John 3:2
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3778 [e]οὗτος
houtos
HeDPro-NMS
2064 [e]ἦλθεν
ēlthen
cameV-AIA-3S
4314 [e]πρὸς
pros
toPrep
846 [e]αὐτὸν
auton
HimPPro-AM3S
3571 [e]νυκτὸς
nyktos
by nightN-GFS
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3004 [e]εἶπεν
eipen
saidV-AIA-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
to Him,PPro-DM3S
4461 [e]Ῥαββί,
Rhabbi
Rabbi,N-VMS
1492 [e]οἴδαμεν
oidamen
we knowV-RIA-1P
3754 [e]ὅτι
hoti
thatConj
575 [e]ἀπὸ
apo
fromPrep
2316 [e]Θεοῦ
Theou
GodN-GMS
2064 [e]ἐλήλυθας
elēlythas
You have come,V-RIA-2S
1320 [e]διδάσκαλος·
didaskalos
a teacher;N-NMS
3762 [e]οὐδεὶς
oudeis
no oneAdj-NMS
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
1410 [e]δύναται
dynatai
is ableV-PIM/P-3S
3778 [e]ταῦτα
tauta
theseDPro-ANP
3588 [e]τὰ
ta
- Art-ANP
4592 [e]σημεῖα
sēmeia
signsN-ANP
4160 [e]ποιεῖν
poiein
to doV-PNA
3739 [e]
ha
thatRelPro-ANP
4771 [e]σὺ
sy
YouPPro-N2S
4160 [e]ποιεῖς,
poieis
do,V-PIA-2S
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
3361 [e]μὴ
notAdv
1510 [e]
ē
should beV-PSA-3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
2316 [e]Θεὸς
Theos
GodN-NMS
3326 [e]μετ’
met’
withPrep
846 [e]αὐτοῦ.
autou
him.PPro-GM3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Greek NT: Nestle 1904
οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ Θεὸς μετ’ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Greek NT: Westcott and Hort 1881
οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββεί / ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτός, καὶ εἴπεν αὐτῷ, Ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ’ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Greek NT: Greek Orthodox Church
οὗτος ἦλθε πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ραββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ Θεὸς μετ’ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
οὗτος ἦλθεν πρὸς αὐτὸν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ· ῥαββεί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα τὰ σημεῖα ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ’ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
οὗτος ἦλθε πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυκτός, καὶ εἶπεν αὐτῷ, Ῥαββί, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, ἐὰν μὴ ᾖ ὁ Θεὸς μετ’ αὐτοῦ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 3:2 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
οὗτος ἦλθεν πρὸς τὸν Ἰησοῦν νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῷ Ῥαββί οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐλήλυθας διδάσκαλος· οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς ἐὰν μὴ ᾖ ὁ θεὸς μετ' αὐτοῦ

John 3:2 Hebrew Bible
ויבא אל ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלהים באת כי לא יוכל איש לעשות האתות אשר אתה עשה בלתי אם האלהים עמו׃

John 3:2 Aramaic NT: Peshitta
ܗܢܐ ܐܬܐ ܠܘܬ ܝܫܘܥ ܒܠܠܝܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܪܒܝ ܝܕܥܝܢܢ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪܬ ܡܠܦܢܐ ܠܐ ܓܝܪ ܐܢܫ ܡܫܟܚ ܗܠܝܢ ܐܬܘܬܐ ܠܡܥܒܕ ܕܐܢܬ ܥܒܕ ܐܢܬ ܐܠܐ ܡܢ ܕܐܠܗܐ ܥܡܗ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
this man came to Jesus by night and said to Him, "Rabbi, we know that You have come from God as a teacher; for no one can do these signs that You do unless God is with him."

King James Bible
The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him.

Holman Christian Standard Bible
This man came to Him at night and said, "Rabbi, we know that You have come from God as a teacher, for no one could perform these signs You do unless God were with him."
Treasury of Scripture Knowledge

came.

John 7:50,51 Nicodemus said to them, (he that came to Jesus by night, being one of them,)…

John 12:42,43 Nevertheless among the chief rulers also many believed on him; but …

John 19:38,39 And after this Joseph of Arimathaea, being a disciple of Jesus, but …

Judges 6:27 Then Gideon took ten men of his servants, and did as the LORD had …

Isaiah 51:7 Listen to me, you that know righteousness, the people in whose heart …

Philippians 1:14 And many of the brothers in the Lord, waxing confident by my bonds, …

Rabbi.

John 3:26 And they came to John, and said to him, Rabbi, he that was with you …

John 1:38 Then Jesus turned, and saw them following, and said to them, What …

John 20:16 Jesus said to her, Mary. She turned herself, and said to him, Rabboni; …

we know.

Matthew 22:16 And they sent out to him their disciples with the Herodians, saying, …

Mark 12:14 And when they were come, they say to him, Master, we know that you …

for.

John 5:36 But I have greater witness than that of John: for the works which …

John 7:31 And many of the people believed on him, and said, When Christ comes, …

John 9:16,30-33 Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because …

John 11:47,48 Then gathered the chief priests and the Pharisees a council, and …

John 12:37 But though he had done so many miracles before them, yet they believed …

John 15:24 If I had not done among them the works which none other man did, …

Acts 2:22 You men of Israel, hear these words; Jesus of Nazareth, a man approved …

Acts 4:16,17 Saying, What shall we do to these men…

Acts 10:38 How God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power: …

Links
John 3:2John 3:2 NIVJohn 3:2 NLTJohn 3:2 ESVJohn 3:2 NASBJohn 3:2 KJVJohn 3:2 Bible AppsJohn 3:2 Biblia ParalelaJohn 3:2 Chinese BibleJohn 3:2 French BibleJohn 3:2 German BibleBible Hub
John 3:1
Top of Page
Top of Page