Hebrews 8
Interlinear Bible
Christ's Eternal Priesthood
1   2774 [e]
1   Kephalaion
1   Κεφάλαιον
1   [The] sum
1   N-NNS
1161 [e]
de
δὲ
now
Conj
1909 [e]
epi
ἐπὶ
of
Prep
3588 [e]
tois
τοῖς
the things
Art-DNP
3004 [e]
legomenois
λεγομένοις
being spoken of [is that]
V-PPM/P-DNP
5108 [e]
toiouton
τοιοῦτον
such
DPro-AMS
2192 [e]
echomen
ἔχομεν  ,
we have
V-PIA-1P
749 [e]
archierea
ἀρχιερέα
a high priest
N-AMS
3739 [e]
hos
ὃς
who
RelPro-NMS
2523 [e]
ekathisen
ἐκάθισεν
sat down
V-AIA-3S
1722 [e]
en
ἐν
at
Prep
1188 [e]
dexia
δεξιᾷ
[the] right hand
Adj-DFS
3588 [e]
tou
τοῦ
of the
Art-GMS
2362 [e]
thronou
θρόνου
throne
N-GMS
3588 [e]
tēs
τῆς
of the
Art-GFS
3172 [e]
Megalōsynēs
Μεγαλωσύνης
Majesty
N-GFS
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]
tois
τοῖς
the
Art-DMP
3772 [e]
ouranois
οὐρανοῖς  ,
heavens
N-DMP
2   3588 [e]
2   tōn
2   τῶν
2   in the
2   Art-GNP
40 [e]
hagiōn
ἁγίων
holy places
Adj-GNP
3011 [e]
leitourgos
λειτουργὸς  ,
a minister
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tēs
τῆς
in the
Art-GFS
4633 [e]
skēnēs
σκηνῆς
tabernacle
N-GFS
3588 [e]
tēs
τῆς
 - 
Art-GFS
228 [e]
alēthinēs
ἀληθινῆς  ,
TRUE
Adj-GFS
3739 [e]
hēn
ἣν
which
RelPro-AFS
4078 [e]
epēxen
ἔπηξεν
has pitched
V-AIA-3S
3588 [e]
ho

the
Art-NMS
2962 [e]
Kyrios
Κύριος  ,
Lord
N-NMS
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
444 [e]
anthrōpos
ἄνθρωπος  .
man
N-NMS
3   3956 [e]
3   Pas
3   Πᾶς
3   Every
3   Adj-NMS
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
749 [e]
archiereus
ἀρχιερεὺς  ,
high priest
N-NMS
1519 [e]
eis
εἰς
in order
Prep
3588 [e]
to
τὸ
 - 
Art-ANS
4374 [e]
prospherein
προσφέρειν
to offer
V-PNA
1435 [e]
dōra
δῶρά
gifts
N-ANP
5037 [e]
te
τε  ,
both
Conj
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
2378 [e]
thysias
θυσίας  ,
sacrifices
N-AFP
2525 [e]
kathistatai
καθίσταται  ;
is appointed
V-PIM/P-3S
3606 [e]
hothen
ὅθεν
wherefore [it was]
Conj
316 [e]
anankaion
ἀναγκαῖον
necessary
Adj-NNS
2192 [e]
echein
ἔχειν
to have
V-PNA
5100 [e]
ti
τι
something
IPro-ANS
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
3778 [e]
touton
τοῦτον
[for] this One
DPro-AMS
3739 [e]
ho

