Ἔρημός
Englishman's Concordance
Ἔρημός (Erēmos) — 5 Occurrences

Matthew 14:15 Adj-NMS
GRK: μαθηταὶ λέγοντες Ἔρημός ἐστιν ὁ
NAS: place is desolate and the hour
KJV: saying, This is a desert place, and
INT: disciples saying Desolate is the

Matthew 23:38 Adj-NMS
GRK: οἶκος ὑμῶν ἔρημος
INT: house of you desolate

Mark 6:35 Adj-NMS
GRK: ἔλεγον ὅτι Ἔρημός ἐστιν ὁ
NAS: place is desolate and it is already
KJV: This is a desert place, and
INT: say Desolate is the

Acts 1:20 Adj-NFS
GRK: ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ
NAS: BE MADE DESOLATE, AND LET NO ONE
KJV: habitation be desolate, and let
INT: homestead of him desolate and not

Acts 8:26 Adj-NFS
GRK: αὕτη ἐστὶν ἔρημος
NAS: to Gaza. (This is a desert [road].)
KJV: which is desert.
INT: the same is desert

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page