1 Corinthians 14:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3676 [e]ὅμως
homōs
EvenConj
3588 [e]τὰ
ta
- Art-NNP
895 [e]ἄψυχα
apsycha
lifeless thingsAdj-NNP
5456 [e]φωνὴν
phōnēn
a soundN-AFS
1325 [e]διδόντα,
didonta
giving,V-PPA-NNP
1535 [e]εἴτε
eite
whetherConj
836 [e]αὐλὸς
aulos
fluteN-NMS
1535 [e]εἴτε
eite
orConj
2788 [e]κιθάρα,
kithara
harp,N-NFS
1437 [e]ἐὰν
ean
ifConj
1293 [e]διαστολὴν
diastolēn
distinctionN-AFS
3588 [e]τοῖς
tois
to theArt-DMP
5353 [e]φθόγγοις
phthongois
soundsN-DMP
3361 [e]μὴ
notAdv
1325 [e]δῷ,
they give,V-ASA-3S
4459 [e]πῶς
pōs
howAdv
1097 [e]γνωσθήσεται
gnōsthēsetai
will it be knownV-FIP-3S
3588 [e]τὸ
to
what [is]Art-NNS
832 [e]αὐλούμενον
auloumenon
being pipedV-PPM/P-NNS
2228 [e]
ē
orConj
3588 [e]τὸ
to
- Art-NNS
2789 [e]κιθαριζόμενον;
kitharizomenon
being harped?V-PPM/P-NNS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:7 Greek NT: Nestle 1904
ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλός, εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ διδῶ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ διδῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς, εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 14:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῷ πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον

1 Corinthians 14:7 Hebrew Bible
הלא גם הכלים הדוממים הנתנים קול הן חליל הן כנור אם לא ישמיעו קלות אשר תוכל האזן להבחין איכה יודע מה יזמר ומה ינגן׃

1 Corinthians 14:7 Aramaic NT: Peshitta
ܐܦ ܨܒܘܬܐ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܒܗܝܢ ܢܦܫܐ ܘܝܗܒܢ ܩܠܐ ܐܢ ܐܒܘܒܐ ܘܐܢ ܩܝܬܪܐ ܐܢ ܦܘܪܫܢܐ ܠܐ ܥܒܕܢ ܒܝܬ ܩܝܢܬܐ ܠܚܒܪܬܗ ܐܝܟܢܐ ܡܬܝܕܥ ܡܕܡ ܕܡܙܕܡܪ ܐܘ ܡܕܡ ܕܡܬܢܩܫ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Yet even lifeless things, either flute or harp, in producing a sound, if they do not produce a distinction in the tones, how will it be known what is played on the flute or on the harp?

King James Bible
And even things without life giving sound, whether pipe or harp, except they give a distinction in the sounds, how shall it be known what is piped or harped?

Holman Christian Standard Bible
Even inanimate things that produce sounds--whether flute or harp--if they don't make a distinction in the notes, how will what is played on the flute or harp be recognized?
Treasury of Scripture Knowledge

things.

1 Corinthians 13:1 Though I speak with the tongues of men and of angels, and have not …

except.

1 Corinthians 14:8 For if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself …

Numbers 10:2-10 Make you two trumpets of silver; of a whole piece shall you make …

Matthew 11:17 And saying, We have piped to you, and you have not danced; we have …

Luke 7:32 They are like to children sitting in the marketplace, and calling …

sounds. or, tunes.

Links
1 Corinthians 14:71 Corinthians 14:7 NIV1 Corinthians 14:7 NLT1 Corinthians 14:7 ESV1 Corinthians 14:7 NASB1 Corinthians 14:7 KJV1 Corinthians 14:7 Bible Apps1 Corinthians 14:7 Biblia Paralela1 Corinthians 14:7 Chinese Bible1 Corinthians 14:7 French Bible1 Corinthians 14:7 German BibleBible Hub
1 Corinthians 14:6
Top of Page
Top of Page