1565. ἐκεῖνος (ekeinos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1565. ἐκεῖνος (ekeinos) — 244 Occurrences

Matthew 3:1 DPro-DFP
GRK: ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης
NAS: Now in those days John
KJV: In those days came
INT: the days those comes John

Matthew 7:22 DPro-DFS
GRK: μοι ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: to me in that day, Lord,
INT: to me on that the day

Matthew 7:25 DPro-DFS
GRK: τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐκ
KJV: and beat upon that house; and
INT: house upon that and not

Matthew 7:27 DPro-DFS
GRK: τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ ἔπεσεν
KJV: and beat upon that house; and
INT: house upon that and it fell

Matthew 8:13 DPro-DFS
GRK: τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ
KJV: was healed in the selfsame hour.
INT: the hour that

Matthew 8:28 DPro-GFS
GRK: τῆς ὁδοῦ ἐκείνης
KJV: pass by that way.
INT: the way that

Matthew 9:22 DPro-GFS
GRK: τῆς ὥρας ἐκείνης
NAS: you well. At once the woman
KJV: was made whole from that hour.
INT: the hour very

Matthew 9:26 DPro-AFS
GRK: τὴν γῆν ἐκείνην
KJV: into all that land.
INT: the land that

Matthew 9:31 DPro-DFS
GRK: τῇ γῇ ἐκείνῃ
KJV: in all that country.
INT: the land that

Matthew 10:14 DPro-GFS
GRK: τῆς πόλεως ἐκείνης ἐκτινάξατε τὸν
KJV: when ye depart out of that house
INT: the city that shake off the

Matthew 10:15 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ἐκείνῃ
KJV: of judgment, than for that city.
INT: the city for that

Matthew 10:19 DPro-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
KJV: you in that same hour what
INT: you in that hour

Matthew 11:25 DPro-DMS
GRK: Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ
KJV: At that time Jesus
INT: At that time

Matthew 12:1 DPro-DMS
GRK: Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ
KJV: At that time Jesus
INT: At that time

Matthew 12:45 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν
KJV: and the last [state] of that man is
INT: the man of that worse than the

Matthew 13:1 DPro-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ
INT: the [same] day that having gone forth

Matthew 13:11 DPro-DMP
GRK: τῶν οὐρανῶν ἐκείνοις δὲ οὐ
KJV: of heaven, but to them it is not
INT: of the heavens to those moreover not

Matthew 13:44 DPro-AMS
GRK: τὸν ἀγρὸν ἐκεῖνον
KJV: and buyeth that field.
INT: the field that

Matthew 14:1 DPro-DMS
GRK: Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ
KJV: At that time Herod
INT: At that the time

Matthew 14:35 DPro-GMS
GRK: τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς
KJV: when the men of that place
INT: the place of that sent to

Matthew 14:35 DPro-AFS
GRK: τὴν περίχωρον ἐκείνην καὶ προσήνεγκαν
KJV: into all that country round about, and
INT: the region round about that and brought

Matthew 15:22 DPro-GNP
GRK: τῶν ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν
KJV: came out of the same coasts, and cried
INT: the region same having come out cried

Matthew 15:28 DPro-GFS
GRK: τῆς ὥρας ἐκείνης
NAS: And her daughter was healed at once.
KJV: was made whole from that very hour.
INT: the hour very

Matthew 17:18 DPro-GFS
GRK: τῆς ὥρας ἐκείνης
NAS: was cured at once.
KJV: was cured from that very hour.
INT: the hour once

Matthew 17:27 DPro-AMS
GRK: εὑρήσεις στατῆρα ἐκεῖνον λαβὼν δὸς
KJV: a piece of money: that take,
INT: you will find a four-drachma coin that having taken give

Matthew 18:1 DPro-DFS
GRK: Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
KJV: At the same time came
INT: In that hour

Matthew 18:27 DPro-GMS
GRK: τοῦ δούλου ἐκείνου ἀπέλυσεν αὐτόν
KJV: the lord of that servant
INT: the servant of that released him

Matthew 18:28 DPro-NMS
GRK: ὁ δοῦλος ἐκεῖνος εὗρεν ἕνα
KJV: But the same servant went out,
INT: the servant same found one

Matthew 18:32 DPro-AFS
GRK: τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι
KJV: thee all that debt, because
INT: the debt that I forgave you

Matthew 20:4 DPro-DMP
GRK: καὶ ἐκείνοις εἶπεν Ὑπάγετε
NAS: and to those he said, 'You also
INT: And to them he said Go

Matthew 21:40 DPro-DMP
GRK: τοῖς γεωργοῖς ἐκείνοις
NAS: will he do to those vine-growers?
KJV: what will he do unto those husbandmen?
INT: the tenants to those

