ἐρεῖτε
Englishman's Concordance
ἐρεῖτε (ereite) — 5 Occurrences

Matthew 17:20 V-FIA-2P
GRK: κόκκον σινάπεως ἐρεῖτε τῷ ὄρει
KJV: of mustard seed, ye shall say unto this
INT: a seed of mustard you will say to the mountain

Matthew 21:3 V-FIA-2P
GRK: εἴπῃ τι ἐρεῖτε ὅτι Ὁ
KJV: ought unto you, ye shall say, The Lord
INT: say anything you will say The

Luke 4:23 V-FIA-2P
GRK: αὐτούς Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν
KJV: Ye will surely say unto me this
INT: them Surely you will say to me the

Luke 19:31 V-FIA-2P
GRK: λύετε οὕτως ἐρεῖτε ὅτι Ὁ
KJV: [him]? thus shall ye say unto him,
INT: do you untie [it] thus will you say Because the

Luke 22:11 V-FIA-2P
GRK: καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ
KJV: And ye shall say unto the goodman
INT: and you will say to the master

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page