ῥηθὲν
Englishman's Concordance
ῥηθὲν (rhēthen) — 14 Occurrences

Matthew 1:22 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου
INT: might be fulfilled that having been spoken by the Lord

Matthew 2:15 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου
INT: might be fulfilled that having been spoken by Lord

Matthew 2:17 V-APP-NNS
GRK: ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου
INT: was fulfilled that having been spoken by Jeremiah

Matthew 2:23 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν
INT: should be fulfilled that having been spoken through the

Matthew 4:14 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου
INT: might be fulfilled that having been spoken by Isaiah

Matthew 8:17 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου
INT: might be fulfilled that having been spoken by Isaiah

Matthew 12:17 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἠσαίου
INT: might be fulfilled that having been spoken by Isaiah

Matthew 13:35 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ
INT: might be fulfilled that having been spoken by the

Matthew 21:4 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ
INT: might be fulfilled that having been spoken by the

Matthew 22:31 V-APP-ANS
GRK: ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ
INT: have you read that having been spoken to you by

Matthew 24:15 V-APP-ANS
GRK: ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν διὰ Δανιὴλ
INT: of desolation which having been spoken of by Daniel

Matthew 27:9 V-APP-NNS
GRK: ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου
INT: was fulfilled that having been spoken by Jeremiah

Matthew 27:35 V-APP-NNS
GRK: πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ
INT: might be fulfilled that which was spoken by the

Mark 13:14 V-APP-ANS
GRK: ἐρημώσεως τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Δανιὴλ
INT: desolation which was spoken of by Daniel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page