that
RelPro-ANS
4374 [e]
prosenenkē
προσενέγκῃ  .
He might offer
V-ASA-3S
4   1487 [e]
4   ei
4   εἰ
4   If
4   Conj
3303 [e]
men
μὲν
certainly
Conj
3767 [e]
oun
οὖν
then
Conj
1510 [e]
ēn
ἦν
He were
V-IIA-3S
1909 [e]
epi
ἐπὶ
on
Prep
1093 [e]
gēs
γῆς  ,
earth
N-GFS
3761 [e]
oud’
οὐδ’
not even
Adv
302 [e]
an
ἂν
 - 
Prtcl
1510 [e]
ēn
ἦν
would He be
V-IIA-3S
2409 [e]
hiereus
ἱερεύς  ,
a priest
N-NMS
1510 [e]
ontōn
ὄντων
there being
V-PPA-GMP
3588 [e]
tōn
τῶν
those
Art-GMP
4374 [e]
prospherontōn
προσφερόντων
offering
V-PPA-GMP
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
3551 [e]
nomon
νόμον
law
N-AMS
3588 [e]
ta
τὰ
the
Art-ANP
1435 [e]
dōra
δῶρα  ,
gifts
N-ANP
5   3748 [e]
5   hoitines
5   οἵτινες
5   who
5   RelPro-NMP
5262 [e]
hypodeigmati
ὑποδείγματι
a copy
N-DNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4639 [e]
skia
σκιᾷ
shadow
N-DFS
3000 [e]
latreuousin
λατρεύουσιν
serve
V-PIA-3P
3588 [e]
tōn
τῶν
of the
Art-GNP
2032 [e]
epouraniōn
ἐπουρανίων  ,
heavenly
Adj-GNP
2531 [e]
kathōs
καθὼς
as
Adv
5537 [e]
kechrēmatistai
κεχρημάτισται
was divinely instructed
V-RIM/P-3S
3475 [e]
Mōusēs
Μωϋσῆς  ,
Moses
N-NMS
3195 [e]
mellōn
μέλλων
being about
V-PPA-NMS
2005 [e]
epitelein
ἐπιτελεῖν
to complete
V-PNA
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4633 [e]
skēnēn
σκηνήν  .
tabernacle
N-AFS
3708 [e]
Hora
Ὅρα  ,
See that
V-PMA-2S
1063 [e]
gar
γάρ
for
Conj
5346 [e]
phēsin
φησίν  ,
He says
V-PIA-3S
4160 [e]
Poiēseis
Ποιήσεις
you shall make
V-FIA-2S
3956 [e]
panta
πάντα
all things
Adj-ANP
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
5179 [e]
typon
τύπον
pattern
N-AMS
3588 [e]
ton
τὸν
 - 
Art-AMS
1166 [e]
deichthenta
δειχθέντα
having been shown
V-APP-AMS
4771 [e]
soi
σοι
you
PPro-D2S
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῷ
the
Art-DNS
3735 [e]
orei
ὄρει  .
mountain
N-DNS
6   3570 [e]
6   Nyni
6   Νυνὶ*  ,
6   Now
6   Adv
1161 [e]
de
δὲ  ,
however
Conj
1313 [e]
diaphorōteras
διαφορωτέρας
more excellent
Adj-GFS-C
5177 [e]
tetychen
τέτυχεν
He has obtained
V-RIA-3S
3009 [e]
leitourgias
λειτουργίας  ,
a ministry
N-GFS
3745 [e]
hosō
ὅσῳ
as much as
RelPro-DNS
2532 [e]
kai
καὶ
also
Conj
2909 [e]
kreittonos
κρείττονός
of a better
Adj-GFS-C
1510 [e]
estin
ἐστιν
He is
V-PIA-3S
1242 [e]
diathēkēs
διαθήκης
covenant
N-GFS
3316 [e]
mesitēs
μεσίτης  ,
[the] mediator
N-NMS
3748 [e]
hētis
ἥτις
which
RelPro-NFS
1909 [e]
epi
ἐπὶ
upon
Prep
2909 [e]
kreittosin
κρείττοσιν
better
Adj-DFP-C
1860 [e]
epangeliais
ἐπαγγελίαις
promises
N-DFP
3549 [e]
nenomothetētai
νενομοθέτηται  .
has been enacted
V-RIM/P-3S
The New Covenant
7   1487 [e]
7   ei
7   εἰ
7   If
7   Conj
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
3588 [e]