Matthew 22:7 DPro-AMP
GRK: τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν
NAS: and destroyed those murderers
KJV: and destroyed those murderers,
INT: the murderers those and the

Matthew 22:10 DPro-NMP
GRK: οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς
NAS: Those slaves went
KJV: So those servants went out
INT: the servants those into the

Matthew 22:23 DPro-DFS
GRK: Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
INT: On that day

Matthew 22:46 DPro-GFS
GRK: τις ἀπ' ἐκείνης τῆς ἡμέρας
KJV: any [man] from that day forth ask
INT: anyone from that the day

Matthew 24:19 DPro-DFP
GRK: θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
KJV: to them that give suck in those days!
INT: nurse infants in those the days

Matthew 24:22 DPro-NFP
GRK: αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι οὐκ ἂν
NAS: Unless those days had been cut
KJV: except those days
INT: the days those not anyhow

Matthew 24:22 DPro-NFP
GRK: αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι
NAS: of the elect those days
KJV: the elect's sake those days
INT: the days those

Matthew 24:29 DPro-GFP
GRK: τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ ἥλιος
NAS: the tribulation of those days
KJV: the tribulation of those days
INT: the days of those the sun

Matthew 24:36 DPro-GFS
GRK: τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας
KJV: But of that day and
INT: the day that and hour

Matthew 24:38 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ταῖς πρὸ
NAS: For as in those days before
INT: the days those before

Matthew 24:43 DPro-ANS
GRK: ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε
NAS: But be sure of this, that if
KJV: But know this, that if
INT: this moreover know

Matthew 24:46 DPro-NMS
GRK: ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν
KJV: Blessed [is] that servant, whom
INT: the servant that whom having come

Matthew 24:48 DPro-NMS
GRK: κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ
KJV: But and if that evil servant
INT: evil servant that in the

Matthew 24:50 DPro-GMS
GRK: τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ
KJV: The lord of that servant shall come
INT: the servant of that in a day

Matthew 25:7 DPro-NFP
GRK: αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν
NAS: Then all those virgins rose
KJV: Then all those virgins arose,
INT: the virgins those and trimmed

Matthew 25:19 DPro-GMP
GRK: τῶν δούλων ἐκείνων καὶ συναίρει
NAS: time the master of those slaves came
KJV: the lord of those servants
INT: of the servants of those and takes

Matthew 26:24 DPro-DMS
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ
KJV: but woe unto that man by
INT: the man to that by whom

Matthew 26:24 DPro-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
KJV: it had been good for that man if
INT: the man that

Matthew 26:29 DPro-GFS
GRK: τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ
KJV: of the vine, until that day when
INT: the day that when it

Matthew 26:55 DPro-DFS
GRK: Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
KJV: In that same hour said
INT: In that hour

Matthew 27:8 DPro-NMS
GRK: ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος Ἀγρὸς Αἵματος
KJV: Wherefore that field was called,
INT: the field that Field of blood

Matthew 27:19 DPro-DMS
GRK: τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ
KJV: nothing to do with that just man:
INT: the righteous that [man] many things indeed

Matthew 27:63 DPro-NMS
GRK: ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ πλάνος
KJV: we remember that that deceiver said,
INT: we have remembered how that deceiver

Mark 1:9 DPro-DFP
GRK: ΕΓΕΝΕΤΟ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: In those days Jesus
KJV: in those days,INT: it came to pass in those days

Mark 2:20 DPro-DFS
GRK: νηστεύσουσιν ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: shall they fast in those days.
INT: they will fast in those the days

Mark 3:24 DPro-NFS
GRK: ἡ βασιλεία ἐκείνη
KJV: against itself, that kingdom cannot
INT: the kingdom that

Mark 3:25 DPro-NFS
GRK: ἡ οἰκία ἐκείνη σταθῆναι
KJV: against itself, that house cannot
INT: the house that to stand

Mark 4:11 DPro-DMP
GRK: τοῦ θεοῦ ἐκείνοις δὲ τοῖς
NAS: of God, but those who are outside
KJV: but unto them that are without,
INT: of God to those however who are

Mark 4:20 DPro-NMP
GRK: καὶ ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ
NAS: And those are the ones on whom seed was sown
INT: And these are the [ones]

Mark 4:35 DPro-DFS
GRK: αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: And the same day, when the even
INT: to them on that day

Mark 6:11 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ἐκείνη
KJV: of judgment, than for that city.
INT: that town for

Mark 6:55 DPro-AFS
GRK: τὴν χώραν ἐκείνην καὶ ἤρξαντο
KJV: And ran through that whole
INT: the country that and they began

Mark 7:20 DPro-NNS
GRK: ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον ἐκεῖνο κοινοῖ τὸν
KJV: out of the man, that defileth the man.
INT: man goes forth that defiles the

