ἐκεῖναι
Englishman's Concordance
ἐκεῖναι (ekeinai) — 5 Occurrences

Matthew 24:22 DPro-NFP
GRK: αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι οὐκ ἂν
NAS: Unless those days had been cut
KJV: except those days
INT: the days those not anyhow

Matthew 24:22 DPro-NFP
GRK: αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι
NAS: of the elect those days
KJV: the elect's sake those days
INT: the days those

Matthew 25:7 DPro-NFP
GRK: αἱ παρθένοι ἐκεῖναι καὶ ἐκόσμησαν
NAS: Then all those virgins rose
KJV: Then all those virgins arose,
INT: the virgins those and trimmed

Mark 13:19 DPro-NFP
GRK: αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις οἵα
NAS: For those days
KJV: For [in] those days shall be
INT: the days those tribulation such as

John 5:39 DPro-NFP
GRK: ἔχειν καὶ ἐκεῖναί εἰσιν αἱ
NAS: life; it is these that testify
KJV: life: and they are they which testify
INT: to have and they are they which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page