the
Art-NFS
4413 [e]
prōtē
πρώτη
first
Adj-NFS
1565 [e]
ekeinē
ἐκείνη
that
DPro-NFS
1510 [e]
ēn
ἦν
had been
V-IIA-3S
273 [e]
amemptos
ἄμεμπτος  ,
faultless
Adj-NFS
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
302 [e]
an
ἂν
 - 
Prtcl
1208 [e]
deuteras
δευτέρας
for a second
Adj-GFS
2212 [e]
ezēteito
ἐζητεῖτο
would have been sought
V-IIM/P-3S
5117 [e]
topos
τόπος  .
a place
N-NMS
8   3201 [e]
8   memphomenos
8   μεμφόμενος
8   Finding fault
8   V-PPM/P-NMS
1063 [e]
gar
γὰρ
for
Conj
846 [e]
autous
αὐτοὺς  ,
with them
PPro-AM3P
3004 [e]
legei
λέγει  :
He says
V-PIA-3S
2400 [e]
Idou
Ἰδοὺ  ,
Behold
V-AMA-2S
2250 [e]
hēmerai
ἡμέραι
[the] days
N-NFP
2064 [e]
erchontai
ἔρχονται  ,
are coming
V-PIM/P-3P
3004 [e]
legei
λέγει
says
V-PIA-3S
2962 [e]
Kyrios
Κύριος  ,
[the] Lord
N-NMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
4931 [e]
syntelesō
συντελέσω
I will ratify
V-FIA-1S
1909 [e]
epi
ἐπὶ
with
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3624 [e]
oikon
οἶκον
house
N-AMS
2474 [e]
Israēl
Ἰσραὴλ
of Israel
N-GMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1909 [e]
epi
ἐπὶ
with
Prep
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
3624 [e]
oikon
οἶκον
house
N-AMS
2448 [e]
Iouda
Ἰούδα  ,
of Judah
N-GMS
1242 [e]
diathēkēn
διαθήκην
a covenant
N-AFS
2537 [e]
kainēn
καινήν  ,
new
Adj-AFS
9   3756 [e]
9   ou
9   οὐ
9   not
9   Adv
2596 [e]
kata
κατὰ
according to
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
1242 [e]
diathēkēn
διαθήκην
covenant
N-AFS
3739 [e]
hēn
ἣν
that
RelPro-AFS
4160 [e]
epoiēsa
ἐποίησα
I made
V-AIA-1S
3588 [e]
tois
τοῖς
with
Art-DMP
3962 [e]
patrasin
πατράσιν
fathers
N-DMP
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
of them
PPro-GM3P
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
2250 [e]
hēmera
ἡμέρᾳ
[the] day
N-DFS
1949 [e]
epilabomenou
ἐπιλαβομένου
of having taken hold of
V-APM-GMS
1473 [e]
mou
μου
by Me
PPro-G1S
3588 [e]
tēs
τῆς
the
Art-GFS
5495 [e]
cheiros
χειρὸς
hand
N-GFS
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
of them
PPro-GM3P
1806 [e]
exagagein
ἐξαγαγεῖν
to lead
V-ANA
846 [e]
autous
αὐτοὺς
them
PPro-AM3P
1537 [e]
ek
ἐκ
out of
Prep
1093 [e]
gēs
γῆς
[the] land
N-GFS
125 [e]
Aigyptou
Αἰγύπτου  ,
of Egypt
N-GFS
3754 [e]
hoti
ὅτι
because
Conj
846 [e]
autoi
αὐτοὶ
they
PPro-NM3P
3756 [e]
ouk
οὐκ
not
Adv
1696 [e]
enemeinan
ἐνέμειναν
did continue
V-AIA-3P
1722 [e]
en
ἐν
in
Prep
3588 [e]

τῇ
the
Art-DFS
1242 [e]
diathēkē
διαθήκῃ
covenant
N-DFS
1473 [e]
mou
μου  ,
of Me
PPro-G1S
2504 [e]
kagō
κἀγὼ
and I
PPro-N1S
272 [e]
ēmelēsa
ἠμέλησα
disregarded
V-AIA-1S
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
them
PPro-GM3P
3004 [e]
legei
λέγει
says
V-PIA-3S
2962 [e]
Kyrios
Κύριος  .
[the] Lord
N-NMS
10   3754 [e]
10   hoti
10   ὅτι
10   For
10   Conj
3778 [e]
hautē
αὕτη
this [is]
DPro-NFS
3588 [e]


the
Art-NFS
1242 [e]
diathēkē
διαθήκη
covenant
N-NFS
3739 [e]
hēn
ἣν
that
RelPro-AFS
1303 [e]
diathēsomai
διαθήσομαι
I will make
V-FIM-1S
3588 [e]

τῷ
with the
Art-DMS
3624 [e]
oikō
οἴκῳ
house
N-DMS
2474 [e]
Israēl
Ἰσραὴλ  ,
of Israel
N-GMS
3326 [e]
meta
μετὰ
after
Prep
3588 [e]
tas
τὰς
the
Art-AFP
2250 [e]
hēmeras
ἡμέρας
days
N-AFP
1565 [e]
ekeinas
ἐκείνας  ,
those
DPro-AFP
3004 [e]
legei
λέγει
says
V-PIA-3S
2962 [e]
Kyrios
Κύριος  ,
[the] Lord
N-NMS
1325 [e]
didous
διδοὺς
putting
V-PPA-NMS
3551 [e]
nomous
νόμους
Laws
N-AMP
1473 [e]
mou
μου
of Me
PPro-G1S
1519 [e]
eis
εἰς
into
Prep
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
1271 [e]
dianoian
διάνοιαν
mind
N-AFS
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
of them
PPro-GM3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1909 [e]
epi
ἐπὶ
upon
Prep
2588 [e]
kardias
καρδίας
hearts
N-AFP
846 [e]
autōn
αὐτῶν
of them
PPro-GM3P
1924 [e]
epigrapsō
ἐπιγράψω
I will inscribe
V-FIA-1S
846 [e]
autous
αὐτούς  ;
them
PPro-AM3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1510 [e]
esomai
ἔσομαι
I will be
V-FIM-1S
846 [e]
autois
αὐτοῖς
to them
PPro-DM3P
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
2316 [e]
Theon
Θεόν  ,
God
N-AMS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
846 [e]
autoi
αὐτοὶ
they
PPro-NM3P
1510 [e]
esontai
ἔσονταί
will be
V-FIM-3P
1473 [e]
moi
μοι
to Me
PPro-D1S
1519 [e]
eis
εἰς
for
Prep
2992 [e]
laon
λαόν  .
a people
N-AMS
11   2532 [e]
11   kai
11   καὶ
11   And
11   Conj
3756 [e]
ou
οὐ
no
Adv
3361 [e]