Mark 8:1 DPro-DFP
GRK: Ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: In those days, when there was again
KJV: In those days the multitude
INT: In those days

Mark 12:7 DPro-NMP
GRK: ἐκεῖνοι δὲ οἱ
NAS: But those vine-growers said
KJV: But those husbandmen said
INT: those however the

Mark 13:11 DPro-DFS
GRK: ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
KJV: you in that hour, that
INT: to you in that hour

Mark 13:17 DPro-DFP
GRK: θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
KJV: to them that give suck in those days!
INT: nurse infants in those days

Mark 13:19 DPro-NFP
GRK: αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις οἵα
NAS: For those days
KJV: For [in] those days shall be
INT: the days those tribulation such as

Mark 13:24 DPro-DFP
GRK: Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: But in those days, after
KJV: But in those days, after
INT: But in those the days

Mark 13:24 DPro-AFS
GRK: τὴν θλίψιν ἐκείνην ὁ ἥλιος
KJV: days, after that tribulation, the sun
INT: the tribulation those the sun

Mark 13:32 DPro-GFS
GRK: τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ τῆς
KJV: But of that day and
INT: the day that or the

Mark 14:21 DPro-DMS
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ
KJV: but woe to that man by
INT: to the man that by whom

Mark 14:21 DPro-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος
KJV: good were it for that man if
INT: the man that

Mark 14:25 DPro-GFS
GRK: τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν αὐτὸ
KJV: of the vine, until that day that
INT: the day that when it

Mark 16:10 DPro-NFS
GRK: ἐκείνη πορευθεῖσα ἀπήγγειλεν
KJV: [And] she went and told
INT: She having gone told [it]

Mark 16:13 DPro-DMP
GRK: λοιποῖς οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν
KJV: neither believed they them.
INT: rest neither them did they believe

Mark 16:20 DPro-NMP
GRK: ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες
KJV: And they went forth, and preached
INT: they moreover having gone forth

Luke 2:1 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα
NAS: Now in those days a decree
KJV: in those days,
INT: the days those went out a decree

Luke 4:2 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συντελεσθεισῶν
NAS: during those days,
KJV: And in those days he did eat
INT: the days those and having ended

Luke 5:35 DPro-DFP
GRK: νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: they will fast in those days.
KJV: shall they fast in those days.
INT: they will fast in those the days

Luke 6:23 DPro-DFS
GRK: χάρητε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: Rejoice ye in that day, and
INT: rejoice in that the day

Luke 6:48 DPro-DFS
GRK: τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ καὶ οὐκ
KJV: beat vehemently upon that house,
INT: the house that and not

Luke 6:49 DPro-GFS
GRK: τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα
KJV: and the ruin of that house was
INT: of the house that great

Luke 7:21 DPro-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
INT: at that very hour

Luke 8:32 DPro-AMP
GRK: αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν καὶ
KJV: to enter into them. And he suffered
INT: them into those to enter and

Luke 9:5 DPro-GFS
GRK: τῆς πόλεως ἐκείνης τὸν κονιορτὸν
KJV: when ye go out of that city, shake off
INT: the city that the dust

Luke 9:36 DPro-DFP
GRK: ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: to no one in those days any
KJV: no man in those days any
INT: they told in those the days

Luke 10:12 DPro-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται
KJV: more tolerable in that day for Sodom,
INT: the day that more tolerable it will be

Luke 10:12 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ἐκείνῃ
KJV: for Sodom, than for that city.
INT: the city for that

Luke 10:31 DPro-DFS
GRK: τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ καὶ ἰδὼν
INT: the road that and having seen

Luke 11:26 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν
KJV: and the last [state] of that man is
INT: of the man of that worse than the

Luke 12:37 DPro-NMP
GRK: οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι οὓς ἐλθὼν
NAS: Blessed are those slaves whom
KJV: Blessed [are] those servants, whom
INT: the servants those whom having come

Luke 12:38 DPro-NMP
GRK: μακάριοί εἰσιν ἐκεῖνοι
NAS: [them] so, blessed are those [slaves].
KJV: blessed are those servants.
INT: blessed are those

Luke 12:43 DPro-NMS
GRK: ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ὃν ἐλθὼν
KJV: Blessed [is] that servant, whom
INT: the servant that whom having come

Luke 12:45 DPro-NMS
GRK: ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ
KJV: But and if that servant say
INT: the servant that in the

Luke 12:46 DPro-GMS
GRK: τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ
KJV: The lord of that servant will come
INT: of the servant that in a day

Luke 12:47 DPro-NMS
GRK: ἐκεῖνος δὲ ὁ
KJV: And that servant, which
INT: that moreover

