ἐρεῖ
Englishman's Concordance
ἐρεῖ (erei) — 17 Occurrences

Matthew 21:25 V-FIA-3S
GRK: Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ ἡμῖν Διὰ
KJV: From heaven; he will say unto us, Why
INT: From heaven he will say to us because of

Matthew 25:34 V-FIA-3S
GRK: τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς
KJV: shall the King say unto them on
INT: Then will say the king

Matthew 25:40 V-FIA-3S
GRK: ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς Ἀμὴν
KJV: shall answer and say unto them,
INT: the king will say to them Truly

Matthew 25:41 V-FIA-3S
GRK: τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς
KJV: Then shall he say also unto them on
INT: Then will he say also to those

Mark 11:31 V-FIA-3S
GRK: Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ Διὰ τί
KJV: From heaven; he will say, Why then
INT: From heaven he will say because of why

Luke 12:10 V-FIA-3S
GRK: πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς
KJV: whosoever shall speak a word
INT: every one who will say a word against

Luke 13:25 V-FIA-3S
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν Οὐκ
KJV: he shall answer and say unto you,
INT: and he having answered will say to you not

Luke 13:27 V-FIA-3S
GRK: καὶ ἐρεῖ λέγων ὑμῖν
KJV: But he shall say, I tell you,
INT: And he will say I tell you

Luke 14:9 V-FIA-3S
GRK: αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι Δὸς
KJV: him come and say to thee, Give
INT: him having invited will say to you Give

Luke 14:10 V-FIA-3S
GRK: κεκληκώς σε ἐρεῖ σοι Φίλε
INT: has invited you he may say to you Friend

Luke 17:7 V-FIA-3S
GRK: τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ αὐτῷ Εὐθέως
KJV: feeding cattle, will say unto him
INT: the field will say to him immediately

Luke 17:8 V-FIA-3S
GRK: ἀλλ' οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ Ἑτοίμασον
KJV: will not rather say unto him,
INT: but not will he say to him Prepare

Luke 20:5 V-FIA-3S
GRK: Ἐξ οὐρανοῦ ἐρεῖ Διὰ τί
KJV: From heaven; he will say, Why then
INT: From heaven he will say because of why

Romans 9:20 V-FIA-3S
GRK: θεῷ μὴ ἐρεῖ τὸ πλάσμα
KJV: the thing formed say to him that formed
INT: God not will say the thing formed

1 Corinthians 14:16 V-FIA-3S
GRK: ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τό Ἀμήν
KJV: the room of the unlearned say Amen at
INT: uninstructed how will he say the Amen

1 Corinthians 15:35 V-FIA-3S
GRK: Ἀλλὰ ἐρεῖ τις Πῶς
KJV: But some [man] will say, How are
INT: But will say someone How

James 2:18 V-FIA-3S
GRK: ἀλλ' ἐρεῖ τις Σὺ
KJV: Yea, a man may say, Thou hast
INT: But will say someone You

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page