ἐρρέθησαν
Englishman's Concordance
ἐρρέθησαν (errethēsan) — 1 Occurrence

Galatians 3:16 V-AIP-3P
GRK: δὲ Ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι
INT: moreover to Abraham were spoken the promises

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page