Luke 13:4 DPro-NMP
GRK: ἐκεῖνοι οἱ δέκα
NAS: do you suppose that those eighteen
KJV: Or those eighteen, upon
INT: Or those ten [and]

Luke 14:24 DPro-GMP
GRK: τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων
NAS: you, none of those men
KJV: That none of those men which
INT: the men of those who have been invited

Luke 15:14 DPro-AFS
GRK: τὴν χώραν ἐκείνην καὶ αὐτὸς
KJV: famine in that land; and
INT: the country that and he

Luke 15:15 DPro-GFS
GRK: τῆς χώρας ἐκείνης καὶ ἔπεμψεν
KJV: to a citizen of that country; and
INT: the country of that and he sent

Luke 17:31 DPro-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: In that day, he which
INT: In that day

Luke 18:3 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ἐκείνῃ καὶ ἤρχετο
KJV: a widow in that city; and
INT: the city that and she was coming

Luke 18:14 DPro-AMS
GRK: αὐτοῦ παρ' ἐκεῖνον ὅτι πᾶς
NAS: rather than the other; for everyone
KJV: [rather] than the other: for
INT: of him rather than that [other] For everyone

Luke 19:4 DPro-GFS
GRK: αὐτόν ὅτι ἐκείνης ἤμελλεν διέρχεσθαι
KJV: he was to pass that [way].
INT: him for that [way] he was about to pass

Luke 20:18 DPro-AMS
GRK: πεσὼν ἐπ' ἐκεῖνον τὸν λίθον
KJV: upon that stone
INT: has fallen on that stone

Luke 20:35 DPro-GMS
GRK: τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ
KJV: to obtain that world,
INT: to the age that to obtain and

Luke 21:23 DPro-DFP
GRK: θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
KJV: in those days!
INT: nursing in those the days

Luke 21:34 DPro-NFS
GRK: ἡ ἡμέρα ἐκείνη
KJV: of this life, and [so] that day come
INT: the day that

Luke 22:22 DPro-DMS
GRK: τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ δι' οὗ
KJV: but woe unto that man by
INT: the man to that by whom

John 1:8 DPro-NMS
GRK: οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς
KJV: He was not that Light, but
INT: not Was he the light

John 1:18 DPro-NMS
GRK: τοῦ πατρὸς ἐκεῖνος ἐξηγήσατο
KJV: of the Father, he hath declared
INT: of the Father he declared

John 1:33 DPro-NMS
GRK: ἐν ὕδατι ἐκεῖνός μοι εἶπεν
KJV: with water, the same said unto me,
INT: with water he to me said

John 1:39 DPro-AFS
GRK: τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὥρα ἦν
KJV: with him that day: for
INT: the day that [The] hour was

John 2:21 DPro-NMS
GRK: ἐκεῖνος δὲ ἔλεγεν
KJV: But he spake of
INT: he however spoke

John 3:28 DPro-GMS
GRK: εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου
KJV: sent before him.
INT: I am before him

John 3:30 DPro-AMS
GRK: ἐκεῖνον δεῖ αὐξάνειν
KJV: He must increase,
INT: Him it behoves to increase

John 4:25 DPro-NMS
GRK: ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος ἀναγγελεῖ ἡμῖν
NAS: when that One comes,
KJV: Christ: when he is come, he will tell
INT: when comes he he will tell us

John 4:39 DPro-GFS
GRK: τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν
KJV: of that city
INT: of the city that many believed

John 4:53 DPro-DFS
GRK: ὅτι ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
KJV: that [it was] at the same hour, in
INT: that [it was] in that the hour

John 5:9 DPro-DFS
GRK: σάββατον ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: and on the same day was
INT: Sabbath on that day

John 5:11 DPro-NMS
GRK: με ὑγιῆ ἐκεῖνός μοι εἶπεν
NAS: me well was the one who said
KJV: me whole, the same said unto me,
INT: me well he to me said

John 5:19 DPro-NMS
GRK: γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ ταῦτα
KJV: for what things soever he doeth, these
INT: indeed anyhow he does these things

John 5:35 DPro-NMS
GRK: ἐκεῖνος ἦν ὁ
KJV: He was a burning
INT: He was the

John 5:37 DPro-NMS
GRK: με πατὴρ ἐκεῖνος μεμαρτύρηκεν περὶ
INT: me [the] Father himself has borne witness concerning

John 5:38 DPro-NMS
GRK: ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος τούτῳ ὑμεῖς
INT: whom sent he him you

John 5:39 DPro-NFP
GRK: ἔχειν καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ
NAS: life; it is these that testify
KJV: life: and they are they which testify
INT: to have and they are they which

John 5:43 DPro-AMS
GRK: τῷ ἰδίῳ ἐκεῖνον λήμψεσθε
KJV: his own name, him ye will receive.
INT: the own him you will receive

