῖται ἐὰν μὴ ἀποθάνῃ
NAS: does not come to life unless it dies;
INT: not is come to life if not it die

1 Corinthians 16:2 Conj
GRK: θησαυρίζων ὅτι ἐὰν εὐοδῶται ἵνα
INT: treasuring up what if he might be prospered in that

1 Corinthians 16:3 Conj
GRK: παραγένωμαι οὓς ἐὰν δοκιμάσητε δι'
INT: I shall have arrived whomever if you might approve by

1 Corinthians 16:4 Conj
GRK: ἐὰν δὲ ἄξιον
NAS: and if it is fitting for me to go
KJV: And if it be meet
INT: if moreover suitable

1 Corinthians 16:6 Conj
GRK: προπέμψητε οὗ ἐὰν πορεύωμαι
INT: might set forward wherever if I might go

1 Corinthians 16:7 Conj
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἐὰν ὁ κύριος
NAS: time, if the Lord
KJV: with you, if the Lord permit.
INT: with you if the Lord

1 Corinthians 16:10 Conj
GRK: Ἐὰν δὲ ἔλθῃ
NAS: Now if Timothy comes,
KJV: Now if Timotheus come,
INT: if moreover come

2 Corinthians 3:16 Conj
GRK: ἡνίκα δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς
INT: whenever moreover if [one] shall have turned to

2 Corinthians 5:1 Conj
GRK: γὰρ ὅτι ἐὰν ἡ ἐπίγειος
NAS: For we know that if the earthly tent
KJV: we know that if our earthly
INT: indeed that if earthly

2 Corinthians 8:12 Conj
GRK: πρόκειται καθὸ ἐὰν ἔχῃ εὐπρόσδεκτος
KJV: according to that a man
INT: is present as if might have [he is] acceptable

2 Corinthians 9:4 Conj
GRK: μή πως ἐὰν ἔλθωσιν σὺν
NAS: otherwise if any Macedonians come
KJV: Lest haply if they of Macedonia come
INT: not perhaps if should come with

2 Corinthians 10:8 Conj
GRK: ἐάν τε γὰρ
NAS: For even if I boast somewhat
KJV: For though I should boast somewhat
INT: if even indeed

2 Corinthians 12:6 Conj
GRK: ἐὰν γὰρ θελήσω
NAS: For if I do wish to boast
KJV: For though I would desire to glory,
INT: if indeed I should desire

2 Corinthians 13:2 Conj
GRK: πᾶσιν ὅτι ἐὰν ἔλθω εἰς
NAS: the rest [as well], that if I come
KJV: other, that, if I come again,
INT: all that if I come to

Galatians 1:8 Conj
GRK: ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ
NAS: But even if we, or an angel
INT: but even if we or

Galatians 2:16 Conj
GRK: ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ
INT: works of law if not through

Galatians 5:2 Conj
GRK: ὑμῖν ὅτι ἐὰν περιτέμνησθε Χριστὸς
NAS: say to you that if you receive circumcision,
KJV: that if ye be circumcised,
INT: to you that if you be circumcised Christ

Galatians 5:10 Conj
GRK: κρίμα ὅστις ἐὰν
INT: judgment whoever if he might be

Galatians 5:17 Conj
GRK: μὴ ἃ ἐὰν θέλητε ταῦτα
INT: not that if you might wish those things

Galatians 6:1 Conj
GRK: Ἀδελφοί ἐὰν καὶ προλημφθῇ
NAS: Brethren, even if anyone is caught
KJV: Brethren, if a man be overtaken
INT: Brothers if even be taken

Galatians 6:7 Conj
GRK: ὃ γὰρ ἐὰν σπείρῃ ἄνθρωπος
INT: whatever indeed if might sow a man

Ephesians 6:8 Conj
GRK: ὅτι ἕκαστος ἐάν τι ποιήσῃ
NAS: knowing that whatever good thing
INT: that each if whatever might have done

Colossians 3:13 Conj
GRK: χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός
NAS: each other, whoever has
KJV: forgiving one another, if any man have
INT: forgiving each other if any against

Colossians 3:17 Conj
GRK: πᾶν ὅ¦τι ἐὰν ποιῆτε ἐν
INT: everything what if you might do in