μὴ
not
Adv
1321 [e]
didaxōsin
διδάξωσιν
shall they teach
V-ASA-3P
1538 [e]
hekastos
ἕκαστος
each
Adj-NMS
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
4177 [e]
politēn
πολίτην
neighbor
N-AMS
846 [e]
autou
αὐτοῦ  ,
of him
PPro-GM3S
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1538 [e]
hekastos
ἕκαστος
each
Adj-NMS
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
80 [e]
adelphon
ἀδελφὸν
brother
N-AMS
846 [e]
autou
αὐτοῦ
of him
PPro-GM3S
3004 [e]
legōn
λέγων  ,
saying
V-PPA-NMS
1097 [e]
Gnōthi
Γνῶθι
Know
V-AMA-2S
3588 [e]
ton
τὸν
the
Art-AMS
2962 [e]
Kyrion
Κύριον  ,
Lord
N-AMS
3754 [e]
hoti
ὅτι
because
Conj
3956 [e]
pantes
πάντες
all
Adj-NMP
1492 [e]
eidēsousin
εἰδήσουσίν
will know
V-FIA-3P
1473 [e]
me
με  ,
Me
PPro-A1S
575 [e]
apo
ἀπὸ
from
Prep
3398 [e]
mikrou
μικροῦ
[the] least
Adj-GMS
2193 [e]
heōs
ἕως
to [the]
Prep
3173 [e]
megalou
μεγάλου
greatest
Adj-GMS
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
of them
PPro-GM3P
12   3754 [e]
12   hoti
12   ὅτι
12   because
12   Conj
2436 [e]
hileōs
ἵλεως
merciful
Adj-NMS
1510 [e]
esomai
ἔσομαι
I will be
V-FIM-1S
3588 [e]
tais
ταῖς
toward the
Art-DFP
93 [e]
adikiais
ἀδικίαις
iniquities
N-DFP
846 [e]
autōn
αὐτῶν  ,
of them
PPro-GM3P
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
3588 [e]
tōn
τῶν
the
Art-GFP
266 [e]
hamartiōn
ἁμαρτιῶν
sins
N-GFP
846 [e]
autōn
αὐτῶν
of them
PPro-GM3P
3756 [e]
ou
οὐ
no
Adv
3361 [e]

μὴ
not
Adv
3403 [e]
mnēsthō
μνησθῶ
I shall remember
V-ASP-1S
2089 [e]
eti
ἔτι  .
more
Adv
13   1722 [e]
13   En
13   Ἐν
13   In
13   Prep
3588 [e]

τῷ
 - 
Art-DNS
3004 [e]
legein
λέγειν  ,
saying
V-PNA
2537 [e]
Kainēn
Καινὴν  ,
new
Adj-AFS
3822 [e]
pepalaiōken
πεπαλαίωκεν
He has made obsolete
V-RIA-3S
3588 [e]
tēn
τὴν
the
Art-AFS
4413 [e]
prōtēn
πρώτην  ;
first
Adj-AFS
3588 [e]
to
τὸ
that
Art-NNS
1161 [e]
de
δὲ
then
Conj
3822 [e]
palaioumenon
παλαιούμενον
growing old
V-PPM/P-NNS
2532 [e]
kai
καὶ
and
Conj
1095 [e]
gēraskon
γηράσκον
aging
V-PPA-NNS
1451 [e]
engys
ἐγγὺς
[is] near
Prep
854 [e]
aphanismou
ἀφανισμοῦ  .
vanishing
N-GMS
Interlinear Bible © 2011 - 2018 by Biblos.com in cooperation with Helps Ministries

Section Headings Courtesy INT Bible
© 2012, Used by Permission

Bible Hub
Hebrews 7
Top of Page
Top of Page