John 5:46 DPro-NMS
GRK: γὰρ ἐμοῦ ἐκεῖνος ἔγραψεν
KJV: me: for he wrote of
INT: indeed me he wrote

John 5:47 DPro-GMS
GRK: δὲ τοῖς ἐκείνου γράμμασιν οὐ
KJV: ye believe not his writings, how
INT: moreover his writings not

John 6:29 DPro-NMS
GRK: ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος
KJV: on him whom he hath sent.
INT: him whom sent he

John 7:11 DPro-NMS
GRK: Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος
KJV: Where is he?
INT: Where is he

John 7:45 DPro-NMP
GRK: εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι Διὰ τί
KJV: Pharisees; and they said unto them,
INT: said to them they because of why

John 8:42 DPro-NMS
GRK: ἐλήλυθα ἀλλ' ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν
KJV: myself, but he sent me.
INT: have I come but he me sent

John 8:44 DPro-NMS
GRK: θέλετε ποιεῖν ἐκεῖνος ἀνθρωποκτόνος ἦν
KJV: ye will do. He was a murderer
INT: you desire to do He a murderer was

John 9:9 DPro-NMS
GRK: αὐτῷ ἐστίν ἐκεῖνος ἔλεγεν ὅτι
KJV: like him: [but] he said,
INT: him he is he said

John 9:11 DPro-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ἐκεῖνος Ὁ ἄνθρωπος
KJV: He answered and
INT: Answered he the man

John 9:12 DPro-NMS
GRK: Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος λέγει Οὐκ
KJV: Where is he? He said, I know
INT: Where is he He says not

John 9:25 DPro-NMS
GRK: ἀπεκρίθη οὖν ἐκεῖνος Εἰ ἁμαρτωλός
KJV: He answered and
INT: Answered Therefore he If a sinner

John 9:28 DPro-GMS
GRK: μαθητὴς εἶ ἐκείνου ἡμεῖς δὲ
KJV: Thou art his disciple; but
INT: a disciple are of that one we however

John 9:36 DPro-NMS
GRK: ἀπεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπεν
KJV: He answered and
INT: Answered he and said

John 9:37 DPro-NMS
GRK: μετὰ σοῦ ἐκεῖνός ἐστιν
KJV: and it is he that talketh with
INT: with you he is

John 10:1 DPro-NMS
GRK: ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν
KJV: some other way, the same is
INT: climbs up another way he a thief is

John 10:6 DPro-NMP
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖνοι δὲ οὐκ
KJV: unto them: but they understood not
INT: Jesus they however not

John 10:35 DPro-AMP
GRK: εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς
KJV: If he called them gods, unto
INT: If them he called gods

John 11:13 DPro-NMP
GRK: θανάτου αὐτοῦ ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν
KJV: death: but they thought that
INT: death of him they however thought

John 11:29 DPro-NFS
GRK: ἐκείνη δὲ ὡς
KJV: As soon as she heard [that], she arose
INT: She also when

John 11:49 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου εἶπεν αὐτοῖς
KJV: the high priest that same year,
INT: the year same said to them

John 11:51 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου ἐπροφήτευσεν ὅτι
KJV: high priest that year,
INT: the year that prophesied that

John 11:53 DPro-GFS
GRK: Ἀπ' ἐκείνης οὖν τῆς
KJV: from that day
INT: From that therefore

John 12:48 DPro-NMS
GRK: ὃν ἐλάλησα ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν
NAS: I spoke is what will judge
KJV: I have spoken, the same shall judge
INT: which I spoke that will judge him

John 13:25 DPro-NMS
GRK: ἀναπεσὼν οὖν ἐκεῖνος οὕτως ἐπὶ
KJV: He then lying on
INT: having leaned moreover he thus on

John 13:26 DPro-NMS
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ
KJV: Jesus answered, He it is, to whom
INT: Jesus He it is to whom

John 13:27 DPro-AMS
GRK: εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς
KJV: entered into him. Then said
INT: entered into him Satan

John 13:30 DPro-NMS
GRK: τὸ ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς
KJV: He then having received
INT: the morsel he went out immediately

John 14:20 DPro-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: At that day ye
INT: In that day

John 14:21 DPro-NMS
GRK: τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός ἐστιν ὁ
NAS: and keeps them is the one who loves
KJV: keepeth them, he it is that loveth
INT: keeps them he it is that

John 14:26 DPro-NMS
GRK: ὀνόματί μου ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει
KJV: my name, he shall teach you
INT: name of me he you will teach

John 15:26 DPro-NMS
GRK: πατρὸς ἐκπορεύεται ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ
KJV: from the Father, he shall testify of
INT: Father goes forth he will bear witness concerning

