δῶρα
Englishman's Concordance
δῶρα (dōra) — 8 Occurrences

Matthew 2:11 N-ANP
GRK: προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσὸν καὶ
NAS: they presented to Him gifts of gold,
KJV: unto him gifts; gold,
INT: they offered to him gifts gold and

Luke 21:1 N-ANP
GRK: γαζοφυλάκιον τὰ δῶρα αὐτῶν πλουσίους
NAS: putting their gifts into the treasury.
KJV: casting their gifts into the treasury.
INT: treasury the gifts of them rich

Luke 21:4 N-ANP
GRK: εἰς τὰ δῶρα αὕτη δὲ
NAS: put into the offering; but she out of her poverty
KJV: cast in unto the offerings of God: but
INT: in the gifts of her however

Hebrews 5:1 N-ANP
GRK: ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ
NAS: both gifts and sacrifices
KJV: he may offer both gifts and sacrifices
INT: that he might offer gifts both and

Hebrews 8:3 N-ANP
GRK: τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ
NAS: to offer both gifts and sacrifices; so
KJV: to offer gifts and sacrifices:
INT: to offer gifts both and

Hebrews 8:4 N-ANP
GRK: νόμον τὰ δῶρα
NAS: who offer the gifts according
KJV: that offer gifts according
INT: law the gifts

Hebrews 9:9 N-NNP
GRK: καθ' ἣν δῶρά τε καὶ
NAS: both gifts and sacrifices
KJV: both gifts and
INT: in which gifts both and

Revelation 11:10 N-ANP
GRK: εὐφραίνονται καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις
NAS: and they will send gifts to one another,
KJV: shall send gifts one to another;
INT: will make merry and gifts will send to one another

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page