Acts 28:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
1722 [e]Ἐν
En
InPrep
1161 [e]δὲ
de
nowConj
3588 [e]τοῖς
tois
the [parts]Art-DNP
4012 [e]περὶ
peri
aroundPrep
3588 [e]τὸν
ton
theArt-AMS
5117 [e]τόπον
topon
placeN-AMS
1565 [e]ἐκεῖνον
ekeinon
thatDPro-AMS
5225 [e]ὑπῆρχεν
hypērchen
wereV-IIA-3S
5564 [e]χωρία
chōria
landsN-NNP
3588 [e]τῷ
belonging to theArt-DMS
4413 [e]πρώτῳ
prōtō
chiefAdj-DMS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
3520 [e]νήσου
nēsou
island,N-GFS
3686 [e]ὀνόματι
onomati
namedN-DNS
4196 [e]Ποπλίῳ,
Popliō
Publius,N-DMS
3739 [e]ὃς
hos
whoRelPro-NMS
324 [e]ἀναδεξάμενος
anadexamenos
having receivedV-APM-NMS
1473 [e]ἡμᾶς
hēmas
usPPro-A1P
2250 [e]ἡμέρας ⇔
hēmeras
daysN-AFP
5140 [e]τρεῖς
treis
three,Adj-AFP
5390 [e]φιλοφρόνως
philophronōs
hospitablyAdv
3579 [e]ἐξένισεν.
exenisen
entertained [us].V-AIA-3S

Greek Texts
ΠΡΑΞΕΙΣ 28:7 Greek NT: Nestle 1904
Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως ἐξένισεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως ἐξένισεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας ⇔ τρεῖς φιλοφρόνως ἐξένισεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχε χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου, ὀνόματι Ποπλίῳ, ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν.

ΠΡΑΞΕΙΣ 28:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
Ἐν δὲ τοῖς περὶ τὸν τόπον ἐκεῖνον ὑπῆρχεν χωρία τῷ πρώτῳ τῆς νήσου ὀνόματι Ποπλίῳ ὃς ἀναδεξάμενος ἡμᾶς τρεῖς ἡμέρας φιλοφρόνως ἐξένισεν

Acts 28:7 Hebrew Bible
ובסביבו המקום ההוא היו שדות אשר לראש אנשי האי ושמו פובליוס הוא הביא אתנו לביתו ויכלכל אתנו בטובו שלשת ימים׃

Acts 28:7 Aramaic NT: Peshitta
ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܘܪܝܐ ܒܗ ܒܗܘ ܐܬܪܐ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܘܦܠܝܘܤ ܕܗܘ ܗܘܐ ܪܫܗ ܕܓܙܪܬܐ ܘܩܒܠܢ ܒܒܝܬܗ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ ܚܕܝܐܝܬ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Now in the neighborhood of that place were lands belonging to the leading man of the island, named Publius, who welcomed us and entertained us courteously three days.

King James Bible
In the same quarters were possessions of the chief man of the island, whose name was Publius; who received us, and lodged us three days courteously.

Holman Christian Standard Bible
Now in the area around that place was an estate belonging to the leading man of the island, named Publius, who welcomed us and entertained us hospitably for three days.
Treasury of Scripture Knowledge

the chief.

Acts 13:7 Which was with the deputy of the country, Sergius Paulus, a prudent …

Acts 18:12 And when Gallio was the deputy of Achaia, the Jews made insurrection …

Acts 23:24 And provide them beasts, that they may set Paul on, and bring him …

who.

Acts 28:2 And the barbarous people showed us no little kindness: for they kindled …

Matthew 10:40,41 He that receives you receives me, and he that receives me receives …

Luke 19:6-9 And he made haste, and came down, and received him joyfully…

Links
Acts 28:7Acts 28:7 NIVActs 28:7 NLTActs 28:7 ESVActs 28:7 NASBActs 28:7 KJVActs 28:7 Bible AppsActs 28:7 Biblia ParalelaActs 28:7 Chinese BibleActs 28:7 French BibleActs 28:7 German BibleBible Hub
Acts 28:6
Top of Page
Top of Page