John 16:8 DPro-NMS
GRK: Καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν
KJV: when he is come, he will reprove
INT: And having come he will convict the

John 16:13 DPro-NMS
GRK: δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος τὸ πνεῦμα
KJV: Howbeit when he, the Spirit of truth,
INT: however might have come he the Spirit

John 16:14 DPro-NMS
GRK: ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει
KJV: He shall glorify me:
INT: He me will glorify

John 16:23 DPro-DFS
GRK: καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: And in that day ye shall
INT: And in that day

John 16:26 DPro-DFS
GRK: ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: At that day ye shall ask
INT: In that day

John 18:13 DPro-GMS
GRK: τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου
KJV: was the high priest that same year.
INT: the year same

John 18:15 DPro-NMS
GRK: δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν γνωστὸς
KJV: disciple: that disciple was
INT: moreover disciple that was known

John 18:17 DPro-NMS
GRK: τούτου λέγει ἐκεῖνος Οὐκ εἰμί
KJV: man's disciples? He saith, I am
INT: this Says he not I am

John 18:25 DPro-NMS
GRK: εἶ ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ εἶπεν
KJV: his disciples? He denied [it], and
INT: are denied He and said

John 19:15 DPro-NMP
GRK: ἐκραύγασαν οὖν ἐκεῖνοι Ἆρον ἆρον
INT: they cried out then with him Away away

John 19:21 DPro-NMS
GRK: ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος εἶπεν Βασιλεὺς
KJV: but that he said, I am
INT: but that he said King

John 19:27 DPro-GFS
GRK: καὶ ἀπ' ἐκείνης τῆς ὥρας
KJV: And from that hour that disciple
INT: And from that hour

John 19:31 DPro-GNS
GRK: ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου
KJV: (for that sabbath day
INT: the day the sabbath

John 19:35 DPro-NMS
GRK: μαρτυρία καὶ ἐκεῖνος οἶδεν ὅτι
INT: testimony and he knows that

John 20:13 DPro-NMP
GRK: λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι Γύναι τί
KJV: And they say unto her,
INT: say to her they Woman why

John 20:15 DPro-NFS
GRK: τίνα ζητεῖς ἐκείνη δοκοῦσα ὅτι
KJV: seekest thou? She, supposing
INT: Whom seek you She thinking that

John 20:16 DPro-NFS
GRK: Μαριάμ στραφεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ
KJV: Mary. She turned
INT: Mary having turned around she says to him

John 20:19 DPro-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ
KJV: Then the same day at evening,
INT: the day same the first

John 21:3 DPro-DFS
GRK: καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ
INT: and during that night

John 21:7 DPro-NMS
GRK: ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος ὃν ἠγάπα
KJV: Therefore that disciple whom
INT: the disciple that whom loved

John 21:23 DPro-NMS
GRK: ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος οὐκ ἀποθνήσκει
KJV: that that disciple
INT: the disciple that not dies

Acts 1:19 DPro-ANS
GRK: τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ
KJV: insomuch as that field
INT: the field that in the own

Acts 2:18 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ
NAS: ON MY BONDSLAVES, BOTH MEN AND WOMEN, I WILL IN THOSE DAYS
KJV: I will pour out in those days of
INT: the days those will I pour out of

Acts 2:41 DPro-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ ὡσεὶ
KJV: and the same day
INT: the day that souls about

Acts 3:13 DPro-GMS
GRK: Πιλάτου κρίναντος ἐκείνου ἀπολύειν
KJV: to let [him] go.
INT: of Pilate having adjudged he to release [him]

Acts 3:23 DPro-GMS
GRK: τοῦ προφήτου ἐκείνου ἐξολεθρευθήσεται ἐκ
KJV: hear that prophet,
INT: the prophet that will be destroyed from among

Acts 7:41 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἀνήγαγον
KJV: they made a calf in those days, and
INT: the days those and offered

Acts 8:1 DPro-DFS
GRK: δὲ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: And at that time there was
INT: moreover on that the day

Acts 8:8 DPro-DFS
GRK: τῇ πόλει ἐκείνῃ
KJV: joy in that city.
INT: the city that

Acts 9:37 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν αὐτὴν
KJV: in those days,
INT: the days those [that] having become sick she

Acts 10:9 DPro-GMP
GRK: ἐπαύριον ὁδοιπορούντων ἐκείνων καὶ τῇ
KJV: On the morrow, as they went on their journey,
INT: next day as are journeying these also to the

Acts 12:1 DPro-AMS
GRK: Κατ' ἐκεῖνον δὲ τὸν
KJV: Now about that time Herod
INT: at that moreover the

Acts 12:6 DPro-DFS
GRK: τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ ἦν ὁ
NAS: On the very night when
KJV: him forth, the same night Peter
INT: the night that was

