ῥαββί
Englishman's Concordance
ῥαββί (rhabbi) — 15 Occurrences

Matthew 23:7 Heb
GRK: τῶν ἀνθρώπων ῥαββί
NAS: and being called Rabbi by men.
KJV: of men, Rabbi, Rabbi.
INT: men Rabbi

Matthew 23:8 Heb
GRK: μὴ κληθῆτε ῥαββί εἷς γάρ
NAS: But do not be called Rabbi; for One
KJV: ye called Rabbi: for one
INT: not shall be called Rabbi one indeed

Matthew 26:25 Heb
GRK: ἐγώ εἰμι ῥαββί λέγει αὐτῷ
NAS: Surely it is not I, Rabbi? Jesus said to him, You have said
KJV: answered and said, Master, is it
INT: I is it Rabbi He says to him

Matthew 26:49 Heb
GRK: εἶπεν Χαῖρε ῥαββί καὶ κατεφίλησεν
NAS: Hail, Rabbi! and kissed
KJV: and said, Hail, master; and kissed
INT: he said Greetings Rabbi and kissed

Mark 9:5 Heb
GRK: τῷ Ἰησοῦ ῥαββί καλόν ἐστιν
NAS: to Jesus, Rabbi, it is good
KJV: and said to Jesus, Master, it is good
INT: to Jesus Rabbi good it is

Mark 11:21 Heb
GRK: λέγει αὐτῷ ῥαββί ἴδε ἡ
NAS: said to Him, Rabbi, look,
KJV: unto him, Master, behold,
INT: says to him Rabbi look the

Mark 14:45 Heb
GRK: αὐτῷ λέγει ῥαββί καὶ κατεφίλησεν
NAS: to Him, saying, Rabbi! and kissed
KJV: to him, and saith, Master, master; and
INT: to him he says Rabbi and kissed

John 1:38 Heb
GRK: εἶπαν αὐτῷ ῥαββί ὃ λέγεται
NAS: They said to Him, Rabbi (which
KJV: unto him, Rabbi, (which
INT: they said to him Rabbi which is to say

John 1:49 Heb
GRK: αὐτῷ Ναθαναήλ ῥαββί σὺ εἶ
NAS: answered Him, Rabbi, You are the Son
KJV: saith unto him, Rabbi, thou art
INT: him Nathanael Rabbi you are

John 3:2 Heb
GRK: εἶπεν αὐτῷ ῥαββί οἴδαμεν ὅτι
NAS: and said to Him, Rabbi, we know
KJV: said unto him, Rabbi, we know that
INT: said to him Rabbi we know that

John 3:26 Heb
GRK: εἶπαν αὐτῷ ῥαββί ὃς ἦν
NAS: and said to him, Rabbi, He who
KJV: said unto him, Rabbi, he that was
INT: said to him Rabbi he who was

John 4:31 Heb
GRK: μαθηταὶ λέγοντες ῥαββί φάγε
NAS: were urging Him, saying, Rabbi, eat.
KJV: him, saying, Master, eat.
INT: disciples saying Rabbi eat

John 6:25 Heb
GRK: εἶπον αὐτῷ ῥαββί πότε ὧδε
NAS: they said to Him, Rabbi, when
KJV: unto him, Rabbi, when
INT: they said to him Rabbi when here

John 9:2 Heb
GRK: αὐτοῦ λέγοντες ῥαββί τίς ἥμαρτεν
NAS: asked Him, Rabbi, who
KJV: him, saying, Master, who did sin,
INT: of him saying Rabbi who sinned

John 11:8 Heb
GRK: οἱ μαθηταί ῥαββί νῦν ἐζήτουν
NAS: said to Him, Rabbi, the Jews
KJV: say unto him, Master, the Jews of late
INT: the disciples Rabbi now were seeking

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page