δῶρόν
Englishman's Concordance
δῶρόν (dōron) — 9 Occurrences

Matthew 5:23 N-ANS
GRK: προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ
NAS: you are presenting your offering at the altar,
KJV: thou bring thy gift to the altar,
INT: you shall offer the offering of you at

Matthew 5:24 N-ANS
GRK: ἐκεῖ τὸ δῶρόν σου ἔμπροσθεν
NAS: leave your offering there before
KJV: there thy gift before the altar,
INT: there the gift of you before

Matthew 5:24 N-ANS
GRK: πρόσφερε τὸ δῶρόν σου
NAS: come and present your offering.
KJV: and offer thy gift.
INT: offer the gift of you

Matthew 8:4 N-ANS
GRK: προσένεγκον τὸ δῶρον ὃ προσέταξεν
NAS: and present the offering that Moses
KJV: and offer the gift that Moses
INT: offer the gift which commanded

Matthew 15:5 N-NNS
GRK: τῇ μητρί Δῶρον ὃ ἐὰν
NAS: that would help you has been given [to God],
KJV: [his] mother, [It is] a gift, by
INT: the mother [It is] a gift whoever if

Matthew 23:19 N-NNS
GRK: μεῖζον τὸ δῶρον ἢ τὸ
NAS: is more important, the offering, or
KJV: [is] greater, the gift, or
INT: [is] greater the gift or the

Matthew 23:19 N-ANS
GRK: ἁγιάζον τὸ δῶρον
NAS: that sanctifies the offering?
KJV: the altar that sanctifieth the gift?
INT: sanctifies the gift

Mark 7:11 N-NNS
GRK: ὅ ἐστιν Δῶρον ὃ ἐὰν
NAS: you is Corban (that is to say, given [to God]),'
KJV: that is to say, a gift, by
INT: that is a gift whatever if

Ephesians 2:8 N-NNS
GRK: θεοῦ τὸ δῶρον
NAS: and that not of yourselves, [it is] the gift of God;
KJV: yourselves: [it is] the gift of God:
INT: [it is] God's gift

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page