Colossians 3:23 Conj
GRK: ἐὰν ποιῆτε ἐκ
INT: whatever if you might do out of

Colossians 4:10 Conj
GRK: ἐλάβετε ἐντολάς ἐὰν ἔλθῃ πρὸς
NAS: instructions; if he comes
KJV: commandments: if he come
INT: you received orders if he comes to

1 Thessalonians 2:7 Conj
GRK: ὑμῶν ὡς ἐὰν τροφὸς θάλπῃ
INT: of you as if a nursing mother would cherish

1 Thessalonians 3:8 Conj
GRK: νῦν ζῶμεν ἐὰν ὑμεῖς στήκετε
NAS: we [really] live, if you stand firm
KJV: now we live, if ye stand fast
INT: now we live if you should stand firm

2 Thessalonians 2:3 Conj
GRK: τρόπον ὅτι ἐὰν μὴ ἔλθῃ
NAS: deceive you, for [it will not come] unless the apostasy
INT: way because [it will not be] if not shall have come

1 Timothy 1:8 Conj
GRK: ὁ νόμος ἐάν τις αὐτῷ
NAS: that the Law is good, if one uses
KJV: the law [is] good, if a man use
INT: the law if anyone it

1 Timothy 2:15 Conj
GRK: τῆς τεκνογονίας ἐὰν μείνωσιν ἐν
NAS: the bearing of children if they continue
KJV: in childbearing, if they continue in
INT: childbearing if they abide in

1 Timothy 3:15 Conj
GRK: ἐὰν δὲ βραδύνω
NAS: but in case I am delayed, [I write] so
KJV: But if I tarry long, that
INT: if moreover I should delay

2 Timothy 2:5 Conj
GRK: ἐὰν δὲ καὶ
NAS: Also if anyone competes
KJV: And if a man also
INT: if moreover also

2 Timothy 2:5 Conj
GRK: οὐ στεφανοῦται ἐὰν μὴ νομίμως
NAS: he does not win the prize unless he competes
INT: not he is crowned if not lawfully

2 Timothy 2:21 Conj
GRK: ἐὰν οὖν τις
NAS: Therefore, if anyone cleanses
KJV: If a man therefore
INT: If therefore one

Hebrews 3:7 Conj
GRK: ἅγιον Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς
NAS: says, TODAY IF YOU HEAR HIS VOICE,
KJV: saith, To day if ye will hear his
INT: Holy today if the voice

Hebrews 3:15 Conj
GRK: λέγεσθαι Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς
NAS: TODAY IF YOU HEAR
KJV: it is said, To day if ye will hear his
INT: it is said today if the voice

Hebrews 4:7 Conj
GRK: προείρηται Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς
NAS: TODAY IF YOU HEAR
KJV: it is said, To day if ye will hear his
INT: it has been said today if the voice

Hebrews 10:38 Conj
GRK: ζήσεται καὶ ἐὰν ὑποστείληται οὐκ
NAS: BY FAITH; AND IF HE SHRINKS BACK,
KJV: faith: but if [any man] draw back, my
INT: will live and if he draw back not

Hebrews 13:23 Conj
GRK: μεθ' οὗ ἐὰν τάχιον ἔρχηται
NAS: with whom, if he comes
KJV: with whom, if he come shortly,
INT: with whom if sooner he should come

James 2:2 Conj
GRK: ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ
NAS: For if a man comes
KJV: For if there come unto
INT: if indeed might have come

James 2:14 Conj
GRK: ἀδελφοί μου ἐὰν πίστιν λέγῃ
NAS: is it, my brethren, if someone
KJV: my brethren, though a man say
INT: brothers of me if faith say

James 2:15 Conj
GRK: ἐὰν ἀδελφὸς ἢ
NAS: If a brother or
KJV: If a brother or
INT: Now if a brother or

James 2:17 Conj
GRK: ἡ πίστις ἐὰν μὴ ἔχῃ
NAS: so faith, if it has no
INT: faith if not it have

James 4:4 Conj
GRK: ἐστίν ὃς ἐὰν οὖν βουληθῇ
INT: is whoever if therefore be minded

James 4:15 Conj
GRK: λέγειν ὑμᾶς Ἐὰν ὁ κύριος
NAS: [you ought] to say, If the Lord
KJV: ye [ought] to say, If the Lord will,
INT: to say you If the Lord

James 5:19 Conj
GRK: Ἀδελφοί μου ἐάν τις ἐν
NAS: My brethren, if any among
KJV: Brethren, if any of
INT: brothers of me if anyone among

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page