Acts 14:21 DPro-AFS
GRK: τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ μαθητεύσαντες
KJV: when they had preached the gospel to that city,
INT: the city that and having discipled

Acts 16:3 DPro-DMP
GRK: τοῖς τόποις ἐκείνοις ᾔδεισαν γὰρ
NAS: of the Jews who were in those parts,
KJV: were in those quarters: for
INT: the parts those they knew indeed

Acts 16:33 DPro-DFS
GRK: αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
KJV: them the same hour
INT: them in that hour

Acts 16:35 DPro-AMP
GRK: τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους
NAS: saying, Release those men.
KJV: saying, Let those men go.
INT: the men those

Acts 19:16 DPro-GMS
GRK: τοῦ οἴκου ἐκείνου
KJV: that they fled out of that house naked
INT: the house that

Acts 19:23 DPro-AMS
GRK: τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ
KJV: And the same time there arose
INT: the time same disturbance not

Acts 20:2 DPro-ANP
GRK: τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας
NAS: When he had gone through those districts
KJV: when he had gone over those parts,
INT: the districts those and having exhorted

Acts 21:6 DPro-NMP
GRK: τὸ πλοῖον ἐκεῖνοι δὲ ὑπέστρεψαν
KJV: ship; and they returned home
INT: the boat they moreover returned

Acts 22:11 DPro-GNS
GRK: τοῦ φωτὸς ἐκείνου χειραγωγούμενος ὑπὸ
KJV: the glory of that light,
INT: the light of that being led by the hand by

Acts 28:7 DPro-AMS
GRK: τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία
KJV: In the same quarters were
INT: the place same were lands

Romans 6:21 DPro-GMP
GRK: γὰρ τέλος ἐκείνων θάνατος
NAS: For the outcome of those things is death.
KJV: the end of those things [is] death.
INT: indeed end of those things [is] death

Romans 14:14 DPro-DMS
GRK: κοινὸν εἶναι ἐκείνῳ κοινόν
KJV: to be unclean, to him [it is] unclean.
INT: unclean to be to that one unclean [it is]

Romans 14:15 DPro-AMS
GRK: βρώματί σου ἐκεῖνον ἀπόλλυε ὑπὲρ
KJV: Destroy not him with thy meat,
INT: food of you him destroy for

1 Corinthians 9:25 DPro-NMP
GRK: πάντα ἐγκρατεύεται ἐκεῖνοι μὲν οὖν
KJV: Now they [do it] to obtain
INT: in all things controls himself they indeed then

1 Corinthians 10:11 DPro-DMP
GRK: τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις ἐγράφη δὲ
KJV: happened unto them for ensamples:
INT: [as] types happened to them were written moreover

1 Corinthians 10:28 DPro-AMS
GRK: ἐσθίετε δι' ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα
NAS: [it], for the sake of the one who informed
KJV: not for his sake that shewed it, and
INT: do eat on account of him having shown [it]

1 Corinthians 15:11 DPro-NMP
GRK: ἐγὼ εἴτε ἐκεῖνοι οὕτως κηρύσσομεν
KJV: [it were] I or they, so we preach,
INT: I or they so we preach

2 Corinthians 7:8 DPro-NFS
GRK: ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ καὶ
KJV: that the same epistle
INT: the letter same if even

2 Corinthians 8:9 DPro-GMS
GRK: ὑμεῖς τῇ ἐκείνου πτωχείᾳ πλουτήσητε
KJV: ye through his poverty
INT: you of that poverty might be enriched

2 Corinthians 8:14 DPro-GMP
GRK: εἰς τὸ ἐκείνων ὑστέρημα ἵνα
KJV: [may be a supply] for their want,
INT: for the of those need that

2 Corinthians 8:14 DPro-GMP
GRK: καὶ τὸ ἐκείνων περίσσευμα γένηται
KJV: want, that their abundance also
INT: also their abundance might be

2 Corinthians 10:18 DPro-NMS
GRK: ἑαυτὸν συνιστάνων ἐκεῖνός ἐστιν δόκιμος
KJV: For not he that commendeth himself
INT: himself commends this [one] is approved

Ephesians 2:12 DPro-DMS
GRK: τῷ καιρῷ ἐκείνῳ χωρὶς Χριστοῦ
KJV: That at that time ye were
INT: the time that apart from Christ

2 Thessalonians 1:10 DPro-DFS
GRK: τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ
KJV: was believed) in that day.
INT: the day that

2 Timothy 1:12 DPro-AFS
GRK: φυλάξαι εἰς ἐκείνην τὴν ἡμέραν
KJV: against that day.
INT: to keep for that day

2 Timothy 1:18 DPro-DFS
GRK: κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: the Lord in that day: and
INT: [the] Lord in that day

