Matthew 17:20
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3588 [e]
ho
- Art-NMS
1161 [e]δὲ
de
AndConj
3004 [e]λέγει
legei
He saidV-PIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to them,PPro-DM3P
1223 [e]Διὰ
Dia
Because ofPrep
3588 [e]τὴν
tēn
theArt-AFS
3640 [e]ὀλιγοπιστίαν
oligopistian
little faithN-AFS
4771 [e]ὑμῶν·
hymōn
of you.PPro-G2P
281 [e]ἀμὴν
amēn
TrulyHeb
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
3004 [e]λέγω
legō
I sayV-PIA-1S
4771 [e]ὑμῖν,
hymin
to you,PPro-D2P
1437 [e]ἐὰν
ean
IfConj
2192 [e]ἔχητε
echēte
you haveV-PSA-2P
4102 [e]πίστιν
pistin
faithN-AFS
5613 [e]ὡς
hōs
asAdv
2848 [e]κόκκον
kokkon
a seedN-AMS
4615 [e]σινάπεως,
sinapeōs
of mustard,N-GNS
2046 [e]ἐρεῖτε
ereite
you will sayV-FIA-2P
3588 [e]τῷ
to theArt-DNS
3735 [e]ὄρει
orei
mountainN-DNS
3778 [e]τούτῳ
toutō
to this,DPro-DNS
3327 [e]Μετάβα
Metaba
MoveV-AMA-2S
1759 [e]ἔνθεν
enthen
from hereAdv
1563 [e]ἐκεῖ,
ekei
to there,Adv
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3327 [e]μεταβήσεται,
metabēsetai
it will move.V-FIM-3S
2532 [e]καὶ
kai
AndConj
3762 [e]οὐδὲν
ouden
nothingAdj-NNS
101 [e]ἀδυνατήσει
adynatēsei
will be impossibleV-FIA-3S
4771 [e]ὑμῖν.
hymin
for you.”PPro-D2P

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Greek NT: Nestle 1904
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς Διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἴπεν αὐτοῖς, Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. Ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς· διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ· μετάβα ἔνθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, Μετάβηθι ἔντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 17:20 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὑμῶν· ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβηθι ἔντεῦθεν ἐκεῖ καὶ μεταβήσεται· καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν

Matthew 17:20 Hebrew Bible
ויאמר ישוע אליהם מפני אשר אינכם מאמינים כי אמן אמר אני לכם אם יש לכם אמונה כגרגר החרדל ואמרתם אל ההר הזה העתק מזה שמה ונעתק ממקומו ואין דבר אשר יבצר מכם׃

Matthew 17:20 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܝܫܘܥ ܡܛܠ ܠܐ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܐܡܝܢ ܓܝܪ ܐܡܪ ܐܢܐ ܠܟܘܢ ܕܐܢ ܬܗܘܐ ܒܟܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܦܪܕܬܐ ܕܚܪܕܠܐ ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ ܕܫܢܐ ܡܟܐ ܘܢܫܢܐ ܘܡܕܡ ܠܐ ܢܚܤܢܟܘܢ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
And He said to them, "Because of the littleness of your faith; for truly I say to you, if you have faith the size of a mustard seed, you will say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move; and nothing will be impossible to you.

King James Bible
And Jesus said unto them, Because of your unbelief: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you.

Holman Christian Standard Bible
"Because of your little faith," He told them. "For I assure you: If you have faith the size of a mustard seed, you will tell this mountain, Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you.
Treasury of Scripture Knowledge

Because.

Matthew 17:17 Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation, …

Matthew 14:30,31 But when he saw the wind boisterous, he was afraid; and beginning …

Hebrews 3:19 So we see that they could not enter in because of unbelief.

If.

Matthew 21:21 Jesus answered and said to them, Truly I say to you, If you have …

Mark 11:23 For truly I say to you, That whoever shall say to this mountain, …

Luke 17:6 And the Lord said, If you had faith as a grain of mustard seed, you …

1 Corinthians 12:9 To another faith by the same Spirit; to another the gifts of healing …

1 Corinthians 13:2 And though I have the gift of prophecy, and understand all mysteries, …

faith. That is, as Bp. Pearce well remarks, a thriving and increasing faith, like a grain of mustard seed, which, from being the least of seeds, becomes the greatest of all herbs.

a grain.

Matthew 13:31 Another parable put he forth to them, saying, The kingdom of heaven …

Mark 4:31 It is like a grain of mustard seed, which, when it is sown in the …

nothing.

Mark 9:23 Jesus said to him, If you can believe, all things are possible to …

Luke 1:37 For with God nothing shall be impossible.

Luke 18:27 And he said, The things which are impossible with men are possible with God.

Links
Matthew 17:20Matthew 17:20 NIVMatthew 17:20 NLTMatthew 17:20 ESVMatthew 17:20 NASBMatthew 17:20 KJVMatthew 17:20 Bible AppsMatthew 17:20 Biblia ParalelaMatthew 17:20 Chinese BibleMatthew 17:20 French BibleMatthew 17:20 German BibleBible Hub
Matthew 17:19
Top of Page
Top of Page