2 Timothy 2:13 DPro-NMS
GRK: εἰ ἀπιστοῦμεν ἐκεῖνος πιστὸς μένει
KJV: we believe not, [yet] he abideth
INT: if we are unfaithful he faithful abides

2 Timothy 2:26 DPro-GMS
GRK: εἰς τὸ ἐκείνου θέλημα
KJV: him at his will.
INT: for his will

2 Timothy 3:9 DPro-GMP
GRK: καὶ ἡ ἐκείνων ἐγένετο
KJV: unto all [men], as theirs also was.
INT: also that of those became

2 Timothy 4:8 DPro-DFS
GRK: κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
KJV: me at that day: and
INT: Lord in that day

Titus 3:7 DPro-GMS
GRK: δικαιωθέντες τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι
KJV: being justified by his grace,
INT: having being justified by that grace heirs

Hebrews 4:2 DPro-AMP
GRK: τῆς ἀκοῆς ἐκείνους μὴ συνκεκερασμένους
KJV: not profit them, not being mixed
INT: of the report them not having been united with

Hebrews 4:11 DPro-AFS
GRK: εἰσελθεῖν εἰς ἐκείνην τὴν κατάπαυσιν
KJV: to enter into that rest, lest
INT: to enter into that rest

Hebrews 6:7 DPro-DMP
GRK: βοτάνην εὔθετον ἐκείνοις δι' οὓς
NAS: useful to those for whose
KJV: herbs meet for them by whom
INT: vegetation fit for those for sake of whom

Hebrews 8:7 DPro-NFS
GRK: ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος
KJV: For if that first [covenant] had been
INT: the first that [one] were faultless

Hebrews 8:10 DPro-AFP
GRK: τὰς ἡμέρας ἐκείνας λέγει Κύριος
NAS: OF ISRAEL AFTER THOSE DAYS, SAYS
KJV: of Israel after those days, saith
INT: the days those says [the] Lord

Hebrews 10:16 DPro-AFP
GRK: τὰς ἡμέρας ἐκείνας λέγει Κύριος
NAS: WITH THEM AFTER THOSE DAYS,
KJV: them after those days, saith
INT: the days those says [the] Lord

Hebrews 11:15 DPro-GFS
GRK: εἰ μὲν ἐκείνης ἐμνημόνευον ἀφ'
KJV: they had been mindful of that [country] from
INT: if indeed that they were remembering from

Hebrews 12:25 DPro-NMP
GRK: εἰ γὰρ ἐκεῖνοι οὐκ ἐξέφυγον
NAS: For if those did not escape
KJV: For if they escaped not
INT: if indeed they not escaped

James 1:7 DPro-NMS
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί
KJV: let not that man think
INT: the man that that he will receive

James 4:15 DPro-ANS
GRK: τοῦτο ἢ ἐκεῖνο
KJV: this, or that.
INT: this or that

2 Peter 1:16 DPro-GMS
GRK: γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος
KJV: were eyewitnesses of his majesty.
INT: having been of his majesty

1 John 2:6 DPro-NMS
GRK: ὀφείλει καθὼς ἐκεῖνος περιεπάτησεν καὶ
KJV: to walk, even as he walked.
INT: ought even as he walked also

1 John 3:3 DPro-NMS
GRK: ἑαυτὸν καθὼς ἐκεῖνος ἁγνός ἐστιν
KJV: himself, even as he is pure.
INT: himself even as he pure is

1 John 3:5 DPro-NMS
GRK: οἴδατε ὅτι ἐκεῖνος ἐφανερώθη ἵνα
KJV: ye know that he was manifested to
INT: you know that he was revealed that

1 John 3:7 DPro-NMS
GRK: ἐστιν καθὼς ἐκεῖνος δίκαιός ἐστιν
KJV: righteous, even as he is righteous.
INT: is even as he righteous is

1 John 3:16 DPro-NMS
GRK: ἀγάπην ὅτι ἐκεῖνος ὑπὲρ ἡμῶν
KJV: [of God], because he laid down
INT: love because he for us

1 John 4:17 DPro-NMS
GRK: ὅτι καθὼς ἐκεῖνός ἐστιν καὶ
KJV: because as he is, so
INT: that even as he is also

1 John 5:16 DPro-GFS
GRK: οὐ περὶ ἐκείνης λέγω ἵνα
NAS: that he should make request for this.
KJV: he shall pray for it.
INT: not concerning that do I say that

Revelation 9:6 DPro-DFP
GRK: ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ζητήσουσιν οἱ
NAS: And in those days men
KJV: And in those days shall men
INT: the days those will seek

Revelation 11:13 DPro-DFS
GRK: Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ
INT: And in that hour

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page